In English
Hoppa till sidans innehåll

Löpning nära tomtmark


Det finns ett självklart intresse från oss som orienterare att inte störa dem som bor och brukar den skog där vi bedriver vår verksamhet. Tomtmark är förbjudet område, det vet alla, men hur stort område som tomten omfattar är inte alltid så lätt att veta. Många har säkert inte heller riktigt klart för sig att området runt ekonomibyggnader också betraktas som tomtmark.

Vad säger allemansrätten om hemfridszoner?

För att reda ut begreppen tar vi först hjälp av Lantbrukarnas Riksförbunds bok Gården och allemansrätten:

"Som framgår av lagtexten är det inte tillåtet att färdas över tomt. Förbudet gäller oavsett om det finns risk att marken kan skadas eller inte. Att färdas över tomt är kort och gott förbjudet.

Svårare är det att förklara vad som menas med tomt och hur mycket det omfattar. När man ska förklara innebörden av tomtbegreppet brukar man utgå från markägarens hemfridsintressen. Det anses då att en tomt är det område som markägaren behöver för att inte bli störd i sin hemfrid. Vilken omfattning hemfridszonen har måste avgöras från fall till fall.

Tomt finns i princip enbart kring byggnader, framförallt bostadsbyggnader. Hur stort område kring bostadsbyggnaden som ska anses som tomt beror främst på terrängen. Det är uppenbart att förbipasserande inte stör på samma sätt om byggnaden skyms av träd eller berg som om det är full insyn. Normalt kan en tomt sägas sträcka sig högst 60-70 meter från boningshuset. I allmänhet får det nog anses rimligt med en hemfridszon på 20-30 meter även när det finns träd och buskar emellan. Finns häck eller staket kring boningshuset är det oftast tydligt hur stor omfattning tomten har.

Det finns emellertid anledning att framhålla att rättsläget är oklart när det gäller tomtbegreppet. Man kan nog inte, som ibland påstås, anse all passage inom hör- och synhåll från huset förbjuden. Husets storlek saknar i allmänhet betydelse för tomtbegreppet, men helt säker på detta kan man dock inte vara. 

När det gäller ekonomibyggnader i lantbruk hävdas ibland att tomt kring dessa saknas. Det skulle i så fall innebära att allmänheten har rätt att vistas alldeles inpå byggnaden. Möjligen kan detta gälla för avskilt liggande lador där ingen verksamhet bedrivs. Kring ekonomibyggnader där djur vistas, där det finns maskiner eller där det bedrivs regelbunden verksamhet, gäller emellertid i regel en så stor hemfridszon att verksamheten eller djuren inte störs."

Ofta strid kring bad- och båtplatser

Som komplettering till detta kan vi hämta lite information från Naturskyddsföreningens bok, Naturvårdslagstiftningen:

"Runt båtbryggor, badplatser och liknande anordningar (som inte är byggnader) finns ingen tomt alls. Om ett hus mera varaktigt står obebott eller oanvänt upphör hemfridsskyddet. Kring sådana hus finns ingen tomt i lagens mening."

Denna tolkning är inte okontroversiell. Det är just vid "privata" bad- och båtplatser som de flesta striderna rasar generellt sett. Inte sällan påstås att bryggan, båtplatsen just tillhör tomten eller är privat område. Som orienteringsarrangör bör därför dessa platser undvikas.

Ser olika ut i olika delar av landet

Något som inte tagits upp i dessa båda böcker är att det troligen finns en skillnad i hur stor en hemfridszon är i olika delar av landet och kring ett ensamt hus i skogen, jämfört med radhuset i tätorten. Sannolikt är det så att där har det en viss betydelse i vilken utsträckning det kan antas att den som bor i huset är van vid att ha andra människor runt husknuten.

Uppdaterad: 22 NOV 2016 16:21 Skribent: Niklas Wrane
Epost: This is a mailto link
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons