In English
Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2017


Viktigt!
En ny applikation för ansökan används från och med 2017. Den är lite annorlunda och kan kännas ovan. De flesta fält är obligatoriska att fylla i och det går inte att komma vidare och skicka in ansökan om man inte fyllt allt. Det gäller även fälten från budget och ekonomi. Där måste alla fält fyllas i även om den planerade satsningen inte har några intäkter. Fyll i siffran 0 i dessa fält. Här finns en enkel manual.

Nu är Idrottslyftet 2017 öppnat och det är möjligt för alla orienteringsföreningar i landet att ansöka om stöd ut Idrottslyftet. Vi rekommenderar att du läser igenom all information som finns på sidan innan du börjar planera detaljerna i ansökan till Idrottslyftet. Vi rekommenderar också att du läser igenom förutsättningarna för de prioriterade områden föreningsmiljö, ledare och tränare samt träning och tävling innan du börjar planera alla detaljer i din ansökan.

Inför 2017 har Svenska Orienteringsförbundet arbetet med kartläggning och analys av verksamheten för barn och ungdomar i åldrarna 7-25 år. Det har varit utgångspunkten för utformningen av Idrottslyftet 2017-19. Under rubriken Forskning och fakta kan du ta del av den kartläggning och analys som vi gjort. Vi tror att den forskning som finns tillgänglig och den fakta vi har tagit fram är en bra utgångspunkt för föreningens satsingar.

Arbetet med kartläggningen fortsätter under 2017 och sidan kommer att kompletteras med nya spaningar vartefter de blir klara.

Svensk orientering – världens bästa

Svensk orientering omfattar fyra olika grenar. Dessa är mountainbikeorientering, orienteringslöpning, precisionsorientering och skidorientering. Svensk orientering vill vara världens bästa idrott. Genom att vara det kan vi växa genom att attrahera och behålla fler människor till världens bästa idrott. Vi vill ha världens bästa landslag över tid. Landslagen är med och konkurrerar om medaljer vid internationella mästerskap. För att locka nya människor, för att behålla människor kvar i orienteringsidrotten och för att skapa förutsättningar för världens bästa landslag behövs arrangemang i olika former och i världsklass.

Idrottslyftets syfte och mål

Idrott hela livet i förening! Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk orientering och föreningens verksamhet utvecklas och samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening. Anvisningarna utgår från Idrotten vill som är idrottens idé och viljeinriktning. I Idrotten vill beskrivs bland annat idrottens värdegrund. Den består av fyra olika delar.

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

I Idrotten vill framgår att idrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär därmed att de satsningar som genomförs i Idrottslyftet ska ha ett barnrättsperspektiv.

En verksamhet som bedrivs utifrån "Idrotten vill" ska dessutom ta hänsyn till folkhälsomålen. Idrottsrörelsen fokuserar extra på folkhälsomål nummer ett, delaktighet och inflytande i samhället, samt folkhälsomål nummer nio, ökad fysisk aktivitet.

Vår tolkning
Föreningar som söker och får stöd ur Idrottslyftet ska jobba med utveckling av verksamheten i föreningen så att fler barn och unga, 7-25 år, väljer orientering som idrott hela livet. Det ska finnas tydliga kopplingar till Idrotten vill och Anvisningarna för barn och ungdomsidrott. Vi kommer att bedöma alla ansökningar utifrån både Idrottslyftets syfte och vår tolkning.

Idrottslyftets målgrupp

Genom idrottslyftet ska vi utveckla verksamheten för barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Idrottslyftets åldermässiga målgrupp stämmer överens med de förändringar av LOK-stödet som gjorts från och med 2014.

Vi vill bli fler som orienterar

Alla orienteringsklubbar i landet har möjlighet att söka medel ur Idrottslyftet för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Orienteringsidrottens största utmaning är att få så många som möjligt av de barn och ungdomar som provar orientering att stanna kvar i verksamheten så länge som möjligt. Flera studier visar att barn och ungdomar väljer bort orientering redan från 10-12 årsåldern. Orienteringsföreningarna har som flest medlemmar i 9-10 årsåldern. Omkring 34 procent av 9-åringarna är kvar när de är 20 år. Med utgångspunkt från antalet deltagartillfällen inom ramen för det statliga LOK-stödet så är 24 procent av 7-12 åringarna fortfarande aktiva när det är 17-20 år. När vi tittar på antalet tävlingsstarter ser vi att antalet tävlingsstarter som görs i åldersgruppen 17-20 år är 19 procent av antalet tävlingsstarter i åldersgruppen 10-12 år. Oavsett vad vi utgår ifrån så är det många tonåringar som väljer att sluta med orientering. Det vill vi ändra på!

Vi har tagit fram en ganska omfattande fakta- och statistikbas för såväl distrikt som föreningar. Studera gärna hur det ser ut i ditt distrikt och i din förening. Vi tror att det kan vara en viktig del i utformningen av stasningen i just din förening. Generellt är svensk orienterings stora utmaning är att utveckla verksamheten så att fler tonåringar väljer att fortsätta orientera. I nuläget är inte alla sammanställningar klara. Vi jobbar för att hinna med allt under våren 2017. Kontakta This is a mailto link om du saknar uppgift om just din förening.

 Prioriterade områden

Utifrån det övergripande syftet med Idrottslyftet har Riksidrottsförbundet gett specialidrottsförbunden i uppgift att skapa en plan för hur Idrottslyftet ska användas under 2017. Svenska Orienteringsförbundet kommer att prioritera satsningar inom följande områden under 2017.

Klicka på respektive område för en mer detaljerad beskrivning av inritning och innehåll.

Distriktsidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i distriktet

Från och med 2016 kommer distriktsförbunden, DF, och SISU Idrottsutbildarna i distrikten att ha en ny roll i förhållande till Idrottslyftet. Fokus kommer att ligga på att stötta föreningarnas arbete baserat på identifierade behov. Samtliga DF och SISU Idrottsutbildarna i distrikten kommer att ha resurser för att ge stöd till föreningarna. Ta därför kontakt med DF och SISU Idrottsutbildarna i det distrikt som föreningen tillhör för att ta reda på exakt vilket stöd som finns att få. Här finns länkar till samtliga DF och SISU Idrottsutbildarna i distriktet.

Ansökan

Idrottslyftet 2017 pågår från den 1 januari 2017 till den 31 december 2017. Alla föreningar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet och som redovisar Lokalt Aktivitetsstöd, det så kallade LOK-stödet, är välkomna att söka medel. Här kan du läsa mer om LOK-stödet. Föreningen ska i sin ansökan redogöra för på vilket sätt projektet kommer att kunna bidra till att uppfylla Idrottslyftet syfte att behålla fler barn och ungdomar i föreningen. Alla ansökningar ska innehålla en detaljerad ekonomisk kalkyl för Intäkter och Utgifter. Föreningens egen ekonomiska insats i satsningen ska redovisas tydligt i samband med ansökan. Ansökningar som saknar dessa uppgifter kommer att skickas tillbaka för komplettering innan den behandlas.

Ansökningsförfarande

Ansökan om stöd ur Idrottslyftet ska göras via föreningens egen sida Idrott Online klubb. Från och med 2017 tas en ny applikation för ansökan till Idrottslyftet i bruk. Under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline finns ansökningsformuläret till Idrottslyftet.  Manual från IdrottOnline för hur ansökan går till finns härHär finns även en lite enklare manual. För att föreningen ska kunna använda sin Idrott Onlinesida måste den först aktiveras. Mer information finns på www.idrottonline.se.

Ansökningstider

Under 2017 kommer vi att ha tre ansökningstillfällen och ansökan ska vara Svenska Orienteringsförbundet tillhanda senast:

Tillfälle 1: 15 februari
Tillfälle 2: 15 maj
Tillfälle 3: 15 september

Föreningen kommer att få besked omkring två till tre veckor efter respektive ansökningstillfälle. Ett eller flera ansökningstillfällen kan komma att ställas in om det inte finns medel kvar att fördela. Det kan också bli aktuellt med ytterligare ett ansökningstillfälle om det finns pengar kvar att fördela efter den 15 september 2017.

Krav på föreningar som får medel ur Idrottslyftet

Svenska Orienteringsförbundet har ett ansvar att inför Riksidrottsförbundet svara för att alla medel används i enlighet med intentionerna för satsningen och därmed ett ansvar att följa föreningarnas verksamhet inom satsningen. Svenska Orienteringsförbundet är ålagda att årligen rapportera till Riksidrottsförbundet vad medlen inom ramen för Idrottslyftet används till. Därför kommer vi att upprätta en överenskommelse med alla föreningar som får medel inom ramen för Idrottslyftet. Överenskommelsen kommer att reglera att föreningen:

  • Använder medlen till verksamhet i enlighet med intentionerna i satsningen
  • Redovisar verksamheten till Svenska Orienteringsförbundet
  • Redovisar verksamheten i föreningens verksamhetsberättelse
  • Återbetala ej nyttjade och/eller felaktigt nyttjade medel
  • Vara medveten om att ansökan och återrapport kan komma att användas i utvärderings- och forskningssyfte
  • Vara beredd på att delta i enkät- och intervjustudier om Idrottslyftet som Riksidrottsförbundet initierar

Innan föreningen kan skicka iväg sin ansökan kommer den sökande föreningen att tvingas acceptera ovanstående villkor. I och med att föreningen godkänner villkoren har föreningen och Svenska Orienteringsförbundet kommit överens om ovanstående villkor. Föreningar som inte följer överenskommelsen kommer att bli återbetalningsskyldiga.

Redovisning

Alla beviljade projekt ska redovisas till Svenska Orienteringsförbundet senast 30 dagar efter projektets slutdatum. Alla projekts ska vara slutförda och redovisade senast 1 februari 2018. Meddelande och påminnelse om redovisning kommer att skickas till föreningens Idrottslyftsanvarig.

Länkar

Här finns länkar till andra webbsidor med anknytning till Idrottslyftet.

Forskning och fakta

Under 2016 genomförde Svenska Orienteringsförbundet en ganska omfattande kartläggning och analys av orienteringsidrotten för barn och ungdomar. Arbetet har resulterat i en utvecklingsplan för Idrottslyftet 2017-19 som har redovisats för Riksidrottsförbundet. Utvecklingsplanen är godkänd av Riksidrottsförbundet och är utgångspunkt för utformningen av Idrottslyftet 2017.

I samband med kartläggningen och analysen har vi tagit fram en mängd statistik och fakta för att försöka skapa oss en bild av hur orienteringssverige ser ut och vilka styrkor respektive svagheter som finns. Vi har också tagit del av ett antal studier och forskningsrapporter som tillsammans ger en god bild av vad barn och ungdomar tycker och vilka motiv som finns till att idrotta. Vi rekommenderar att alla föreningar tar del av materialet. Här finns allt material som vi arbetat med i samband med kartläggningen och analysen. Arbetet fortsätter kontinuerligt och innehållet kommer att kompletteras vartefter kartläggningen utvecklas.

Här hittar du all Forskning och fakta.

Upplysningar

Har du frågor eller funderingar kring Idrottslyftet så kontakta:

Svenska Orienteringsförbundet
Lasse Greilert
010-476 53 66
070-548 11 60
This is a mailto link

Uppdaterad: 2017-02-20 13:55
Huvudsponsor
TeamSportia_2radig_CMYK
Partners
Annonser
Ut i det fria

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 010-4765360
E-post: This is a mailto link