In English
Hoppa till sidans innehåll

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)


Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna. Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Bidragsberättigad ålder är mellan 7-25 år, maximalt 30 deltagare per sammankomst.

En ansökan inlämnas per förening oavsett om föreningen består av flera SF - anslutna sektioner. Det är huvudföreningen som skickar in ansökan. Ansökan om LOK-stöd ska innehålla redovisning av genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder och kön. En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan vilken ska skickas in i original. Svenska orienteringsklubbar delar årligen på över fyra miljoner kronor i statligt Lokalt aktivitetsstöd. Utöver det tillkommer det kommunala aktivitetsstödet. Bestämmelserna för det kommunala aktivitetsstödet bestäms av respektive kommun. Du behöver alltså ta reda på hur det är i just din kommun. 
LOK-stödsreglerna i sin helhet. Från och med 1 januari 2014 gäller nya regler. Läs om de nya reglerna här!

Det här får föreningen bidrag för

Bidrag utgår för sammankomster och deltagartillfällen som sker i föreningens regi. En sammankomst ska ligga i linje med föreningens idrottsliga verksamhet och idé för barn och ungdom. Det kan till exempel vara:

  • Prestationsinriktad tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilken ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet.
  • Utveckla barns och ungdomars samt funktionshindrades intresse för idrott samt deras möjligheter att få allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättning.
  • Utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet samt i idrottsverksamhet i övrigt så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration.

Studiecirklar, aktiviteter under schemalagd skoltid eller verksamhet som får statligt stöd i annan ordning, är inte bidragsberättigade till LOK-stöd.

Deltagarna

Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7-25 år som aktivt deltar i föreningens idrottsliga verksamhet. Åldern räknas från och med det år deltagaren fyller 7 år och t o m det år deltagaren fyller 25 år. För deltagare och ledare inom handikappidrott finns ingen övre åldersgräns.

Utgångspunkten för att räknas som deltagare är medlemskap i föreningen men deltagare i föreningens "prova på" och andra aktiviteter i rekryteringssyfte räknas även som bidragsberättigade. En deltagare får endast räknas en gång per dag och idrott. Ledare i åldern 13-25 år är också bidragsberättigade.

Gruppen

Med grupp menas en naturlig träningsgrupp som inte är konstruerad. Ett lag, nybörjargrupp, juniortrupp etc. kan endast redovisas som en sammankomst, oavsett om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare. En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.

Sammankomsten

En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. Under denna tid får omklädning och andra förberedelser inkluderas men bör utgöra en mindre del av sammankomsten. Verksamhet i "drop-in-form" där gemensam samling och avslutning saknas, är inte bidragsberättigad. Vid tävlingar/matcher redovisas varje lag eller deltagare av respektive förening. Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår endast bidrag för en sammankomst/dag och grupp oavsett antalet tränings/tävlingstillfällen.

Ledarna

En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet. Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt.

Närvaroredovisning

Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas. Redovisningen ska vara en sammanställning som inkluderar föreningens namn, SF-idrott, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata, kön och närvaro. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare. Redovisning skall ske på närvarokort eller annat underlag som innehåller motsvarande uppgifter. Närvarokort eller sammanställning skall vara numrerade för att kunna identifieras på ansökningsblanketten. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare även om ansökningen av LOK-stöd sker via IT-verktyget "klubben online". Skicka INTE in era närvarokort med ansökan, skickas endast in efter anmodan. Tänk på att närvarokorten är en värdehandling och ert underlag till ansökan. Alla uppgifter ska därför fyllas i.

Ansökningstider

Ansökan för perioden 1/1 - 30/6 (vårens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 15 augusti.
Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 15 februari.

Var noga med att lämna in handlingarna i tid. För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.

Ansökan skickas till

LOK-ansökan på papper skickar du till:
RFs LOK-stödsgrupp
Ånghammargatan 4
721 33 Västerås

Redovisa via IdrottOnline Klubb
Gör det enklare! Gå in på föreningens IdrottOnline Klubb-sida och redovisa direkt på nätet. Alla idrottsföreningar har tillgång till en gratis version. Observera att denna ansökan endast gäller det statliga LOK-stödet, det kommunala söks direkt via hemkommunen. 
Ladda hem manual för redovisning i IdrottOnline Klubb (pdf)

Utbetalning

Stödet för 2007 är 22,50 kr per sammankomst samt 7,50 kr per deltagartillfälle. Utbetalning kan endast göras till förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte göras till vanligt konto. 
Här kan du se LOK-stödets storlek 2001-2007

Kommunalt bidrag

Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du ditt distriktsförbund eller din kommun. Observera att de kommunala bidragen i många fall inte har samma regler som statliga. Det kan skilja på åldrar, tid för ansökan med mera.

Frågor och upplysningar

Vid allmänna frågor om LOK-stöd ska du vända dig till Värmlands Idrottsförbund eller SISU Idrottsutbildarna Värmland!
All information, blanketter och regler finns på Svenskidrotts hemsida.

Sveriges orienteringsklubbar får sammanlagt över fyra miljoner kronor per år i LOK-stöd! Hur mycket får din förening?
Redovisar ni alla bidragsberättigade sammankomster?

Uppdaterad: 07 JUN 2016 16:58 Skribent: Monika Wikström
Epost: This is a mailto link

Länkar

EventorBanner150x35p
SKK_Emblem_Dark


SkolprojektetLoggahemsidan


Postadress:
Värmlands Orienteringsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: 010-4764776
Fax: 010-4764799
E-post: This is a mailto link

Se all info