In English
Hoppa till sidans innehåll

Projektbeskrivning


”…för en ljus orienteringsframtid behöver vi inte förändra vår idrott…
…bara möjligheten att utöva den…”

Bakgrund
Efter ett 10-tal år med vikande medlemsantal och deltagarsiffror för orienteringssporten vände siffrorna uppåt under 2011 och den positiva trenden fortsatte under 2012.

I Västergötland har vi de senaste åren arbetat mycket målinriktat med ledarförsörjning, ledarutbildning, föreningsutveckling och rekrytering i en rad olika projekt. Detta i kombination med ett gediget arbete kring våra arrangemang kan säkert vara en bidragande orsak till vändningen.

Med ett kommande O-ringen på hemmaplan 2015 planeras nu för ytterligare insatser för att nå fler nya orienterare samtidigt som föreningsverksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning.

Projektet – Breddorientering
Med svensk orienterings verksamhetsplan i ryggen kommer Västergötlands orienteringsförbund att, tillsammans med föreningarna, i projektet Breddorientering arbeta för ökad tillgänglighet, synlighet och öppenhet på det lokala planet. 

Våra erfarenheter från tidigare genomförda projekt gör gällande att de största effekterna nås när insatser samordnas och föreningarna kan samverka samt dela och sprida erfarenheter. Projektet kommer således att ha en sammahållande projektledare anställd hos Västergötlands OF. 

Vi delar in projektet Breddorientering i fyra fokusområden.
1) Försörjning av ledare och funktionärer
2) Bra verksamhet för föreningens medlemmar
3) Integrerad anpassad verksamhet för nya orienterare
4) Synlighet, tillgänglighet och öppenhet 

Avsikten är att arbeta med och nyttja befintliga koncept bättre, öka kvalitén på ordinarie föreningsverksamhet samt underlätta för nya målgrupper att hitta till och utöva orienteringsporten. 

Varför
Med ett stundande O-ringen i Borås 2015 i distriktet och en känsla av vind i seglen för svensk orientering är den här satsningen ett offensivt initiativ till att verkligen nå en förändring. Satsningen ligger rätt i tiden, mycket material/koncept finns färdigt, redo att användas och intresset för orientering tycks öka. Det är dags för orienteringen att ta plats och visa upp sig, lokalt.

Syfte
Att växa genom att attrahera fler 
Att målinriktat arbeta för ökad tillgänglighet och synlighet, lokalt
Att utveckla verksamheten till att passa fler

Mål
Skapa och etablera en ny orienteringsvardag i Västergötland

Nedan följer projektets mätbara målsättningar för 2015.
- Minst 20 föreningar är aktiva i projektet
- Hittaut ska köras igång på minst tre orter (0 st 2012)
- Motionsorientering ska arrangerar regelbundet i alla nio kretsar. (0 st 2012)
- Minst 30 föreningar ska arrangera Naturpass. (23 st 2012)
- Antalet tävlingsstarter i distriktet ska vara fler än   40 000, exkl Oringen. (35 000 st 2012)
- Antalet medlemmar i föreningarna ska öka med 10%. 

Strategi
Projektet inleds redan i december 2012 med en uppstart i samband med Västergötlands OFs föreningsledarkonferens i Falköping där ett Breddforum hålls. Forumet är starten och därmed inleds rekryteringen av medverkande föreningar. Under försäsongen 2013 påbörjas arbetet med de fyra fokusområdena klubbvis/kretsvis. 

För fokusområde ett som handlar om försörjning av ledare och funktionärer ämnar projektet skapa en generell offensiv attityd till glädjen att medverka för föreningen och dess medlemmar. Vidare att fler ges utrymme att medverka i föreningsverksamheten, främst yngre och nya orienterare. 

För fokusområde två som berör den egna verksamheten för redan befintliga medlemmar handlar det om att skapa en tydlighet i föreningens verksamhet och mål.   Begrepp som återkommer från tidigare projekt i Västergötlands OF är attraktiv verksamhet. Meningen är att föreningens verksamhet ska utvecklas och stå sig i konkurrens med alternativa aktivitetsformer i vår omvärld och därigenom leda till att färre slutar med orientering. 

I projektets tredje fokusområde skapas ett externt fönster i vilket aktiviteter anpassas för nya orienterare. Avsikten är att underlätta deltagande för den som är intresserade av orientering samtidigt som redan befintliga orienterare erhåller orientering för egen del. 

I det fjärde fokusområdet kommer föreningens varumärke och värdegrund att behandlas med avsikt att bli bättre på att kommunicera vad vi står för, var vi finns och var vem som helst (eller riktad målgrupp) kan delta/prova utöva orientering. 

I genomförandet av projektet ska även hänsyn tas till att olika föreningar kommer behöva olika mycket stöd i olika fokusområden 

Västergötlands OFs och projektledarens roll blir att med befintliga koncept och nyframtaget material samordna insatser i klubbar och kretsar för att nå de uppsatta målen.

Marknadsföringen av aktiviteter och tävlingar ska etableras i kanaler som når fler än orienteraren. Riktad marknadsföring med anpassat budskap blir en självklar del i strategin får att nå fler. Projektledaren kommer också arbeta som centralt stöd för utformning och framtagning  av marknadsföringsmaterial för de medverkande föreningarna.

I själva projektet ingår också att utarbeta arbetsmetoder för framgångsrik breddverksamhet som kan nyttjas framledes, även efter 2015.

Den grundläggande idén är att flytta fram positionerna på flera plan kring orienteringsverksamheten i föreningarna genom att se på verksamheten från ett nytt perspektiv.

”…för den enskilda föreningen är det inte mycket nytt som behöver göras…
…det behövs ”bara” ett delvis nytt sätt att bedriva verksamheten…”

Förutsättningar
Verksamhetsplanen för Svensk orientering  - Offensiv orientering, tilläggsbegreppen, öppenhet, synlighet, tillgänglighet, samt VOFs verksamhetsplan och målstege.

Färdiga tillgängliga koncept
Naturpassets produkter, Hitta Ut, Motionsorientering, Skogsäventyret, Skattjakten, Checkpoint/Skärmfullt m fl

Finansieringsmodell
Projektet finansieras genom att deltagaravgifter från de föreningar som medverkar. Föreningarna i sin tur ansöker om idrottslyftsmedel hos Västergötlands IF och/eller hos Svenska Orienteringsförbundet för delar av projektet.

I föreningarnas idrottslyftsansökan ska också utrymme ges för egna lokala insatser i fråga om material och marknadsföringsinsatser.

Genomförande

1. Bestäm - Vi vill vara med i Breddsatsningen!
Vår förening vill vara med i satsningen för att göra orienteringen tillgängligare för fler i vårt närområde och samtidigt förenkla och utveckla vår klubbverksamhet.

2. Boka ett uppstartsmöte med VOF/SISU
Kontakta VOFs kansli för att planerar in en klubbdag/kväll där många klubbmedlemmar förväntas delta. Avsikten är att förankra satsningen, göra hemläxan och sätta mål

3. Storträff på Utbildningshelgen
På utbildningshelgen hålls ett pass under rubriken ”Allt kommunicerar” och det blir ett stort avstamp för den breda inriktningen i satsningen.

4. Forma föreningens satsning
Med intryck från ovanstående sammankomster i ryggen formar föreningen (kanske i en arbetsgrupp) innehållet i föreningens breddsatsning. Nu är det även dags att ta ställning till eventuellt samarbete med grannklubbar.

5. Marknadsför
Gör en marknadsföringsplan. Utgå från ”hemläxan”, mål och målgrupp. Välj strategi och kanaler.
Lokalradio, tidning, facebook, hemsida, twitterbrus, internt för externt genomslag.

6. Genomför
Genomför aktiviteterna och nyttja det ni skapar även för er ordinarie klubbverksamhet. Håll aktiviteterna levande genom ”kontinuerligt brus” och eventuella punktinsatser.

7. Erbjud fortsättning
I samband med genomförandet bör ett erbjudande om fortsättning/nästa steg finnas och presenteras.

8. Utvärdera satsningen
Kom ihåg att utvärdera och ta lärdom av bra och mindre bra erfarenheter.

Vad gör VOF
Samordnar uppstartsträffar i samarbete med SISU
Skapar utbildningstillfällen under utbildningshelgen med inriktning på satsningen. (2013/2014/2015)
Ger förslag på handlingsplaner/mallar för genomförandet av satsningen. ”Pick and go”- koncept.
Erbjuder marknadsmaterial och stöd för att skapa eget.
Samlar och sammanställer det totala breddutbudet i satsningen.
Samordnar breddinriktningen på våra ordinarie tävlingar.
Sammanställer erfarenheter och sprida kunskap mellan föreningarna.

Framgångsfaktorer för en lyckad satsning
- Integrera aktiviteterna i ordinarie verksamhet
- Tydlig och synlig målsättning
- Bred förankring i föreningen
- Styrelsen med på banan
- Flera ”medryttare”
- Uthållighet
- Mod

Marknadsföring
Den enskilt största faktorn för att lyckas, förutsatt att aktiviteterna finns, är marknadsföring. Orienteringen behöver synas och ta mer plats. Kommunikation, information och marknadsföring kommer att vara centralt i hela breddsatsningen och inom ämnet erbjuder Västergötlands OF föreningarna både utbildningar och stöd.

Uppdaterad: 10 DEC 2013 14:11 Skribent: Magnus Sundmark

 

TÄVLINGS-
ANNONSERING

DIREKTLÄNKAR

 

 Eventor

Postadress:
Västergötlands Orienteringsförbund
Box 418
541 28 Skövde

Besöksadress:
Gustav Adolfs gata 49
541 45 Skövde

Kontakt:
Tel: 0725447736
E-post: This is a mailto link

Se all info

Vill du annonsera här? 

Våra samarbetspartner