In English
Hoppa till sidans innehåll

Teknisk kontroll av SOFT


Till dig som kartbeställare, kartritare eller kartkontrollant

Informationen som följer på den här sidan vänder sig i första hand till dig som kartbeställare, kartritare eller kartkontrollant. 

Bakgrund till kontrollen 

Enligt TR 4.4 får tävling inom nivåerna 1-3 endast arrangeras på karta som för sitt ändamål är godkänd av SOFT. I anvisningarna förklaras det med att kartan ska följa av SOFT fastställd kartnorm eller sprintnorm. Det betyder att normen ska efterlevas precis som övriga delar av regelverket.

Kartnormen är likalydande över hela världen och är det allra viktigaste grundfundamentet för orienteringen som en världsomspännande modern sport. Eftersom Sverige är det största orienteringslandet i världen så är det extra viktigt att vi följer detta styrdokument, speciellt på våra värdetävlingar.

Den tekniska kontroll som Svenska Orienteringsförbundet utför är inte någon bedömning eller tolkning av kartnormen. Den är i första hand en granskning av de aktuella kartorna mot de krav som normen anger och preciserar. Resultatet utgör en redogörelse med avvikelser från kartnormen.

Det är av OF utsedd kartkontrollant som utför en bedömning och tolkning i terrängen utifrån kartnormen och i en dialog med kartritaren.

Syfte och mål

Syftet med den centrala kontrollen är att kartan tekniskt och i största möjliga mån ska följa de mått, tjocklekar och avstånd för tecken och symboler som normen anger.

Målet är läsbara kartor i rätt skala. Det innebär en grundskala i 1:15 000 där övriga skalor är rena uppförstoringar av grundskalan. För sprintkartor innebär det en skala i 1:5 000 eller 1:4 000.

Support och dialog

SOFT:s kartgrupp välkomnar gärna en dialog tidigt i projektet med kartbeställare, kartritare och/eller kartkontrollanten om behov finns. Kartgruppen är också behjälplig med support kring hur kartnormen bör användas och hur eventuella avvikelser från kartnormen kan åtgärdas.

Skicka ett mejl till This is a mailto link för kontakt.

Hur går kontrollen till?

I tillägg till den traditionella lokala kartkontrollen med diskussion kring tolkningar, bedömningar och avbildningar av terrängen, så granskas också kartan av SOFT i en teknisk kontroll. Denna sker framför dator, dvs utan terrängkontroll.

Följande granskas för att kartan ska bli godkänd:

  • Rätt ekvidistans och användande av stödkurva.
  • Rätt teckenuppsättning och i rätt färger.
  • Rätt symbolstorlekar.
  • Minsta tillåtna minimimått av ytor.
  • Minsta avstånd mellan linjeobjekt av samma färg.
  • Sparsamt användande av hjälpkurvor.

Övriga delar som granskas, där eventuella anmärkningar ska ses som rekommendationer för att ytterligare förbättra kartans läsbarhet:

  • Allmän kartografisk översyn, till exempel texters placering, klippning i meridianer och att inte höjdkurvor är alltför taggiga.
  • Kartans digitalisering i övrigt.
  • Minsta avstånd mellan övriga objekt av samma färg (linjeobjekt av samma färg tas upp av normen).

Enstaka avvikelser från kartnormen kan få förekomma och godkänns då av SOFT efter dialog med av OF utsedd kartkontrollant.

Av OF utsedd kartkontrollant skickar kartfil (Ocad eller motsvarande) till This is a mailto link senast sex månader före tävling. Kartfil behandlas med full sekretess.  

I anvisningarna, kaptiel 4.2 Kvalitetskontroll, står det mer beskrivet i detalj hur den tekniska kartkontrollen går till. Regelverket hittas på sidan för tävlingsregler och anvisningar. Det här avsnittet trädde i kraft den 1 januari 2014 efter ett beslut som fattades av förbundsstyrelsen på styrelsemötet 9/12 2013 i samband med ett antal uppdateringar av befintliga anvisningar.

Skillnaden mellan den lokala kontrollen och den centrala

Det är viktigt att hålla isär den lokala kontrollen på distriktsnivå och den centrala tekniska kontrollen. Den centrala kontrollen tittar enbart på teckenuppsättning, symbolstorlekar, minimimått mm. Det betyder att den lokala kontrollen på distriktsnivå, för att granska den tolkning och avbildning kartritaren gör av terrängen, fortfarande utförs.

Även om den lokala kontrollen i första hand tittar på avbildningen av terrängen utesluter inte det att den även inkluderar en teknisk kontroll av kartan. Om kartan från början följer kartnormen tekniskt med rätt symboluppsättning, tillåtna symbolstorlekar osv, kommer den centrala kontrollen att bli överflödig. Den centrala kontrollen blir då mera ett slags kvalitetskvitto på att kartan följer normen på en teknisk nivå.

Eftersom den centrala kontrollen utförs vid skrivbordet och inte på plats i terrängen innebär det att även ett vitt papper rent teoretiskt skulle klara sig igenom den centrala kontrollen. En sådan karta skulle förstås aldrig bli godkänd i den lokala kontrollen.

Dolda ytor accepteras inte

För ett antal kartor som sänts in för godkännande har för små ytor bundits samman så att de tillsammans klarar kartnormens minsta tillåtna minimimått, men där bindningarna mellan ytorna antingen har dolts av andra tecken eller är så smala att de inte syns i tryck.

Sådan här ytredovisning är förstås inte tillåten. Kartan ritas för de tävlande, inte för Ocads rittekniska möjligheter.

Frågor och svar om kartnormen och sprintnormen

Vanliga kartfrågor och svar, bland annat om kartnormen och sprintnormen, hittas här!

Enkel guide för egenkontroll i Ocad

En enkel guide för hur du i Ocad själv lätt kan kontrollera så att din karta tekniskt följer normen finns här:
- Hämta hem Teknisk egenkontroll i Ocad (v. 20140914, pdf-format)

Rekommendationer vid digitalisering av ytor

Det har tagits fram ett dokument som ger tips och rekommendationer då ytor hanteras i kartritningsprogrammet.
- Hämta hem Rekommendationer vid digtialisering av ytor (v. 20151204, pdf-format) 

Frågor och synpunkter

Kartgruppen tar tacksamt emot frågor och synpunkter på den tekniska kontrollen. Skicka mejl till This is a mailto link.

Uppdaterad: 12 DEC 2016 10:32
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link