In English
Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet-SOFT


Vi vill bli fler som orienterar!

Alla orienteringsklubbar i landet har möjlighet att söka medel ur Idrottslyftet för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten.

Svensk orientering – världens bästa

Svensk orientering omfattar fyra olika grenar. Dessa är mountainbikeorientering, orienteringslöpning, precisionsorientering och skidorientering. Svensk orientering vill vara världens bästa idrott. Genom att vara det kan vi växa genom att attrahera och behålla fler människor till världens bästa idrott. Vi vill ha världens bästa landslag över tid. Landslagen är med och konkurrerar om medaljer vid internationella mästerskap. För att locka nya människor, för att behålla människor kvar i orienteringsidrotten och för att skapa förutsättningar för världens bästa landslag behövs arrangemang i olika former i världsklass.

Idrottslyftets syfte och mål

Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Vår tolkning
Föreningar som söker och får stöd ur Idrottslyftet ska jobba med utveckling av verksamheten i föreningen så att fler barn och unga, 7-25 år, väljer orientering som idrott hela livet. Vi kommer att bedömma alla ansökningar utifrån både Idrottslyftets syfte och vår tolkning.

Idrottslyftets mål

Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk orientering och föreningens verksamhet utvecklas. Anvisningarna utgår från Idrotten vill som är idrottens idé och viljeinriktning. I Idrotten vill beskrivs bland annat idrottens värdegrund. Den består av fyra olika punkter.

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

I "Idrotten vill" framgår att idrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär därmed att de satsningar som genomförs i Idrottslyftet ska ha ett barnrättsperspektiv.

En verksamhet som bedrivs utifrån "Idrotten vill" ska dessutom ta hänsyn till folkhälsomålen. Idrottsrörelsen fokuserar extra på folkhälsomål nummer ett, delaktighet och inflytande i samhället, samt folkhälsomål nummer nio, ökad fysisk aktivitet.

Idrottslyftets målgrupp

Genom idrottslyftet ska vi utveckla verksamheten för barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Idrottslyftets åldermässiga målgrupp stämmer överens med de förändringar av LOK-stödet som gjorts från och med 2014.

Prioriterade områden

Utifrån det övergripande syftet med Idrottslyftet har Riksidrottsförbundet gett specialidrottsförbunden i uppgift att skapa en plan för hur Idrottslyftet ska användas under 2016. Svenska Orienteringsförbundet kommer att prioritera satsningar inom följande områden under 2016.

Skolsamverkan

Skolsamverkan är inte längre ett prioriterat område i Idrottslyftet. Vi kommer därför endast i undantagsfall bevilja ansökningar vars syfte är att samverka med skolan. Om stöd för skolsamverkan ska kunna beviljas måste följande vara uppfyllt.

 • Verksamheten är beslutat av föreningen och skolledningen i samverkan.
 • Verksamheten ska inte ersätta eller ta över ämnet idrott och hälsa.
 • Verksamheten ska främst genomföras i skolans närområde.
 • Verksamheten erbjuds primärt samtliga elever i vald skola/klass. I begränsad omfattning kan insatser göras för särskilda målgrupper.
 • Idrottslyftet kan inte användas inom så kallad idrottsprofil, LIU, NIU eller RIG.
 • Fortsatt verksamhet i föreningens regi ska erbjudas efter projekttidens slut.

Under rubriken Skolboxen med skolkartor kan du läsa mer om Svenska Orienteringsförbundets satsning på samverkan med skolan.

Distriktsidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i distriktet

Från och med 2016 kommer distriktsförbunden, DF, och SISU Idrottsutbildarna i distrikten att ha en ny roll i förhållande till Idrottslyftet. Fokus kommer att ligga på att stötta föreningarnas arbete baserat på identifierade behov. Samtliga DF och SISU Idrottsutbildarna i distrikten kommer att ha resurser för att ge stöd till föreningarna. Exakt hur detta kommer att gå till är i nuläget inte helt fastslaget. Ta därför kontakt med DF och SISU Idrottsutbildarna i det distrikt som föreningen tillhör för att ta reda på exakt vilket stöd som finns att få. Här finns länkar till samtliga DF och SISU Idrottsutbildarna i distriktet.

Ansökan

Idrottslyftet 2016 pågår från den 1 januari 2016 till den 31 december 2016. Alla föreningar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet och som redovisar Lokalt Aktivitetsstöd, det så kallade LOK-stödet, är välkomna att söka medel. Här kan du läsa mer om LOK-stödet. Föreningen ska i sin ansökan redogöra för på vilket sätt projektet kommer att kunna bidra till att uppfylla Idrottslyftet syfte att behålla fler barn och ungdomar i föreningen. Alla ansökningar ska innehålla en detaljerad ekonomisk kalkyl för Intäkter och Utgifter. Ansökningar som saknar dessa uppgifter kommer att skickas tillbaka för komplettering. Det högsta belopp som en förening kan söka för ett enskilt projekt är 35 000 kronor. Under 2014 kan en och samma förening få ett totalt stöd på 60 000 kronor. Föreningens egen ekonomiska insats i satsningen ska redovisas tydligt i samband med ansökan.

Samtliga föreningar som ansöker om stöd ur Idrottslyftet under 2016 ska i samband med ansökan besvara följande frågor.

 • På vilket sätt kommer den planerade satsningen att bidra till syftet med Idrottslyftet?
 • På vilket sätt har barn och ungdomar i föreningen varit med och påverkat innehållet i satsningen?
 • På vilket sätt förväntas satsningen bidra till en positiv utveckling i föreningen?
 • På vilket sätt ligger satsningen i linje med Idrotten vill och RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott?

Ett särskilt formulär för att besvara frågorna finns här. Ansökningar som saknar svar på ovanstående frågor kommer inte att behandlas.

Ansökningsförfarande

Ansökan om stöd ur Idrottslyftet ska göras via föreningens egen sida Idrott Online klubb. Manual för hur ansökan går till finns här. För att föreningen ska kunna använda sin Idrott Onlinesida måste den först aktiveras. Mer information finns på www.idrottonline.se.

Ansökningstider

Under 2016 kommer vi att ha tre ansökningstillfällen och ansökan ska vara Svenska Orienteringsförbundet tillhanda senast:

Tillfälle 1: 15 februari
Tillfälle 2: 15 maj
Tillfälle 3: 15 september

Föreningen kommer att få besked omkring två till tre veckor efter respektive ansökningstillfälle. Ett eller flera ansökningstillfällen kan komma att ställas in om det inte finns medel kvar att fördela. Det kan också bli aktuellt med ytterligare ett ansökningstillfälle om det finns pengar kvar att fördela efter den 15 september 2016.

Krav på föreningar som får medel ur Idrottslyftet

Svenska Orienteringsförbundet har ett ansvar att inför Riksidrottsförbundet svara för att alla medel används i enlighet med intentionerna för satsningen och därmed ett ansvar att följa föreningarnas verksamhet inom satsningen. Svenska Orienteringsförbundet är ålagda att årligen rapportera till Riksidrottsförbundet vad medlen inom ramen för Idrottslyftet används till. Därför kommer vi att upprätta en överenskommelse med alla föreningar som får medel inom ramen för Idrottslyftet. Överenskommelsen kommer att reglera att föreningen:

 • Använder medlen till verksamhet i enlighet med intentionerna i satsningen
 • Redovisar verksamheten på det sätt som Svenska Orienteringsförbundet anger
 • Redovisar verksamheten i sin årsberättelse
 • Redovisar föreningens respektive skolans åtagande i samband med produktion av skolkartor och lärkartor.
 • Redovisar vem som äger material som är inköpt inom ramen för Idrottslyftet

Innan föreningen kan skicka iväg sin ansökan kommer den sökande föreningen att tvingas acceptera ovanstående villkor. I och med att föreningen godkänner villkoren har föreningen och Svenska Orienteringsförbundet kommit överens om ovanstående villkor. Föreningar som inte följer överenskommelsen kommer att bli återbetalningsskyldiga.

Redovisning

Alla beviljade projekt ska redovisas till Svenska Orienteringsförbundet senast 30 dagar efter projektets slutdatum. Alla projekts ska vara slutförda och redovisade senast 1 februari 2016. Meddelande och påminnelse om redovisning kommer att skickas till föreningens Idrottslyftsanvarig.

Länkar

Här finns länkar till andra webbsidor med anknytning till Idrottslyftet.

Idrottslyftet 2017-19

Idrottslyftet planeras i fyraårsperioder. Från och med 2016 går vi in i en ny fyraårsperiod som kommer att pågå till och med 2019.Under hela perioden kommer det huvudsakliga syftet med Idrottslyftet att vara följande.

Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening, och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Under 2016 kommer Svenska Orienteringsförbundet att genomföra ett kartläggnings- och analysarbete kring orientering för barn och ungdomar. Arbetet ska resultera i en utvecklingsplan för Idrottslyftet 2017-19 och redovisas för RIksidrottsförbundet senast den 15 september 2016. Här kan du följa det arbetet under 2016.

Upplysningar

Har du frågor eller funderingar kring Idrottslyftet så kontakta:

Svenska Orienteringsförbundet
Lasse Greilert
010-476 53 66
070-548 11 60
This is a mailto link

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:58 Skribent: Monika Wikström
Epost: This is a mailto link

Länkar

EventorBanner150x35p
SKK_Emblem_Dark


SkolprojektetLoggahemsidan


Postadress:
Värmlands Orienteringsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0104764776
Fax: 0104764799
E-post: This is a mailto link

Se all info