In English
Hoppa till sidans innehåll

Antidoping


Svenska Orienteringsförbundets antidopingprogram (ADP)

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) har 2009-03-09 antagit detta antidopingprogram.

Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) skall arbeta aktivt för en dopingfri verksamhet inom förbundet, dess specialdistriktsförbund (OF) och anslutna föreningar samt upprätthålla en uppdaterad plan för antidopingarbetet som överensstämmer med de av Riksidrottsförbundet (RF) beslutade åtgärderna för att bekämpa all typ av doping. 
Vidare skall SOFT samverka med det Internationella Orienteringsförbundet (IOF) och dess medlemsländer för att motverka spridning och bruk av doping för att behålla en dopingfri idrott också i framtiden.

SOFT:s antidopingpolicy

Grunden för SOFT:s antidopingarbete finns i Riksidrottsförbundets antidopingpolicy:
"Allt bruk av dopingmedel är oacceptabelt. Inget idrottsresultat är så värdefullt att bruk av dopingmedel kan försvaras."
Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare dess självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten.

Vad är doping?

WADA:s dopinglista beskriver vad som är doping inom idrotten. Den svenska idrottens antidopingreglemente som utgår från World Anti-Doping Code, finns på Riksidrottsförbundets hemsida. Både SOFT och IOF har anslutit sig till WADA:s Anti-Doping Code. I samband med IOF sanktionerade arrangemang, definierade nedan gäller IOF:s regler. Dessa finns på IOF:s hemsida. På RF:s hemsida finner man även  WADA:s dopinglista för 2018 och Röda listan över dopingklassade läkemedel. Idrottaren är skyldig att känna till och följa dopingreglerna. Enligt idrottens dopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt.

Därför är doping förbjudet

Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:
• Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler. 
• Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen. 
• Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse. 
• Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till fyra års fängelse.

Dispensregler

Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Löparen ansvarar själv för att söka dispens. Information om dispensreglerna finns på Riksidrottsförbundets hemsida, SOFT:s  ochIOF:s hemsidor.
För dispenser i samband med IOF-sanktionerade arrangemang gäller IOF:s regler och dispenser skall sökas via IOF.

Kosttillskott

RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser. Enligt idrottens dopingregler är idrottsutövare personligt ansvariga för allt de äter eller intar på annat sätt. Den som befinns vara dopad riskerar alltid att bestraffas, oavsett orsak. 
Läs mer om RF:s kostrekommendationer.SOFT har beslutat att följa RF:s ställningstagande om kosttillskott, vilket bland annat innebär att en väl sammansatt kost täcker de flesta idrottares behov av näringstillskott. Huvudlinjen är att eftersträva en, utifrån aktuell kunskap, korrekt sammansatt kost med hänsyn till de skilda behoven vid olika belastning i samband med träning och tävling respektive återhämtning.
Idrottsutövare som på medicinska grunder har behov av kosttillskott kan minska riskerna för doping genom att välja kontrollerade produkter. Receptbelagda läkemedel genomgår kontroll. Av Läkemedelsverket registrerade naturläkemedel tillverkas med samma kvalitetskrav som läkemedel. 

Dopingkontroll

Dopingkontroller är tillsammans med information och utbildning de viktigaste verktygen i idrottsrörelsens antidopingarbete. De allra flesta idrottsutövare har accepterat att dopingkontroller behövs och så gott som alla kontroller genomförs därför i god anda. Många idrottsutövare är glada att få visa att de är "rena".
Kontrollerna genomförs såväl i samband med tävling som vid träning. Dopingprov kan även tas vid andra tillfällen, t ex genom hembesök. I Sverige utförs kontrollerna av RF:s legitimerade dopingkontrollfunktionärer.

Vad händer om provet är positivt?

Vid positivt testresultat är det SOFT:s förbundschef
- som handlägger ärendet 
- som informerar förbundets ordförande, idrottschefen, förbundskaptener och ansvarig förbundsläkare 
- samt tar direkt kontakt med den aktive och meddelar honom/henne tävlingsförbud enligt IOF:s och SOFT:s tävlingsregler tills dess att ett beslut föreligger. 
- Förbundschefen ska också ge denna information konfidentiellt till den aktives förening och SDF. 
Förbundschefen, tillsammans med chefen för individutveckling, förbundskaptenerna och ansvarig förbundsläkare, formulerar förslag till straffmätning. Förbundsstyrelsen fattar beslut om bestraffning.

Bestraffning

Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, kan bestraffas enligt RF:s stadgar. Dömande instans är RF:s Dopingnämnd och som åklagare fungerar RF:s Dopingkommision. Domslut kan överklagas till idrottens högsta domstol, Riksidrottsnämnden (RIN). 
Straff på upp till fyra års avstängning kan utdömas vid första tillfället. Vid upprepad doping kan livstidsstraff utdömas. Avstängning avser alla idrotter och under strafftiden får den dömde varken tävla, delta i idrottsuppvisning eller utöva ledaruppdrag.
Mer om bestraffningar finns på RF:s och IOF:s hemsidor. Bestraffning kan ådömas även annan person som hindrar eller försvårar genomförande av dopingkontroll eller på annat sätt bryter mot föreskrifterna för genomförande av dopingkontroll genom att inte följa dopingkontrollants anvisningar.
Avseende bestraffning enligt SOFT:s tävlingsregler formulerar förbundschefen, tillsammans med chefen för individutveckling, förbundskaptenerna och förbundsläkaren, förslag till straffmätning. Förbundsstyrelsen fattar beslut om bestraffning.
I samband med IOF-sanktionerade tävlingar tas beslut om diskvalifikation av IOF. Det är sedan SOFT:s  sak att handlägga ärendet.

Vad gör SOFT?

Ansvarsfördelningen när det gäller information och kunskapsspridning om SOFT:s antidopingprogram (ADP) ser ut som följer:
- Förbundsstyrelsen utfärdar övergripande riktlinjer och direktiv för antidopingarbetet inom SOFT:s alla organisationsled.
- Förbundschefen har det yttersta operativa ansvaret för genomförandet av antidopingarbetet.
- Chefen för individutveckling och förbundskansliets handläggare har ansvaret för att riktlinjer och ADP marknadsförs och sprids.
- Landslagsledning och förbundsläkare har ansvaret för att en årlig plan upprättas där kontinuerlig och fördjupad kunskap till alla landslagsaktiva beskrivs. Planen skall bl.a. omfatta dispensförfarande, och den aktives ansvar i alla ärenden som rör doping och antidopingarbetet.
- Tränare i elitklubbar, på orienteringsgymnasier och andra elitorienteringsmiljöer ansvarar för att SOFT:s information, ADP, förs ut till berörda aktiva samt att aktuella frågor kring doping och antidopingarbetet diskuteras.
Genom att medverka i RF:s nätverk inom antidopingområdet kan SOFT inhämta, tillhandahålla och sprida aktuell kunskap inom förbundet.
Den viktigaste delen i arbetet för en dopingfri idrott består av förebyggande åtgärder i form av 
- information
- utbildning 
- tester
- avtal

Information

Samtliga landslagsgrupper informeras via förbundsläkare/na
- Information till övriga orienterare sprids via förbundets egen tidning och via hemsidan. 
- Via Idrott Online kan förbundet också elektroniskt nå samtliga klubbar med aktuella nyheter i antidopingarbetet.

Utbildning

SOFT:s antidopingprogram skall utgöra en del i utbildningen av landslagsaktiva, vilket skall ske i samband med träningsläger m m. Elitaktiva, övriga aktiva, tränare, SDF-styrelser, elitklubbar etc ingår även bland de s k prioriterade målgrupperna. Information i förebyggande syfte sker till ungdomar och föreningar. 
SOFT ansvarar också för att det i samtliga ledar- och tränarutbildningar finns med moment omkring antidoping. Huvudlinjen för att bemöta all typ av doping är att kunna ge kunskap som visar att man kan nå framgångar utan förbjudna medel eller metoder.

Dopingkontroller

Dopingkontroller kan initieras av RF eller genom att SOFT beställer egna kontroller. Syftet med dopingkontroller är att ha en avskräckande och upptäckande effekt.

Avtal

Samtliga löpare som blir uttagna i förbundets landslagsgrupper får underteckna ett avtal som bl.a. innehåller avsnitt om att de tagit del av förbundets antidopingpolicy. Samtliga landslagsaktiva ska även genomföra Riksidrottsförbundets antidopingutbildning "RenVinnare".
Vidare görs en uppföljning om användning av ev. läkemedel som löpare använder pga. medicinska grunder.

Slutord

Det avgörande för att vi ska lyckas nationellt med vårt antidopingarbete är 
- att alla som verkar i förbundet tar aktivt avstånd från all typ av doping men också all annan typ av fusk. 
Vidare skall SOFT:s ambition internationellt vara att på olika sätt inta en pådrivande roll i samarbete med det Internationella Orienteringsförbundet (IOF) när det gäller det förebyggande och systematiska arbetet mot det förödande fusk som doping innebär.
Det innebär bl and annat:
- att alla länder som representeras vid stora internationella mästerskap skall avkrävas ett 
antidopingprogram 
- att all internationell testning görs av en oberoende grupp (WADA).
SOFT:s ansvar som folkrörelse och inte minst rollen som ungdomsfostrande organisation kräver insatser av alla nivåer när det gäller denna kamp och arbetet med de etiska principerna inom våra idrotter. Rent spel och fair play skall vara ledord för arbetet!
Målet är att orienteringsidrotten alltid nationellt men även internationellt skall vara helt fri från doping!

Uppdaterad: 12 APR 2018 14:05 Skribent: Monika Wikström
E-post: This is a mailto link

Länkar

EventorBanner150x35p


 

 
SKK_Emblem_Dark


SkolprojektetLoggahemsidan


Postadress:
Värmlands Orienteringsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0104764776
E-post: monika.wikstrom@ihva...

Se all info