In English
Hoppa till sidans innehåll

Förutsättningar för SM-arrangör


Svenska Orienteringsförbundet ger, efter ansökan och tilldelning, uppdrag till föreningar att arrangera svenskt mästerskap för seniorer och juniorer (SM) enligt nedan angivna förutsättningar.   

 

Värdegrund och syfte

SM har följande värdegrund och syfte:

 • Att kora en svensk mästare i respektive klass.
 • Men också att skapa attraktiva tävlingar av hög kvalité som lockar landets alla juniorer och seniorer att delta, oavsett ambitionsnivå.

 

Discipliner

SM avgörs över discplinerna lång, medel, natt, sprint, knockout-sprint och ultralång, samt stafett och sprintstafett.

 

Allmänna förutsättningar 

SOFT-besök

I samband med tilldelningen av arrangemanget önskar SOFT med arrangörscoach komma på besök för att se över ett antal förutsättningar:

 • Tävlingsområde och arenastruktur
 • Karta
 • Ramsättning för banor
 • Organisation (tävlingsledning, banläggning, tävlingsadministration, samt kontrollanter). Vid arrangerande av flera olika SM-tävlingar kan det vara idé att skapa en styrgrupp.
 • Ekonomi och preliminär budget, inkl. preliminär anmälningsavgift
 • Grov tidplan
 • Avtal (se nedan)   

Besöket avslutas med att utbyta kontaktuppgifter till huvudfunktionärer, kontrollanter och coacher. 

Avtal

Särskilt avtal upprättas mellan SOFT, OF och arrangör.

En avtalsmall med tillhörande preliminär budget och tidplan/checklista finns framtagen.

 • Avtalsmallen nås på hemsidan under stöddokument för nedladdning (se under rubrik Dokumentation nedan).
 • Avtalsmallen består av tre grundläggande delar - ansvarsfördelning, ekonomi och kvalitetskrav, vars innehåll står beskrivet i början av mallen, tillsammans med en beskrivning av avtalets syfte.
 • Avtalsmallen uppdateras enligt överenskomna förutsättningar ovan och avtalet skrivs under, om möjligt, redan vid SOFT-besöket beskrivet ovan.

Efter att avtalet är underskrivet tilldelas arrangören officiellt tävlingen.  

Så snart avtalet är underskrivet och tävlingen är tilldelad

Följande är av högsta prioritet så snart tävlingen är tilldelad:

 • Att upprätta en första tävlingsorganisation:
  • Dels med huvudfunktionärer (förteckning skickas till SOFT:s arrangörscoach).
  • Dels en särskild organisation för att teckna upp sponsorer och samarbetspartner lokalt (SOFT ansvarar för central marknadsföring).
 • Att för tävlingsorganisationen skapa en grov arbetsbeskrivning och tidplan.
 • Att knyta markavtal med markägare, samt samråda med jakträttsinnehavare och berörda myndigheter, för att säkra arena och tävlingsområde.
 • Att forma en kartplan och att knyta avtal för kartarbetet.
 • Att avlysa området (se egen punkt, "Eventor", under "Tävlingsadministration").

Kommunikation

Kommunikation med SOFT:s arrangörscoach sker i första hand via e-post, om inte annat är överenskommet. Svar ges så snart som möjligt, men normalt senast inom två veckor.

Arrangören ska delge SOFT:s arrangörscoacher (inkl. sprint- och IT-coacher) och OF:s kontrollanter protokoll från samtliga tävlingsmöten. 

Dokumentation

Följande dokumentation är viktig att ta del av som arrangör:

 • SOFT:s tävlingsregler och anvisningar 
 • Relevanta stöddokument
  • "Avtalsmall mellan SOFT, OF och arrangör, inkl. tidplan/ checklista" som anpassas efter aktuell tävlings förutsättningar och skrivs under.
  • "Att arbeta i lärgrupp som arrangör" som ger ett roligare och effektivare arrangerande med bättre resultat.
  • IT och resursplanering” som vänder sig till funktionen tävlingsadministration för att planera IT-infrastrukturen på en tävling optimalt. 
  • Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar” som vänder sig till funktionen tävlingsadministration och som innehåller en 15-punktslista för IT-coachen att följa upp.
  • Beskrivning av tilläggsavgiften vid högkvalitativa arrangemang” som beskriver avgiften främst vid SM och Swedish League.
  • "Rättvis orientering" att ta del av och skriva under för arrangörsföreningens medlemmar som önskar delta i tävlingen.
 • Digitala arrangörshandboken som varmt rekommenderas att följa. Den innehåller följande delar, uppdelade efter sex stycken funktionärsblock:
  • Vad säger regelverket?
  • Hänvisningar till stöddokument och annan litteratur för aktuellt block
  • En samling med tips och erfarenheter
  • Kvalitetssäkring med kritiska ansvarsuppgifter inom funktionen (vem gör vad?) samt mellan funktioner (vilken funktion ansvarar för uppgiften?)
  • Bilagor med goda exempel 
 • World Ranking Events Manual (tidigare Guidelines for WRE) 
 • Att arrangera tävling i fyra steg för få en bra överblick av processen att arrangera en tävling. 

Arrangörsrummet

Arrangörsrummet är en del av SOFT:s intranät Softnet och är en filarea för arrangörer av värdetävlingar. 

Länk till Arrangörsrummet: sp.orientering.se/externt/arrangemang

Inloggningsuppgifter fås av SOFT:s arrangörscoach. 

Arrangörsutbildning och erfarenhetsutbyte

Varje år bjuder SOFT in till en helg med arrangörsutbildning och erfarenhetsutbyte för alla kommande arrangörer av värdetävlingar.

 • Datum är normalt sista helgen i januari.
 • SOFT står normalt för kostnaden för tre funktionärer per förening/tävling och två kontrollanter, men utbildningen är öppen för fler funktionärer och kontrollanter.
 • Utbildningsdelen består i sin tur av två delar:
  • En övergripande del för huvudfunktionärer.
  • En del med fördjupningskurser inom områdena tävlingsledning/tävlingskontroll, banläggning/bankontroll och tävlingsadministration.
 • Erfarenhetsutbytet består av ett antal delar där deltagarna är uppdelade efter tävling och funktion:
  • Arrangörscoachen, alternativt IT-coachen, redogör kort (i punktform) för erfarenheter från tidigare arrangemang. 
  • Öppen frågestund och diskussion.  

Dokumentation från senaste utbildningen och inbjudan till nästa utbildning finns under Arrangörsutbildning.    

 

Ekonomi

Budget

En preliminär budget ska redovisas redan i samband med avtalets tecknande. Budgeten ska innehålla de största och väsentligaste intäkts- och utgiftsposterna, bland annat en preliminär anmälningsavgift.

Den slutgiltiga budgeten redovisas till SOFT så att anmälningsavgifter kan fastställas och inbjudan läggas ut. Det sker normalt sex månader före tävling.

En särskild budgetmall finns framtagen och fås av SOFT:s arrangörscoach.

Anmälningsavgift 

Anmälningsavgiften som den tävlande betalar för en SM-tävling består av tre delar:

 • En beskattningsgrundande avgift (ibland också kallad grundavgift)
 • En tilläggsavgift vid högkvalitativa arrangemang
 • En tilläggsavgift för särskilda omkostnader

Dessa avgifter brukar gemensamt benämnas ordinarie anmälningsavgift. Det kan också tillkomma en tilläggsavgift vid sen anmälan, en s k efteranmälningsavgift.

Ordinarie anmälningsavgift  Efteranmälningsavgift

1. Beskattnings-grundande avgift 
(ibland kallad grundavgift)

Belopp: 200 kr

2. Tilläggsavgift vid högkvalitativa arrangemang (beskattningsfri)

Belopp: 50 % av 200 kr = 100 kr

3. Tilläggsavgift för särskilda omkostnader (beskattningsfri)

Belopp: Bestäms utifrån omkostnaderna

Tilläggsavgift vid sen anmälan, s k efteranmälan (beskattningsfri)

Belopp: Normalt 50 % av den ordinarie anmälningsavgiften. 

 

1. Beskattningsgrundande avgift

 • Motsvaras av anmälningsavgiften för elit vid nationell tävling = 200 kr (vid kval och final är grundavgiften 200 kr per tävlingstillfälle).

2. Tilläggsavgift vid högkvalitativa arrangemang

Vid högkvalitativa arrangemang får en tilläggsavgift motsvarande 50 % av grundavgiften tas ut (se tävlingsanvisningarna, avsnitt 14.12 Avgifter).

 • Vid SM är normalt tilläggsavgiften 100 kr per deltagare och tävling. Vad som ingår i tilläggsavgiften (SOFT:s ansvar) och vad som inte ingår (arrangörens ansvar) beskrivs i stöddokumentet "Tilläggsavgiften vid högkvalitativa arrangemang".

Tilläggsavgiften vid högkvalitativa arrangemang är beskattningsfri, men vid SM fakturerar SOFT i efterhand arrangören motsvarande summan av avgiften för en deltagare multiplicerat med antalet deltagare. 

Vid stafett motsvarar anmälningsavgiften för respektive lag antalet lagmedlemmar multiplicerat med anmälningsavgiften för respektive lagmedlem.

Då logi och frukost erbjuds ingår denna ej i anmälningsavgiften. Inte heller eventuell transport från logi till tävlingsarena.

3. Tilläggsavgift för särskilda omkostnader (omkostnadstillägg)

Kan exempelvis bestå av:

 • Tillagad mat kval och final
 • En extra omgång kartor (för kval och final dubbla uppsättningar och vid kartbyte en extrakarta per kartbyte)
 • Programtidning
 • Eventuell transport från förstart till tidsstart

Tilläggsavgiften för särskilda omkostnader är också beskattningsfri.

Av praktiska skäl ingår tilläggsavgiften för särskilda omkostnader i anmälningsavgiften på SM, vilket den inte gör vid traditionella tävlingar (där den då kan bestå av parkering, barnpassning, hyra av löparbricka osv.).

 

Tävlingsadministration

Namnstandard för SM

Följande gäller:

 • I tävlingsprogrammet i Eventor skrivs de olika SM-disciplinerna som "SM, [disciplin]", till exempel "SM, lång", "SM, medel", "SM, natt" eller "SM, ultralång".
 • I löpande text skrivs SM-disciplinerna lämpligen som "SM i [disciplin]", till exempel "SM i ultralång distans", "SM i medeldistans", "SM i sprintstafett", "SM i sprintdistans" ("SM i sprintorientering" fungerar också) eller "SM i nattorientering".
 • På nummerlappar ska SM-disciplinerna skrivas som "SM [DISCIPLIN] [ÅRTAL]", dvs med versaler och aktuellt årtal, utan några kommatecken. 

I rubriker går det bra att använda någon av de två förstnämnda formerna, beroende på platsutrymme. 

SM-hemsidor

Följande gäller för SM på Internet:

 • Övergripande SM-hemsida
  • Det finns en övergripande SM-sida, vilken ligger under SOFT:s hemsida.
  • SM-hemsidan nås av deltagaren via Träna & tävla >> SM, respektive av arrangören via Arrangera >> SM. Här presenteras SM-programmet med datum för kommande tävlingar, kort information om tävlingarna samt externa länkar till arrangörernas SM-hemsidor.
 • Arrangörens SM-hemsida
  • Det finns olika alternativ för arrangörens SM-hemsida:
   • Det enklaste är ett arbetsrum under distriktets hemsida med webbadressen www.svenskorientering.se/[distrikt]/sm[årtal]
   • Ett annat alternativ är ett externt webbhotell. Följande gäller då:
    • Webbhotellet ska vara etablerat och garantera en bandbredd som motsvarar den belastning en SM-tävling innebär.
    • Webbadressen till SM-hemsidan ska vara enkel och logisk.
  • Arrangörens SM-hemsida ska innehålla:
   • Tydlig länk till tävlingen i Eventor.
   • Tydlig länk till SOFT:s SM-hemsida.
   • SOFT-logotyp
  • Hemsidan behöver inte vara mobilanpassad fullt ut, men ska kunna användas på en mobiltelefon.
  • Val av grafisk profil, logotyp, webbadress till SM-hemsidan, eventuellt externt webbhotell, samt struktur och upplägg av arrangörens SM-hemsida, ska ske i samråd med SOFT:s arrangörscoach.
  • I samband med lansering av SM-hemsidan ska SOFT:s arrangörscoach informeras.

 

Eventor 

Uppläggning av tävlingen

SOFT ansvarar för att tävlingen läggs in i Eventor och meddelar kontrollanter och arrangör så snart det är gjort.

Avlysning

Så snart tävlingen är inlagd i Eventor ansvarar arrangören för att tävlingsområdet avlyses i Eventor. 

Så snart tävlingen är avlyst får inga tävlingar eller träningar arrangeras i det fastställda området för andra än arrangörsföreningens egna medlemmar som inte är aktuella för deltagande i tävlingen.  

Anmälningsavgift och stoppdatum

Anmälningsavgiften består av en beskattningsgrundande del och flera beskattningsfria delar (se föregående avsnitt för hur anmälningsavgiften är uppbyggd mer i detalj). Den behöver därför delas upp i Eventor.

Hur den läggs upp i Eventor för de olika klasserna finns beskrivet i en egen FAQ-fråga i Eventor

När det gäller stoppdatum för anmälan ska det, om möjligt, för tävling inom nivå 1, dit SM tillhör, sättas som till en traditionell nationell tävling. Trots att det är ett SM bestämmer sig relativt många sent.

 

Rätt att delta och kvalificeringsvillkor för SM-tävling

Under Förutsättningar för SM-deltagare står nämnt mer om rätten att delta på SM, samt de kvalificeringsvillkor som ska vara uppfyllda för deltagande i SM enligt TR 3.4.5.

Startordning (inkl. startmellanrum)

Startordningen för samtliga individuella SM-discipliner genomförs med intervallstart, förutom SM, ultralång, som genomförs med masstart klassvis. Samtliga stafetter genomförs med masstart klassvis.

Startmellanrummet ska normalt vara 1 minut för sprintdistans, 2 minuter för medeldistans och 3 minuter för långdistans. Kan vara mindre vid många deltagare eller större vid få deltagare.

Vid SM, natt, ska startmellanrummet normalt vara 1 minut. Det kan vara större vid få deltagare. Anledningen till det nedkortade startmellanrummet är för att undvika för långa startdjup. Spridningsmetoden kartbytesgaffling ska normalt användas, se Ramsättning för banläggningen.

SOFT i samråd kontrollanter, tävlingsledning och banläggare fastställer startmellanrummet vid samtliga SM-tävlingar.

Heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning 

Allt som rör heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning ligger på en egen sida, se menyn.

Lägsta IT-kvalitetsnivå

Vilken lägsta IT-kvalitetsnivå som gäller för värdetävlingar, dit SM och Swedish League tillhör, framgår av dokumentet Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar som finns på SOFT:s hemsida under Stöddokument, se länk ovan.  

Livebevakning

På SM ska livebevakning i form av liveresultat, streamat speakerljud samt GPS-uppföljning erbjudas. Mer information finns på sidan Livebevakning och bildproduktion.

 

Tävlingstekniska förutsättningar

Logotyper för inbjudan och tävlings-PM  

Svensk orienterings logotyp ska finnas med på inbjudan och tävlings-PM vid SM-tävling. Ingår tävlingen i Swedish League ska även dessa logotyper vara med.
- Svensk orientering: Grafisk profil och logotyp
- Swedish League: Logotyp mm  

Förstart och tidsstart

(gäller ej SM, ultralång, om inte sportsliga rättvisan tydligt påverkas och andra alternativ uteslutits)

Speciellt för SM-tävling med individuell start är att starten är uppdelad i förstart och tidsstart (vid vanlig nationell tävling finns endast tidsstart). Vid förstart, som på andra tävlingar kan motsvara samlingsplats eller karantän, samlas deltagarna före tävling för att hållas åtskilda från arenan som före start är förbjuden att besöka pga att sent startande inte ska få otillbörlig information.

Vid parkering är det viktigt att tydliga anvisningar finns så att deltagare och eventuellt ledare slussas till förstarten medan andra ledare, media och publik kommer till arenan.

Ledare som lämnat förstarten får inte komma tillbaka. Arrangör bör vara uppmärksam på detta.

Följande gäller i övrigt för förstart respektive tidsstart:

 • I anslutning till förstarten ska det finnas utrymme för uppvärmning samt regnskydd och toaletter. Deltagarna ska kunna få vätska som består av vatten och sockervatten/sportdryck (20-25 grader).
 • Om väderleken förväntas bli kall eller fuktig ska uppvärmt inomhusutrymme (tält, vagnar eller annan lämplig lokal) finnas vid förstarten. Regnskydd ska vara ordnat där deltagarna kan ställa sitt bagage före transporten till mål. Arrangören svarar för att deltagarna får möjlighet att märka sitt bagage.
 • Vid förstarten gör arrangören upprop och deltagarna släpps iväg till tidsstarten med jämna intervaller. Avprickning ska ske och det ska finnas en tydlig skylt som anger avståndet mellan förstart och tidstart.
 • Se till att det finns enklare servering vid förstarten för ledare och föräldrar!
 • Tidstarten bör ej ligga på längre avstånd än ca 2000 meter från förstarten. Om det är längre avstånd bör deltagarna transporteras med fordon till tidstarten. Meddela tider och plats för transport i tävlings-PM.
 • För att ge deltagarna möjlighet att i lugn och ro få värma upp och förbereda sig för tävlingen bör inga andra än deltagare och funktionärer tillåtas att följa med eller komma till tidsstarten. Om möjlighet finns, se gärna till att deltagarna tilldelas karta över uppvärmningsområde med någon/ra modellkontroller på väg till start.
 • Deltagarna ska ha möjlighet att medföra överdragskläder till tidstarten. Arrangören svarar för att deltagarna får möjlighet att märka överdragskläderna samt för att dessa transporteras till mål.
 • Startplatsen ska vara intakt till sista tävlande har startat.

Deltagarkuvert och publicerad information vid förstarten 

Deltagarkuvert delas ut vid förstart och ska innehålla följande:

 • Nummerlapp
 • Väsktagg
 • Måltidskuponger
 • Kartbiljett
 • Ev. sponsormaterial
 • Ev. programtidning

Om programtidning erbjuds, tänk på att det som trycks ska vara aktuellt så att inte nyare versioner av t ex tävlings-PM kommer efter det att programtidningen trycks. Då är det bättre att utelämna tävlings-PM ur programtidningen och istället publicera det endast på samlingsplatsen.

Följande ska publiceras på samlingsplatsen:

 • Tävlings-PM
 • Eventuella kartjusteringar
 • Startlistor
 • Skiss över karantän/arena
 • Ev. skiss över uppvärmningsområde (om det är kort till start)

Ev. uppvärmningskarta kan delas ut på väg till start.

Nummerlappar

Följande gäller:

 • SOFT tillhandahåller nummerlappar för SM. Gäller för såväl kval som final (A-final) då det finns.
 • Arrangören kan om så önskas utnyttja möjligheten att lägga till lokala sponsorer och kontaktar då SOFT om detta.
 • Inga speciella nummerlappar behövs då SM ingår som deltävling i en serie arrangerad på uppdrag av SOFT.
 • Placering av nummerlapp. Hur nummerlapp ska placeras påtalas i tävlings-PM.
 • Tävlande som inte uppfyller kraven nekas start.
  • Vid skogsdistanser ska nummerlapp bäras på endast bröst.
  • Vid sprintdistanser ska nummerlapp bäras på både bröst och rygg.    

Ramsättning för banläggningen   

En egen sida med ramsättning för banläggningen är framtagen, se menyn, eller klicka här

Ramsättningen ska om möjligt följas. Eventuella avvikelser från ramsättningen ska i god tid tas upp med bankontrollant och SOFT:s projektledare för SM. Alla avvikelser ska godkännas av bankontrollant och SOFT:s projektledare för SM.

Gafflingsmetod

Gafflingsmetod ska normalt finnas på SM, lång, natt, knockout-sprint, ultralång, stafett och sprintstafett. Läs mer i föregående avsnitt om ramsättning för banläggningen.

Beräknade segrartider

En egen sida med beräknande segrartider är framtagen, se menyn, eller klicka här.

Ombyte

Ombytestält, eller motsvarande, ska finnas för de tävlande på arenan vid SM, ultralång.

Bagage

Följande gäller:

 • Arrangören svarar för transport av de tävlandes bagage och överdragskläder från förstart respektive tidsstart till arenan.
 • Deltagarna ska få möjlighet att märka sitt bagage.
 • Bagaget och överdragskläderna ska förvaras under regnskydd och hela tiden vara bevakat.
 • Sortering bör ske både klassvis och ”heatvis” samt i startnummerordning för att de tävlande enkelt och snabb ska hitta sitt bagage.
 • Transport av bagage bör ske i täckta bilar som skydd vid dålig väderlek. 

Servering av måltid på arenan 

Arrangören ska servera de tävlande en tillagad måltid under tävlingsdagen. Tänk på följande:

 • Det här gäller även till tävlande i B-X-finaler då sådana erbjuds.
 • Måltiden ska bestå av huvudrätt, bröd, smör, måltidsdryck samt kaffe eller te.
 • Ledare och publik ska också ges möjlighet att mot betalning kunna erhålla någon form av måltid.
 • Det är nya EU-direktiv för mathantering, hygien mm.
 • Erbjud redan vid anmälan personer med gluten- eller laktosintolerans att kunna ange önskemål om annan kost. 
 • Glöm inte att inkludera SOFT:s representanter i matbeställningen.

Sponsorer på SM

Följande gäller för sponsorer på SM:

 • SOFT:s huvudsponsor har rätt att ha med antingen skyltar (mått 1600 mm x 550 mm x 3,5 mm), alternativt fyra banderoller (3 x 1 meter) som ska sättas upp längs målrakan/målfållan. Instruktioner för hantering av skyltar och banderoller skickas ut till arrangören 2-3 månader innan tävling.
 • SOFT:s officiella partners har branschexklusivitet, om de så önskar. Det betyder att om officiell partner ger sitt samtycke till att upphäva branschexklusiviteten så kan det få förekomma lokala partners inom branschen.
 • Ta kontakt med SOFT för mer information. 

SOFT-flagga på arenan

Följande gäller:

 • SOFT-flagga ska finnas hissad eller uppsatt på arenan.
 • SOFT levererar flaggan i samband med tävlingen. 

Priser 

 • En SM-plakett tilldelas var och en av de 10 bäst placerade i respektive klass i individuell SM-tävling och till var och en av lagmedlemmarna i de 10 bäst placerade lagen i stafetten, samt även en SM-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Totalt blir det alltså fyra SM-plaketter per lag.
 • En RF-plakett tilldelas var och en av segrarna i D21, H21, D20 respektive H20 i individuell SM-tävling och till var och en av lagmedlemmarna i de segrande lagen, samt även en RF-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Inga RF-plaketter delas ut i D18 eller H18 på den individuella tävlingen.
 • SM-plaketter och RF-plaketter beställer SOFT i god tid före tävling och distribueras till arrangören efter överenskommelse.
 • Hederspriser bör tilldelas de 6 bäst placerade i respektive klass i individuell SM-tävling och till respektive lagmedlem i de 3 bäst placerade lagen i stafetten. Värde på förstapris i seniorklasserna bör ligga på ca 1300 kr (pris till ett högre värde är beskattningsbart, se Skatteverkets hemsida - sök på "ersättning idrottsutövare") och i juniorklasserna runt 800 kr. Motsvarande rekommenderade värde gäller även hederspriserna till respektive lagmedlem i de segrande stafettlagen. Därefter lämplig fallande värdeskala.
 • Någon form av minnessak från tävlingen bör delas ut. Det ger bra PR för arrangören, kommunen eller de sponsorer som förhoppningsvis är knutna till arrangemanget.
 • SM- och RF-plaketter tillfaller endast deltagare som tävlar om det svenska mästerskapet, vilket betyder att i de fall deltagare i utländska klubbar har fått dispens för att delta utom tävlan om mästerskapet (exempelvis då SM ingår i en serie arrangerad på uppdrag av SOFT), så ska separata SM-resultatlistor finnas.
  •  

Representant från Svenska Orienteringsförbundet delar ut priserna i samtliga klasser. Vem representanten blir meddelas arrangören i god tid före tävling. 

Studiebesök för blivande SM-arrangörer

Ett sätt att samla erfarenheter för det kommande arrangemanget är att göra ett eller flera studiebesök vid motsvarande SM-tävling åren före det egna arrangemanget.

Minst två tidigare SM ska ha besökts.

Kommande arrangör kontaktar aktuell arrangör och bokar plats. Som kommande arrangör, förbered gärna besöket så bra som möjligt. Förslag:

 • Gör upp en plan för vad som ska studeras samt eventuellt dokumenteras. Använd gärna den tidplan/checklista som finns bifogad avtalet mellan arrangör, OF och SOFT.
 • Gör anteckningar, rita skisser och fotografera när ni är på plats.

Aktuell arrangör bör erbjuda plats inomhus eller under tak, där besökarna kan utbyta erfarenheter. Erbjud mot avgift ett observatörspaket till studiebesökarna som innehåller:

 • Måltider (frukost/lunch)
 • Eventuella transporter
 • Programtidning och startlistor
 • Tävlingskartor
 • Namnbrickor samt legitimation så att besökarna får tillträde till de olika ansvarsområdena

Utse en värd som tillsammans med SOFT:s arrangörscoach ansvarar för besöket. Denna person bör ha bra kännedom om tävlingen och bör ha deltagit vid styrgruppens möten.

Besök av SOFT-, OF- och föreningsledare på tävlingen

Arrangören ska kostnadsfritt erbjuda utsedda representanter från SOFT (normalt arrangörscoacher, styrelse, kanslipersonal och landslagsledning) följande:

 • Programtidning och övrig information
 • Tävlingskartor
 • Legitimation för parkering (press- eller funktionärsparkering)
 • Namnbrickor samt legitimation för att få tillträde till eventuella pressläktare och andra avspärrade områden
 • Biljetter till tävlingsmåltider

Arrangören tar upp anmälan av SOFT om vilka som kommer. Arrangören bör också ge OF-representanter och föreningsledare möjlighet att mot avgift erhålla följande:

 • Måltider
 • Transporter
 • Programtidning
 • Tävlingskartor (OBS! Inga tävlingskartor får delas ut före siste tävlande startat!) 
Uppdaterad: 27 JUL 2021 14:12 Skribent: Niklas Wrane
E-post: This is a mailto link
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link