In English
Hoppa till sidans innehåll

Kartkontroll och godkänd karta


Av SOFT godkänd tävlingskarta ska i samband med kartproduktionen ha genomgått en kvalitetskontroll, en så kallad kartkontroll. Det rör såväl nyproducerade som reviderade kartor. 

Syftet med kartkontrollen

Syftet med kontrollen är att kontrollera kartans kvalité. Det betyder att kartan ska följa av IOF fastställd kartnorm, vilket i sin tur innebär en karta med hög läsbarhet och terrängförståelse, samt likvärdiga kartor över hela landet.  

Val av kartkontrollant

Kartkontrollen utförs av en person, en kartkontrollant, med goda kunskaper inom kartområdet. Kartkontrollanten får inte vara samma person som har ritat tävlingskartan.

 • För tävling inom nivå 1: Kontrollen utförs av en kartkontrollant utsedd av SOFT i samråd med OF:s kartansvarig.
 • För tävling inom nivå 2-3: Kontrollen utförs av en kartkontrollant utsedd av OF:s kartansvarig.

Kartkontrollantens uppgifter

Kartkontrollantens uppgifter omfattar:

 • Att tillse att kartprojektet bedrivs i enlighet med kartnormen, vilket innebär att utföra terrängkontroll och teknisk kontroll enligt beskrivning nedan, samt protokollföra eventuella avvikelser från kartnormen.
 • Att ge rådgivning till kartprojektledare och kartritare.
 • Att vid meningsskiljaktigheter mellan någon av parterna (kartbeställare, kartritare eller kartkontrollant) ta hjälp av SOFT (nivå 1) eller OF (nivå 2 och 3) för beslut.
 • Att via ett signerat protokoll visa att kontrollen är utförd, att kartan följer IOF:s kartnorm och därmed är godkänd. Protokollet skickas in till SOFT (nivå 1) eller OF (nivå 2 och 3) för att erhålla godkännandemärke.

Terrängkontroll och teknisk kontroll

Kontrollen, som utförs för att tillse att kartprojektet bedrivs enligt kartnormen, är uppdelad i en terrängkontroll och en teknisk kontroll. Båda ska starta samtidigt som kartritningen och därefter utföras parallellt med kartritningen under kartprojektets gång.

Terrängkontroll

Terrängkontrollen innebär att det utförs en kontroll på plats i terrängen, ofta med tolkningar och bedömningar.

Följande kontrolleras:

 • Generalisering. Att kartan är ritad i enlighet med kartnormen avseende generaliseringsgrad, dvs. vilka objekt som tas med, respektive utelämnas, på kartan, samt hur de objekt som tas med på kartan redovisas för hög terrängförståelse. Tydliga objekt ska överdrivas och otydliga objekt ska nedtonas. Utgångspunkten ska vara hur elitorienteraren uppfattar kartan i tävlingsfart.
 • Läges- och formriktighet.
  • Att kartobjektens lägesriktighet stämmer, dvs. att objekten ligger i rätt förhållande till varandra. Behöver objekt dras isär för bättre läsbarhet är det viktigare än lägesriktigheten mellan dem.
  • Att yt- och linjeobjekt har rätt form. 
 • Likformighet. Att kartan håller en jämn nivå över hela området kartan täcker. Varierar kartan i detaljrikedom ska nivån inom ett område med samma detaljeringsgrad vara så lika som möjligt inom det området, men får avvika mot övriga områden.  

Teknisk kontroll

Den tekniska kontrollen innebär att det utförs en kontroll av den ritade kartan i ett kartritningsprogram, i princip utan tolkningar eller bedömningar. Följande kontrolleras:

 • Ekvidistans. Att grundekvidistans enligt kartnormen används.
 • Teckenuppsättning. Att korrekt teckenuppsättning används. Det innebär att rätt symboler i rätt storlek och tjocklek används. Teckenuppsättningen hittas på sidan över stöddokument och filer.
 • Avstånd och mått. Att minsta avstånd mellan symboler av samma färg, samt minsta storlekar på färgytor, är ritade enligt kartnormen.
 • Hjälpkurvor. Att användandet av hjälpkurvor följs enligt regler och intentioner i kartnormen för en bra överskådlighet. Hjälpkurvshöjd ovanför hjälpkurva är tillåtet.
 • Digitalisering. Att kartan är bra digitaliserad, bl. a. att höjdkurvor är jämna utan små hack och att uppehåll (skrap) för hjälpkurvor och stigar ligger på rätt ställe för bästa läsbarhet.

Enstaka avvikelser från kartnormen kan få förekomma på kartan, men systematiskt avvikande från kartnormen är inte tillåtet. 

Godkänd karta

 • För tävling inom nivå 1: Senast sex månader före tävling ska protokoll, innehållande kartkontrollrapport och teknisk avvikelserapport, skickas till SOFT med kopia till OF:s kartansvarig. SOFT skickar godkännandemärke för tävling inom nivå 1 och OF:s kartansvarig tilldelar kartan ett registreringsnummer.
 • För tävling inom nivå 2-3: Senast sex månader före tävling ska protokoll, innehållande kartkontrollrapport och teknisk avvikelserapport, skickas till OF:s kartansvarig. Kartansvarig skickar godkännandemärke för tävling inom nivå 2-3 och tilldelar kartan ett registreringsnummer.

Kontaktadress som ska användas till SOFT är This is a mailto link. Kontaktuppgifter till OF:s kartansvariga finns på SOFT:s hemsida. Handläggning ska normalt ske inom två veckor.

Bildspel om kartkontroll

Ladda ner bildspelet om kartkontroll:
Kartkontroll och godkänd karta (pdf-format, v. 20171206)

Uppdaterad: 02 NOV 2018 12:14
Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link