In English
Hoppa till sidans innehåll

Ytterligare uppdaterad process för kartkontroll

13 AUG 2019 16:37
Processen för kartkontroll har uppdaterats ytterligare. Det trycks tydligare på en förbättrad kommunikation mellan kartägare, kartkontrollant och OF/SOFT, samt har blivit tydligare att det är OF/SOFT som slutligen godkänner kartan.
 • Uppdaterad: 13 AUG 2019 16:37

Hela processen beskrivs enligt följande (nytt i gult): 

 

Kartkontroll och godkänd karta

Av SOFT godkänd tävlingskarta ska i samband med kartproduktionen ha genomgått en kvalitetskontroll, en så kallad kartkontroll. Det rör såväl nyproducerade som reviderade kartor. 

Syftet med kartkontrollen

Syftet med kontrollen är att kontrollera kartans kvalité. Det betyder att kartan ska följa av IOF fastställd kartnorm, vilket i sin tur innebär en karta med hög läsbarhet och terrängförståelse, samt likvärdiga kartor över hela landet.  

Val av kartkontrollant

Kartkontrollen utförs av en person, en kartkontrollant, med hög kompetens inom kartområdet. Kartkontrollanten får inte vara samma person som har ritat tävlingskartan.

 • För tävling inom nivå 1: OF, i samråd med kartbeställare, utser kartkontrollant och meddelar SOFT som godkänner kartkontrollanten.
 • För tävling inom nivå 2-3: OF, i samråd med kartbeställare, utser och godkänner kartkontrollanten.

Kartkontrollant ska vara utsedd och godkänd innan kartprojektet påbörjas.

Kartkontrollantens uppgifter

Kartkontrollantens uppgifter omfattar:

 • Att, innan kartprojektet påbörjas, informera kartbeställare och kartritare om hur processen för kartkontrollen går till, samt att i samråd med dessa göra upp en tidplan för projektet.
 • Att tillse att kartprojektet bedrivs i enlighet med kartnormen, vilket innebär att utföra terrängkontroll och teknisk kontroll enligt beskrivning nedan, samt protokollföra eventuella avvikelser från kartnormen.
 • Att under kartprojektets gång lyfta protokollförda avvikelser med SOFT (nivå 1) eller OF (nivå 2-3) för att få dessa godkända. Kartritare eller kartkontrollant kan inte själva godkänna avvikelser.
 • Att under kartprojektets gång och efter behov:
  • Ge rådgivning och ha avstämningar med kartprojektledare och kartritare.
  • Få rådgivning och ha avstämningar med SOFT (nivå 1) eller OF (nivå 2-3).
 • Att vid meningsskiljaktigheter mellan någon av parterna kartbeställare, kartritare eller kartkontrollant ta hjälp av SOFT (nivå 1) eller OF (nivå 2-3) för beslut.
 • Att via ett signerat protokoll, innehållande terrängrapport och teknisk avvikelserapport, intyga att kartan följer kartnormen, att kontroll utförts enligt gällande anvisningar och att kartan därmed ska godkännas. Protokollet skickas till SOFT (nivå 1) eller OF (nivå 2-3) för att erhålla godkännandemärke, vilket krävs för att kartan ska få användas på tävling. 

Terrängkontroll och teknisk kontroll

Kontrollen är uppdelad i en terrängkontroll och en teknisk kontroll som båda ska starta samtidigt som kartritningen och därefter utföras parallellt med kartritningen under kartprojektets gång.

Terrängkontroll

Terrängkontrollen innebär att det utförs en kontroll på plats i terrängen, ofta med tolkningar och bedömningar. 

Följande kontrolleras:

 • Generalisering. Att kartan är ritad i enlighet med kartnormen avseende generaliseringsgrad, dvs. vilka objekt som tas med, respektive utelämnas, på kartan, samt hur de objekt som tas med på kartan redovisas för hög terrängförståelse. Tydliga objekt ska överdrivas och otydliga objekt ska nedtonas. Kartnormen är i första hand framtagen för kartor till IOF:s värdetävlingar, varför utgångspunkten bör vara hur elitorienteraren uppfattar kartan i tävlingsfart.
 • Läges- och formriktighet.
  • Att kartobjektens lägesriktighet stämmer, dvs. att objekten ligger i rätt förhållande till varandra. Behöver objekt dras isär för bättre läsbarhet är det viktigare än lägesriktigheten mellan dem.
  • Att yt- och linjeobjekt har rätt form. 
 • Likformighet. Att kartan håller en jämn nivå över hela området kartan täcker. Varierar kartan i detaljrikedom ska nivån inom områden med samma detaljeringsgrad vara så lika som möjligt inom dessa områden, men får avvika mot övriga områden.  

Teknisk kontroll

Den tekniska kontrollen innebär att det utförs en kontroll av den ritade kartan i ett kartritningsprogram, i princip utan tolkningar eller bedömningar. Följande kontrolleras:

 • Ekvidistans. Att grundekvidistans enligt kartnormen används.
 • Teckenuppsättning. Att korrekt teckenuppsättning används. Det innebär att rätt symboler i rätt storlek och tjocklek används. Teckenuppsättningen hittas på sidan över stöddokument och filer.
 • Avstånd och mått. Att minsta avstånd mellan symboler av samma färg, samt minsta storlekar på färgytor, är ritade enligt kartnormen.
 • Hjälpkurvor. Att användandet av hjälpkurvor följs enligt regler och intentioner i kartnormen för en bra överskådlighet. Hjälpkurvshöjd ovanför hjälpkurva är tillåtet.
 • Digitalisering. Att kartan är bra digitaliserad, bl. a. att höjdkurvor är jämna utan små hack och att uppehåll (skrap) för hjälpkurvor och stigar ligger på rätt ställe för hög läsbarhet.

Enstaka avvikelser från kartnormen kan få förekomma på kartan, men systematiskt avvikande från kartnormen är inte tillåtet.  

Godkänd karta

 • För tävling inom nivå 1:
  • Kartkontrollanten ska, senast sex månader före tävling, skicka signerat protokoll till SOFT med kopia till OF:s kartansvarig.
  • SOFT säkerställer att kartkontrollen har utförts enligt de intentioner och principer som beskrivs i gällande anvisningar.
  • SOFT godkänner kartan för tävling inom nivå 1 och delar ut godkännandemärke. OF:s kartansvarig tilldelar kartan ett registreringsnummer.
 • För tävling inom nivå 2-3:
  • Kartkontrollanten ska, senast sex månader före tävling, skicka signerat protokoll till OF:s kartansvarig.
  • OF:s kartansvarig säkerställer att kartkontrollen har utförts enligt de intentioner och principer som beskrivs i gällande anvisningar.
  • OF:s kartansvarig godkänner kartan för tävling inom nivå 2-3 och delar ut godkännandemärke, samt tilldelar kartan ett registreringsnummer.

Kontaktadress som ska användas till SOFT är This is a mailto link.

Kontaktuppgifter till OF:s kartansvariga finns på SOFT:s hemsida.

Handläggning ska normalt ske inom två veckor.

 

Bildspel

Hela beskrivningen av processen ligger under Kartkontroll och godkänd karta. Där finns också ett bildspel med samma information som ovan.

Även regelverket kommer att uppdateras inom kort.

Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

Annons