In English
Hoppa till sidans innehåll

Jämställdhetsplan


Jämställdhetsplan för Västmanlands Orienteringsförbund

Jämställdhetsplanen gäller för Västmanlands OF och är fastställd av årsmötet

den 16 mars 2011. Förbundets ambition är att jämställdhetsplanen ska ses över och revideras årligen.

Bakgrund

I maj 2005 antog RF stämman och SISU Idrottsutbildarnas förbundsstämma Idrottens jämställdhetsplan. Målet är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden. För att idrotten ska kunna uppnå detta krävs att kvinnors och mäns idrottande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas lika. Enligt den nya planen bör också all verksamhetsplanering ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. RF och SISU Idrottsutbildarna Riks uppmuntrar föreningar och förbund till att anta egna jämställdhetsplaner. Idrottens jämställdhetsplan ligger som grund för Västmanlands OF:s jämställdhetsplan.

Delaktighet

Det är styrelsens ansvar att samtliga ledare, anställda, förtroendevalda och övriga medlemmar känner till förbundets jämställdhetsplan och agerar så att den efterlevs.

För att nå målen

För att nå målen är det viktigt att förändra rådande maktstrukturer, vilka utgör det främsta hindret för jämställdhet. Medlen för att nå målen är:

o        att bedriva ett aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete

o        att integrera könsperspektiv i all verksamhet på alla nivåer

o        att tillhandahålla effektiva verktyg för jämställdhetsarbete

o        öka kunskapen om jämställdhet

Mål och handlingsplan

Västmanlands OF ska målmedvetet sträva efter att

·         styrelsen, verksamhetsansvariga och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan män och kvinnor nås och att ungdomar ingår.

 

Så här uppnår vi målet:

aktivt tillfråga ungdomar

välutbildade valberedare

upprätta utbildningsplaner

skriva rollbeskrivningar

 

·         minst en ledamot av vartdera könet ska ingå i valberedningen samt att valberedningen på ett av sina inledande möten tar upp jämställdhetskunskap och jämställdhetsperspektiv

Så här uppnår vi målet:

välutbildade valberedare

 

·         uppnå en jämnare könsfördelning bland ledarna

 

Så här uppnår vi målet:

erbjuda utbildningar som passar alla

 

·         öka kunskapen om jämställdhet bland förbundets medlemmar, ledare och förtroendevalda

 

Så här uppnår vi målet:

årligen ta upp jämställdhetsplanen

 

Att förebygga och motverka sexuella trakasserier och diskriminering p g a sexuell läggning

Västmanlands OF tar kraftigt avstånd från alla former av sexuella trakasserier och diskriminering p.g.a. sexuell läggning.  Västmanlands OF ställer sig bakom och ska efterleva Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten samt Riksidrottsförbundets policy mot diskriminering på grund av sexuell läggning inom idrotten.

 

 

Ansvar

Framtagandet av denna jämställdhetsplan grundar sig på det arbete som styrelsen gjort tillsammans med distriktets föreningar vid planeringskonferensen i Klackberg den 9-10/11 2007 och SISU Idrottsutbildarna Västmanland samt det material som Västerbottens Idrottsförbund och projekt Självklart samma möjligheter konstruerat.

Ansvaret för att planen efterlevs har styrelsen.

 

 

Ordlista

Jämlikhet              avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och att alla människor har lika

                                värde oavsett kön, religion, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet m.m.

Jämställdhet        innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

                                områden i livet.

Genus                    (I engelskan gender) - socialt kön, att könsidentiteten formas av uppfostran, normer, värderingar och

                                miljö.

Jämställd idrott   är att flickor och pojkar, kvinnor och män inom idrottsrörelsen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och
                                möjligheter och ska dela inflytande och ansvar.

Könsperspektiv   är att analysera vikten, innebörden och konsekvenserna av kön för en enskild individ och

                                verksamhet.

Maktstruktur        är den könsmaktordning som sätter kvinnor och män i en ojämställd maktrelation där män är normen och kvinnor underordnad den.

Uppdaterad: 20 NOV 2013 00:18 Skribent: Johan Källman
E-post: This is a mailto link

 


FB-VOF-Right

Postadress:
Västmanlands Orienteringsförbund
Åke Larsson, Diktäppevägen 13
734 36 Hallstahammar

Kontakt:
Tel: +46705882733
E-post: kontakt@vastmanlands...

Se all info