In English
Hoppa till sidans innehåll

Att ta fram en karta


Nedan följer en översiktlig steg för steg-guide till de administrativa rutiner som ett kartprojekt innefattar.

Som ett komplement till guiden finns det via menyn till vänster ytterligare information med koppling till de administrativa rutinerna.

Kvalitetsplan för kartprojektet

Innan själva arbetet med en ny karta startar bör en rullande långsiktig tidplan skapas i klubben. Tidplanen bör innehålla både vilka arrangemang klubben avser att genomföra de närmaste fem åren (eller mer) samt en axel på vilka kartområden som avses användas. Lägg gärna till reservområde. Denna tidsplan bör revideras och godkännas av klubbens styrelse minst en gång per år.

Varje kartprojekt bör kvalitetssäkras vilket sedan fastställs av klubbens styrelse.
Hämta hem mall för kvalitetsplan (pdf-format)  

Rutiner och arbetsformer kan variera i olika delar av landet. Distriktens kartansvariga är den instans som på distriktsnivå oftast reglerar och bistår föreningarnas kartprojekt.
Ta mig till sidan med distriktens kartansvariga 

Kartprojektet innebär först att det finns en långsiktig planering av de arrangemang som klubben avser att genomföra. Typ av arrangemang (klassiskt eller sprint) ställer olika krav på kartan. Likaså innebär en tidig vårtävling eller en blöt hösttävling en noggrann planering av arenan ur parkeringssynpunkt. 

En viktig punkt är våra ungdomsbanor. För att behålla våra ungdomar behövs rätt lagda ungdomsbanor som i sin tur ställer krav på speciellt terrängval.

Dessa exempel på frågeställningar bör behandlas i tävlingens kvalitetssäkring.

Steg för steg-guide - att ta fram en karta

1. Vad säger regelverket?

När kvalitetsplanen finns på plats i klubben är det dags för själva kartframställningen.

Enligt regelverket för svensk orientering ska orienteringskartor för tävlingsbruk vara framställda enligt IOF:s kartnorm som finns i svensk översättning. Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) godkännandemärke får endast placeras på karta som registrerats samt godkänts av kartkontrollant utsedd av SOFT för tävling inom kvalitetsnivå 1, respektive av distriktsförbund (OF, orienteringsförbundet i distriktet) för karta inom nivå 2-3.
- Tävlingsregler och anvisningar 

2. Registrering av kartritning och rätten till ett kartområde

Förening som är medlem i SOFT och som avser att framställa en orienteringskarta över ett terrängområde, även stads-, eller parkområde, ska inregistrera området hos föreningens OF före arbetets början. 

Hur registreringen ska gå till, samt hur länge kartprojektet får pågå innan det ska vara klart, bestäms av respektive OF, men generella riktlinjer har tagits fram.
- Registrering av kartritning
Hämta hem ansökan om registrering (pdf-format) 

För rätten till att rita på ett område, samt vad som gäller om andra önskar ta över ett område som inte uppdaterats på länge, har också generella riktlinjer tagits fram.
- Rätten till ett kartområde 

Rätten till att rita på ett område ska inte blandas ihop med upphovsrätten, vilket har att göra med rätten att nyttja kartan och på vilket sätt som upphovsmannen ska namnges, samt vilka ändringar och vilken publicering som anses kunna ske utan att upphovsmannen kränks.
- Upphovsrätt

Tävlingsverksamhet på godkänd karta beslutas av kartägare efter samråd med OF.

3. Samråd och samrådsbrev (nyttjanderättsavtal)

Innan investeringen i en ny/reviderad karta görs ska samråd genomföras med mark- och jakträttsinnehavare. Underlag för samråd, till exempel samrådsbrev, eller nyttjanderättsavtal som det också kan benämnas, finns under avdelningen för markfrågor.
- Samråd

4. Avtalsskriva med kartritare, alternativt beställa laserdata

Avser ni lämna rekognoserings-/digitaliseringsarbetet till någon som mot betalning utför arbetet bör skriftligt avtal avseende genomförande och upphovsrätt tecknas.

Ett standardavtal för kartritning, inkl. upphovsrätt, finns framtaget och hittas på sidan för kartrelaterade stöddokument och filer, under rubriken Kartframställning.
- Stöddokument och filer
- Aktiva kartritare 

Avser ni själva rita kartan i klubben kan det behöva tas fram grundmaterial i form av laserdata. Denna beställs via Lantmäteriets beställningsformulär.
- Beställ laserdata hos Lantmäteriet 

5. Kvalitetskontroll av kartan

Kvalitetskontroll av kartan berörs i eget avsnitt. Här finns bland annat särskilda rapporter för kartkontroll att hämta hem i doc-format.
- Kvalitetskontroll av OF:s kartkontrollant 

För karta som ska användas på tävling inom nivå 1 ska den också ha genomgått en central teknisk kontroll för att bli godkänd.
- Teknisk kartkontroll av SOFT 

6. Godkännande och godkännandemärke

Kartor för tävling inom nivå 2-4 godkänds av OF. Kartor för tävling inom nivå 1 godkänds av både OF och SOFT.

För karta godkänd av OF (nivå 2-4) fås märke via e-post av distriktets kartansvarig, se lista över kartansvariga här.

För karta godkänd av SOFT (nivå 1) fås märke via e-post i samband med godkännandet efter den tekniska kontrollen, utförd av SOFT.

 

Spridningstillstånd ej längre nödvändigt

Den 1 maj 2016 trädde en ny lag och förordning i kraft när det gäller skydd för geografisk information. Den innebär att det inte längre krävs spridningstillstånd för orienteringskartor. Läs mer här.

Uppdaterad: 29 DEC 2017 11:27
Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link