In English
Hoppa till sidans innehåll

Valberedningens arbete


Valberedningens arbetsgång:

När

Vad

november

Valberedningen skall fråga OF-styrelsens ledamöter och revisorerna om de är beredda att kandidera för kommande period.

1 december
(senast)

Valberedningen skall senast den 1 december meddela OF:s föreningar vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur samt anmoda föreningarna att senast den 31 december föreslå namn på kandidater enligt 13 § punkterna 16–18.

31 december

(senast)

Föreningarna ska senast 31 december föreslå namn på kandidater enligt ovan.

Två veckor innan VOF’s Årsmöte

(Årsmöte i v. 10)

Med ledning av de förslag som inkommit från föreningarna och förslag som väckts inom valberedningen skall valberedningen föreslå namn på kandidater till var och en av de i 13 §, punkterna 5–7 och 16–20, nämnda posterna. Förslaget för punkterna 16–20 skall översändas till föreningarna senast två veckor före mötet.

Kommentar

De i 13§, punkterna 19–20 brukar på årsmötet hänskjutas till styrelsen att besluta om.

På årsmötet

Vid OF-mötet får såväl ombud som valberedning föreslå ytterligare kandidater.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen föra vidare vad vederbörande i denna egenskap fått kännedom om.

 

Utdrag ur VOF’s stadgar som berör Valberedningens arbete

 6 § Sammansättning av styrelse m m

OF skall verka för att styrelsen, kommittéer och andra organ får sådan samman-

sättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

 

13 § Föredragningslista

Föredragningslista vid ordinarie OF-möte skall uppta följande punkter. 

1.

Mötets öppnande.

2.

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3.

Fastställande av föredragningslista för mötet.

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

5.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6.

Val av två protokolljusterare att jämte mötesordförande justera protokollet.

7.

Val av två rösträknare.

8.

Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

9.

Behandling av OF-styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.

10.

Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.

11.

Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning.

12.

Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna.

13.

Behandling av förslag, som inkommit enligt 10 § (motioner).

14.

Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.

15.

Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt fastställande av inkomst och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.

16.

Val av OF-ordförande, tillika ordförande i OF-styrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie OF-möte.

17.

Val av det antal övriga styrelseledamöter som föreskrivs i 20 §.

18.

Val av två revisorer och en revisorssuppleant för tiden till och med nästkommande ordinarie OF-möte.

19.

Beslut om val av ombud till DF-mötet. (brukar av årsmötet hänskjutas till styrelsen att besluta om)

20.

Beslut om val av ombud till SOFT:s förbundsmöte. (Vartannat år, hänskjuts till styrelsen)

21.

Val av valberedning, se nedan!

22.

Mötets avslutande.

14 § Valbarhet

Protokolljusterare vid OF-möte väljs bland ombuden.

Valbar vid valen enligt 13 §, punkterna 16–21, är varje person, som är medlem I en till OF ansluten förening.

Ledamot I SOFT:s styrelse eller OF-styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Om arbetstagares valbarhet stadgas I 7 §.

18 § Valberedning

För beredning av valen vid nästkommande ordinarie OF-möte utses en valberedning bestående av ordförande och ytterligare två ledamöter. Minst en ledamot av vartdera könet skall ingå i valberedningen.

Valberedningen skall fråga OF-styrelsens ledamöter och revisorerna om de är be-

redda att kandidera för kommande period. Valberedningen skall senast den 1 december meddela OF:s föreningar vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur samt anmoda föreningarna att senast den 31 december föreslå namn på kandidater enligt 13 § punkterna 16–18.

Med ledning av de förslag som inkommit från föreningarna och förslag som väckts inom valberedningen skall valberedningen föreslå namn på kandidater till var och en av de i 13 §, punkterna 5–7 och 16–20, nämnda posterna. Förslaget för punkterna 16–20 skall översändas till föreningarna senast två veckor före mötet.

Vid OF-mötet får såväl ombud som valberedning föreslå ytterligare kandidater.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen föra vidare vad vederbörande i denna egenskap fått kännedom om.

20 § Sammansättning mm

OF-styrelsen består av OF-ordföranden och åtta övriga ledamöter. Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år. Av de övriga ledamöterna väljs varje år hälften.

Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser bland de av OF-möte valda ledamöterna en vice ordförande och tillsätter vid behov sekreterare och kassör.

Styrelsen får kalla anställd till sina sammanträden. Styrelsen får även vid behov kalla särskild sakkunnig att närvara vid behandlingen av visst ärende. De som har kallats att närvara enligt detta stycke får delta I överläggningarna men ej i besluten.

 Val av Valberedning

Förslag till planering av klubbansvar för Valberedning inom Värmlands Orienteringsförbund 2022-2033

         
   

Ordinarie

År

 

A

B

C

2022

OK Tyr

Åmotfors OK

Degerfors OK

2023   OK Tyr Årjängs OK Degerfors OK
2024   OK Tyr Årjängs OK Filipstads OK
2025   Kils OK Årjängs OK Filipstads OK
2026   Kils OK IK Vikings OK Filipstads OK
2027   Kils OK IK Vikings OK Kristinehamns OK
2028   SISU Forshaga SK IK Vikings OK Kristinehamns OK
2029   SISU Forshaga SK OK Fryksdalen Kristinehamns OK
2030   SISU Forshaga SK OK Fryksdalen OK Djerf
2031   Skattkärrs SOK OK Fryksdalen OK Djerf
2032   Skattkärrs SOK Säffle OK OK Djerf
2033   Skattkärrs SOK Säffle OK OK Älgen
   

Fetstil = Sammankallande

 

VOF’s Valberedning 2022:

Åmotfors OK - sammankallande, Jenny Gullqvist
Degerfors OK - Niclas Luthman
OK Tyr - Tom Hollowell

Namn från respektive klubb, ska meddelas VOF’s kansli senast 17 april!

Uppdaterad: 04 MAJ 2022 10:48 Skribent: Monika Wikström
E-post: This is a mailto link

Länkar

EventorBanner150x35p


 

 
SKK_Emblem_Dark


SkolprojektetLoggahemsidan


Postadress:
Värmlands Orienteringsförbund
Idrottens Hus, Box 10
651 02 Karlstad

Besöksadress:
Industrigatan 1
652 21 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0104764776
E-post: monika.wikstrom@ihva...

Se all info