In English
Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


                                                                                                                                   2013-10.26

Stadgar för Sörmlands Skogsflicksklubb i Sverige

Föreningens namn: Sörmlands  skogsflickor                                                                        

Sätesort:  Frisktorp  153 60 Mölnbo                                                                                       

Ändamål:

Sörmlands Skogsflickor är en ideell förening som lyder under Sveriges Skogsflickor

 • att verka för god social gemenskap bland orienteringsrörelsens kvinnor
 • att genom möten och andra aktiviteter stimulera äldre flickor att vara verksamma inom orienteringsidrotten även om de inte längre utövar tävlingsidrott
 • att stödja yngre flickors träning och tävling i orientering
 • att befrämja och stödja kvinnors ledarskap i allmänhet och inom orienteringssporten i synnerhet

Regler för hur verksamheten ska bedrivas:

Sörmlands skogsflickor

 • ordnar möten med sociala aktiviteter
 • delar ut uppmuntringspris till yngre, aktiva flickor 
 • arbetar på att synliggöra och stödja kvinnlig idrott och kvinnligt ledarskap

Regler för medlemskap, utträde, uteslutning

Skogsflicksklubben består av vuxna kvinnor i orienteringsdistriktet som upptagits i klubben som medlemmar.
Medlem som inte betalat medlemsavgift på 2 år eller som skriftligen begär utträde avförs från medlemsregistret.
Medlem som motarbetar föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse kan uteslutas.

Uppgift om beslutande organ:

Tillhör Sveriges Skogsflickor, till vilka vi årligen rapporterar hur många medlemmar vi har. Medlemsantalet ska uppges per den 31 december, årsrapport skickas in senast 31 mars och avgift per medlem betalas enligt faktura senast den 31 maj
På årstinget väljes vart femte år ett råd, som består av minst 5 ledamöter.
Talhuldra, skrivhuldra, penninghuldra, två ledamöter samt tvenne rättare för en tidsperiod av fem år.
Rådet leder klubbens arbete och samlas till rådsmöten. Rådet kallar vid ett eller flera tillfällen årligen samtliga skogsflickor i distriktet till möten, årsting, vår- och höstblot.

Regler för rösträtt och beslutsfattande:

Beslut fattas med bifallsrop (SUS) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Verksamhets- och räkenskapsår: 

Omfattar ett kalenderår

Bestämmelser om revisorer:

Rådets förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av på årstinget utsedda rättare.

Regler för ändring av stadgarna:

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsting med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av rådet.

Regler för upplösning med angivelse av vad som ska ske med kvarvarande tillgångar:

Vid upplösning av skogsflicksklubb krävs beslut vid 2 på varandra följande årsting med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Innestående medel på bankkonton och kassa samt lager överförs till Sveriges Skogsflickor. Värdefull dokumentation lämnas till Folklivsarkiv eller liknande institution.

Vad gäller beträffande medlemsavgifter:

Medlem skall betala den medlemsavgift som årligen fastställes av tinget.

Regler för kallelse till möte:

Kallelse till ting skall vara utskickat minst 3 veckor före tinget.
Motion skall vara rådet tillhanda minst 1 vecka före tinget
Samtliga närvarande har yttrande- och rösträtt.

Årsting:

Årsting hålles i samband med vårblotet i maj eller juni. Vart femte år väljes nytt råd.                                                                                                                                  

Vilka frågor som behandlas på årstinget:

Dagordning för vårblot:

                           Parentation

§1 Blotets öppnande
§2 Fastställande av dagordning
§3 Val av talhuldra och runohuldra för blotet
§4 Protokoll från höstblotet.
§5 Kassarapport
§6 Rättarberättelse
§7 Ansvarsfrihet för det gångna året
§8 Årspenning
§9 Skrivelser / Cirkulär Sveriges Skogsflickor
§10 Rapporter / Mästarpriset / DM-segrare / Ledartröjan med diplom nr / Individuella ettårspriset
§11 Val. / Rådet väljs vart femte år. 2017, 2022 osv Rådsmedlemmarna ska vara från samma krets av praktiska skäl. 
Rådet består av:

 • Talhuldra
 • Runohuldra
 • Penninghuldra
 • Två rättare
 • Banhuldra
 • Budhuldra

§12 Jury för individuella ettårspriset
§13 Kommitté för Mästarpriset
§14 Valberedning
§15 Höstblot
§16 Övriga frågor
§17 Avslutning

Under vilka omständigheter extra årsting skall hållas:

Extra årsting hålls när rådet eller rättarna finner det nödvändigt. På extra årsting får endast ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

Uppdaterad: 11 MAJ 2014 10:16 Skribent: Susanne Söderholm
Till svenskorientering.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vit logga med space-01