In English
Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet-SOFT 2019


Idrottslyftet 2019 är nu öppnat. Du och din förening kan nu ansöka om stöd för satsningar som ska genomföras under 2019. Vi rekomenderar att du läser igenom all information som finns på sidan innan du börjar planera detaljerna i ansökan till Idrottslyftet. Vi rekommenderar också att du läser igenom förutsättningarna för de prioriterade områdena föreningsmiljöledare och tränare samt träning och tävling innan du börjar planera alla detaljer i din ansökan.

Svenska Orienteringsförbundet arbetar kontinuerligt med att utvärdera, analysera och kartlägga orienteringsverksamheten för barn och ungdomar i åldrarna 7-25 år. Under rubriken Forskning och fakta presenterar vifortlöpande alla spaningar vi gör. Vi tror att den forskning som finns tillgänglig och fakta vi har tagit fram är en bra utgångspunkt för föreningens satsingar.

Under 2018 har Svenska Orienteringsförbundet genomfört en omfattande studie kring barns tävlande. Under vinter och våren 2019 genomförs ett antal träffar runt om i landet för att presentera studien och för att samla in tankar och synpunkter Hela studien och all information om träffarna hittar du här.

Idrottslyftets syfte och mål

Idrott hela livet i förening! Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med Riksidrottsförbundets anvisningar för barn- och ungdomsidrott och leda till att svensk orientering och föreningens verksamhet utvecklas och samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i en förening. Anvisningarna utgår från Idrotten vill som är idrottens idé och viljeinriktning. I Idrotten vill beskrivs bland annat idrottens värdegrund. Den består av fyra olika delar.

 • Glädje och gemenskap
 • Demokrati och delaktighet
 • Allas rätt att vara med
 • Rent spel

I Idrotten vill framgår att idrotten ska följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Det innebär därmed att de satsningar som genomförs i Idrottslyftet ska ha ett barnrättsperspektiv.

En verksamhet som bedrivs utifrån "Idrotten vill" ska dessutom ta hänsyn till folkhälsomålen. Idrottsrörelsen fokuserar extra på folkhälsomål nummer ett, delaktighet och inflytande i samhället, samt folkhälsomål nummer nio, ökad fysisk aktivitet.

Vår tolkning
Föreningar som söker och får stöd ur Idrottslyftet ska jobba med utveckling av verksamheten i föreningen så att fler barn och unga, 7-25 år, väljer orientering som idrott hela livet. Det ska finnas tydliga kopplingar till Idrotten vill och Anvisningarna för barn och ungdomsidrott. Vi kommer att bedöma alla ansökningar utifrån både Idrottslyftets syfte och vår tolkning.

Idrottslyftets målgrupp

Genom idrottslyftet ska vi utveckla verksamheten för barn och ungdomar i åldern 7-25 år. Idrottslyftets åldermässiga målgrupp är densamma som gäller för det statliga LOK-stödet.

Strategi 2025

Strategi 2025 är svensk idrotts gemensamma resa mot framtiden. Genom fem olika utvecklingsresor ska föreningar och förbund bli redo att möta framtida utmaningar på ett bra och framgångsrikt sätt. De fem utvecklingsresorna är:

Vi ser gärna att intentionerna i Strategi 2025 finns med i föreningens satstning i någon form.

Prioriterade områden

Utifrån det övergripande syftet med Idrottslyftet har Riksidrottsförbundet gett specialidrottsförbunden i uppgift att skapa en plan för hur Idrottslyftet ska användas under 2017-2019. Svenska Orienteringsförbundet kommer att prioritera satsningar inom följande områden under 2019.

Klicka på respektive område för en mer detaljerad beskrivning av inritning och innehåll.

Idrottslyftets effekter

Vi vill att föreningarnas arbete med Idrottslyftet ger följande effekter.

 • Alla föreningar har en bra utvecklingsmiljö
 • Alla föreningar har en stödjande miljö
 • Barn och unga är delaktiga och en självklar del av föreningsdemokratin
 • Barn och ungas behov är i centrum
 • Tävlingsformer är anpassade för barn och unga
 • Det finns ett brett utbud av lokala arrangemang för barn och ungdomar
 • Det finns möjligheter att orientera på skoj utan krav på prestation i form av ett resultat
 • Verksamheten bedrivs utifrån individens förutsättningar och ambitionsnivå
 • Fler utbildade tränare och ledare
 • Fokus ligger på utveckling och resultatet är en effekt
 • Ökad inkludering, jämlikhet och jämställdhet
 • Fler medlemmar
 • Fler som stannar kvar i föreningen

Om en eller flera av effekterna uppfylls av den planerade satsningen, om intentionerna i Idrotten vill uppfylls, om satsningen riktar sig till Idrottslyftets målgrupp, då kan föreningen skicka in sin ansökan.

Svensk orientering – världens bästa

Svensk orientering omfattar fyra olika grenar. Dessa är mountainbikeorientering, orienteringslöpning, precisionsorientering och skidorientering. Svensk orientering vill vara världens bästa idrott. Genom att vara det kan vi växa genom att attrahera och behålla fler människor till världens bästa idrott. Vi vill ha världens bästa landslag över tid. Landslagen är med och konkurrerar om medaljer vid internationella mästerskap. För att locka nya människor, för att behålla människor kvar i orienteringsidrotten och för att skapa förutsättningar för världens bästa landslag behövs arrangemang i olika former och i världsklass.

Vi vill bli fler som orienterar

Alla orienteringsklubbar i landet har möjlighet att söka medel ur Idrottslyftet för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Orienteringsidrottens största utmaning är att få så många som möjligt av de barn och ungdomar som provar orientering att stanna kvar i verksamheten så länge som möjligt. Flera studier visar att barn och ungdomar väljer bort orientering redan från 10-12 årsåldern. Orienteringsföreningarna har som flest medlemmar i 9-10 årsåldern. Omkring 34 procent av 9-åringarna är kvar när de är 20 år. Med utgångspunkt från antalet deltagartillfällen inom ramen för det statliga LOK-stödet så är 24 procent av 7-12 åringarna fortfarande aktiva när det är 17-20 år. När vi tittar på antalet tävlingsstarter ser vi att antalet tävlingsstarter som görs i åldersgruppen 17-20 år är 19 procent av antalet tävlingsstarter i åldersgruppen 10-12 år. Oavsett vad vi utgår ifrån så är det många tonåringar som väljer att sluta med orientering. Det vill vi ändra på!

Vi har tagit fram en ganska omfattande fakta- och statistikbas för såväl distrikt som föreningar. Studera gärna hur det ser ut i ditt distrikt och i din förening. Vi tror att det kan vara en viktig del i utformningen av stasningen i just din förening. Generellt är svensk orienterings stora utmaning är att utveckla verksamheten så att fler tonåringar väljer att fortsätta orientera. Vi uppdaterar kontinuerligt all fakta och statistik. Kontakta This is a mailto link om du saknar uppgift om just din förening.

Distriktsidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna i distriktet

Från och med 2016 kommer distriktsförbunden, DF, och SISU Idrottsutbildarna i distrikten att ha en ny roll i förhållande till Idrottslyftet. Fokus kommer att ligga på att stötta föreningarnas arbete baserat på identifierade behov. Samtliga DF och SISU Idrottsutbildarna i distrikten kommer att ha resurser för att ge stöd till föreningarna. Ta därför kontakt med DF och SISU Idrottsutbildarna i det distrikt som föreningen tillhör för att ta reda på exakt vilket stöd som finns att få. Här finns länkar till samtliga DF och SISU Idrottsutbildarna i distriktet.

Ansökan

Idrottslyftet 2019 pågår från den 1 januari 2019 till den 31 december 2019. Alla föreningar anslutna till Svenska Orienteringsförbundet och som redovisar Lokalt Aktivitetsstöd, det så kallade LOK-stödet, är välkomna att söka medel. Här kan du läsa mer om LOK-stödet. Föreningen ska i sin ansökan redogöra för på vilket sätt projektet kommer att kunna bidra till att uppfylla Idrottslyftet syfte att behålla fler barn och ungdomar i föreningen. Alla ansökningar ska innehålla en detaljerad ekonomisk kalkyl för Intäkter och Utgifter. Föreningens egen ekonomiska insats i satsningen ska redovisas tydligt i samband med ansökan. Ansökningar som saknar dessa uppgifter kommer att skickas tillbaka för komplettering innan den behandlas.

Ansökningsförfarande

Ansökan om stöd ur Idrottslyftet ska göras via föreningens egen sida Idrott Online klubb. Under fliken Idrottsmedel i IdrottOnline finns ansökningsformuläret till Idrottslyftet.  Manual från IdrottOnline för hur ansökan går till finns här.  Här finns även en lite enklare manual. För att föreningen ska kunna använda sin Idrott Onlinesida måste den först aktiveras. Mer information finns på www.idrottonline.se.

Ansökningstider

Under 2019 kommer vi att ha fyra ansökningstillfällen och ansökan ska vara Svenska Orienteringsförbundet tillhanda senast:

Tillfälle 1: 15 mars
Tillfälle 2: 15 maj
Tillfälle 3: 15 september
Tillfälle 4: 1 november

Föreningen kommer att få besked omkring tre till fyra veckor efter respektive ansökningstillfälle. Ett eller flera ansökningstillfällen kan komma att ställas in om det inte finns medel kvar att fördela. Det kan också bli aktuellt med ytterligare ett ansökningstillfälle om det finns pengar kvar att fördela efter den 1 november 2019.

Krav på föreningar som får medel ur Idrottslyftet

Svenska Orienteringsförbundet har ett ansvar att inför Riksidrottsförbundet svara för att alla medel används i enlighet med intentionerna för satsningen och därmed ett ansvar att följa föreningarnas verksamhet inom satsningen. Svenska Orienteringsförbundet är ålagda att årligen rapportera till Riksidrottsförbundet vad medlen inom ramen för Idrottslyftet används till. Därför kommer vi att upprätta en överenskommelse med alla föreningar som får medel inom ramen för Idrottslyftet. Överenskommelsen kommer att reglera att föreningen:

 • Använder medlen till verksamhet i enlighet med intentionerna i satsningen
 • Redovisar verksamheten till Svenska Orienteringsförbundet
 • Redovisar verksamheten i föreningens verksamhetsberättelse
 • Återbetala ej nyttjade och/eller felaktigt nyttjade medel
 • Vara medveten om att ansökan och återrapport kan komma att användas i utvärderings- och forskningssyfte
 • Vara beredd på att delta i enkät- och intervjustudier om Idrottslyftet som Riksidrottsförbundet initierar

Innan föreningen kan skicka iväg sin ansökan kommer den sökande föreningen att tvingas acceptera ovanstående villkor. I och med att föreningen godkänner villkoren har föreningen och Svenska Orienteringsförbundet kommit överens om ovanstående villkor. Föreningar som inte följer överenskommelsen kommer att bli återbetalningsskyldiga.

Redovisning

Alla beviljade projekt ska redovisas till Svenska Orienteringsförbundet senast 30 dagar efter projektets slutdatum. Alla projekts ska vara slutförda och redovisade senast 1 februari 2020. Meddelande och påminnelse om redovisning kommer att skickas till föreningens Idrottslyftsanvarig.

Länkar

Här finns länkar till andra webbsidor med anknytning till Idrottslyftet.

Forskning och fakta

Under 2016 genomförde Svenska Orienteringsförbundet en ganska omfattande kartläggning och analys av orienteringsidrotten för barn och ungdomar. Arbetet har resulterat i en utvecklingsplan för Idrottslyftet 2017-19 som har redovisats för Riksidrottsförbundet. Utvecklingsplanen är godkänd av Riksidrottsförbundet och är utgångspunkt för utformningen av Idrottslyftet 2017-2019.

I samband med kartläggningen och analysen har vi tagit fram en mängd statistik och fakta för att försöka skapa oss en bild av hur orienteringssverige ser ut och vilka styrkor respektive svagheter som finns. Vi har också tagit del av ett antal studier och forskningsrapporter som tillsammans ger en god bild av vad barn och ungdomar tycker och vilka motiv som finns till att idrotta. Vi rekommenderar att alla föreningar tar del av materialet. Här finns allt material som vi arbetat med i samband med kartläggningen och analysen. Arbetet fortsätter kontinuerligt och innehållet kommer att kompletteras vartefter kartläggningen utvecklas.

Här hittar du all Forskning och fakta.

Under 2018 har Svenska Orienteirngsförbundet genomfört en omfattande studie kring barns tävlande. Under vinter och våren 2019 genomförs ett antal träffar runt om i landet för att presentera resultatet och för att samla in idéer och synpunkter.

Här hittar du allt om studien och träffarna.

Upplysningar

Har du frågor eller funderingar kring Idrottslyftet så kontakta:

Svenska Orienteringsförbundet
Lasse Greilert
010-476 53 66
070-548 11 60
This is a mailto link

Uppdaterad: 25 APR 2019 13:34 Skribent: Monika Wikström
Epost: This is a mailto link

Länkar

EventorBanner150x35p


 

 
SKK_Emblem_Dark


SkolprojektetLoggahemsidan


Postadress:
Värmlands Orienteringsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0104764776
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

Manage Preferences

Annons