In English
Hoppa till sidans innehåll

Inflytande delaktighet och påverkan


Det finns självklart flera olika anledningar till att vi väljer att vara kvar i en förening. En av dessa anledningar är möjligheten till inflytande över verksamheten. Kort sagt att kunna vara delaktig och kunna påverka.

Delaktighet och demokratiskt inflytande är viktigt för att medlemmarna ska behålla sitt engagemang. Det gäller inte bara inflytande över hur uppvärmningen inför en träning ska gå till eller vilken typ av teknikträning det blir på torsdag i kommande vecka. Minst lika viktigt är att kunna ha inflytande över föreningens färdriktning och prioriteringar i fördelningen av resurser.

Motivationen främjas av att känna delaktighet och inflytande i beslutsprocesser, helt enkelt att kunna göra sin röst hörd. Motivationen hämmas av att bli kontrollerad och inte kunna vara med och påverka, eller att känna att man inte har någon möjlighet till inflytande.

Barn och ungdomar i idrottsrörelsen upplever ofta att de saknar möjlighet till inflytande och delaktighet. Barn och ungdomar i idrottsrörelsen upplever ofta att de inte får vara med där besluten fattas och på så sätt står de utanför demokration i föreningen. Man upplever också att möten, arbetsformer, stadgar och regler är svåra att förstå och ett hinder.

Det är viktigt att föreningenaktivt arbetar med att skapa en stödjande miljö så att barn och ungdomar känner att de kan vara med och påverka utifrån sina egna förutsättningar och sin kunskap. Att få möjligheten att delta aktivt i föreningsarbete är samtidigt en bra utbildning för barn och ungdomar. Äldre föreningsmedlemmar kan på olika sätt dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Föreningar som lyckas med detta kommer att vara framgångsrika och kommer att utveckla sin verksamhet på ett positivt sätt.

Vi ser satsningar som vill prova verksamhet med följande innehåll.

 • Delaktighet och påverkan
 • Samarbete
 • Samhörighet
 • Glada människor
 • Alla behövs
 • Alla ska kunna vara med

Det är viktigt att försöka integrera ovanstående områden med de mer vardagliga aktiviteterna i föreningen. Det är ofta lätt att vi skapar aktiviteter för glädje och gemenskap vid speciella tillfällen.Vi tror att glädje och gemenskap finns med som en del i all verksamhet som planeras och genomförs i en orienteringsförening. Ofta väljer man att skapa och genomföra speciella aktiviteter för gäldje och gemenskap som ligger lite vid sidan av föreningens vardag. Vi tror att det är viktigt att också skapa glädje och gemenskap i samband med den ordinarie tränings- och tävlingsverksamheten.

Nykelord för inflytande, delaktighet och påverkan

 • Utgå från individen - anpassa arbetet efter individens önskemål och förväntningar.
 • Arbeta tillsammans - underlätta samarbete och integration.
 • Undvik styrning - decentralisera beslutsmakt och handlingsutrymme.
 • Aktivit ledarskap - ta initiativ och ansvar för att saker ska hända.

Medbestämmandestegen
Ett sätt att försöka mäta hur möjligheten till medbestämmande och inflytande är i den egna föreningen är att värdera var föreningen befinner sig i medbestämmandestegen. Värderingen går ganska snabbt. I värderingen bör flera personer vara delaktiga gärna med olika bakgrund, erfarenhet ålder och kön. Resultatet av värderingen kan sen vara en utgångspunkt för en diskussion.

 • Se till att alla förstår innebörden av de olika stegen.
 • Hur blev resultatet? Hur stora blev skillnaderna?
 • Varför har vi tolkat nuläget lika/olika?
 • Vad beror eventuella skillnader på?
 • Vad kan vi göra för att förbättra och utveckla?

Det här är de olika stegen.

 1. Manipulation
 2. Dekoration
 3. Symboliskt inflytande
 4. Barn och ungdomar har företrätts av ombud men informerats om allt
 5. Barn och ungdomar har rådfrågats och informerats
 6. Barn och ungdomar har tagit beslut tillsammans med vuxna efter deras förslag
 7. Barn och ungdomar har haft medinflytande efter egna förslag
 8. Barn och ungdomar har tagit beslut tillsammans med vuxna efter eget beslut
 9. Barn och ungdomar har fått bestämma själva

Den här prcessen kan göra på olika delar i en förenings verksamhet. Det kan vara det enskilda träningstillfället, alla träningar under året, all verksamhet för barn och ungdomar, arbete i kommittéer och arbetsgrupper, styrelsens arbete och hela föreningens verksamhet. Det kan ju se olika ut för olika delar.

Lästips: Unga i och om framtidens idrottsorganisering, Susanna Hedenborg och Joakim Glaser

Läs mer under avsnittet Föreningsmiljö och Ledare och tränare.

Uppdaterad: 26 JAN 2017 09:42 Skribent: Lars Greilert
Partners
 Våra partners
Länkar
 

Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons