In English
Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

Senast ändrade vid årsmötet 2009.

I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 §
Ändamål

Västmanlands Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet med Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) förbundsmötes och SOFT:s styrelses beslut.

2 §
Sammansättning

Västmanlands Orienteringsförbund omfattar de föreningar som är medlemmar i SOFT och som har sin hemort inom distriktets geografiska område.

3 §
Verksamhetsområde

Västmanlands Orienteringsförbunds verksamhet utövas inom Västmanlands SOFT-distrikt, som omfattar Västmanlands län.

   (3 § ändrad enligt årsmötesbeslut 2009-03-05)

4 §
Beslutande organ

OF:s beslutande organ är ordinarie OF-möte, extra OF-möte och OF-styrelsen. Ordinarie OF-möte och extra OF-möte är OF:s högsta beslutande organ.

5 §
Verksamhetsår, räkenskapsår, arbetsperiod

OF:s verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår (1 januari - 31 december). OF-styrelsens arbetsperiod omfattar tiden från OF-möte till och med nästkommande ordinarie OF-möte.

6 §
Sammansättning av styrelse m m

OF skall verka för att styrelsen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

7 §
Stadgar

Västmanlands Orienteringsförbunds verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar, SOFT:s stadgar samt antagna instruktioner och tävlingsregler. Därutöver gäller i tillämpliga delar Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.

Ändring av eller tillägg till OF:s stadgar får beslutas av OF-möte.

För bifall till förslag om stadgeändring krävs dels minst 2/3 av antalet avgivna röster, dels godkännande av SOFT:s styrelse.

 

II OF-MÖTE 

8 §
Tidpunkt, sammansättning, kallelse

Ordinarie OF-möte hålls varje år senast den 15 mars på tid och plats som OF-styrelsen bestämmer. OF-möte får dock inte hållas då RF-distriktets årsmöte (DF-mötet) eller SOFT:s förbundsmöte pågår.

OF-möte består av ombud för OF:s föreningar.

Kallelse till ordinarie OF-möte utfärdas av OF-styrelsen senast en månad före mötet, dels genom annons i SOFT:s officiella kungörelseorgan (Skogssport) dels genom brev till OF:s föreningar.

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser samt övriga erforderliga handlingar översänds till föreningarna senast två veckor före mötet.

9 §
Rösträtt

Röstlängd för OF-möte upprättas årligen av SOFT.

Röstlängden upptar de föreningar i distriktet som den 1 november var medlemmar i SOFT och fram till denna tidpunkt fullgjort de skyldigheter mot OF som bestämts av OF-möte. OF meddelar i förekommande fall SOFT senast den 15 november vilka föreningar i distriktet som den 1 november inte fullgjort de skyldigheter mot OF som bestämts av OF-möte. SOFT översänder därefter röstlängd till OF senast den 15 december.

Varje röstberättigad förening har en röst.

Röstlängd gäller oförändrad till dess ny röstlängd upprättats.

10 §
Ombud

Förening får vid OF-möte företrädas av högst två ombud, vilka skall vara medlemmar i föreningen. Ombud får företräda endast en förening. Ledamot av OF-styrelsen får inte vara ombud. Ombud skall medföra fullmakt från den förening, som vederbörande representerar.

11 §
Föredragningslista

Föredragningslista vid ordinarie OF-möte skall uppta följande punkter.


1. Mötets öppnande.

2. Upprop, fullmaktsgranskning och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fastställande av föredragningslista för mötet.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera protokollet.

7. Val av två rösträknare.

8. Behandling av OF-styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

9. Behandling av OF-styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

10. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.

11. Beslut om ansvarsfrihet för OF-styrelsens förvaltning.

12. Behandling av förslag från OF-styrelsen eller revisorerna.

13. Behandling av förslag, som inkommit enligt 12 § (motioner).

14. Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår.

15. Beslut om föreningarnas årsavgift till OF och andra avgifter samt fastställande av inkomst och utgiftsstat för innevarande räkenskapsår.

16. Val av OF-ordförande, tillika ordförande i OF-styrelsen, för tiden till och med nästkommande ordinarie OF-möte.

17. Val av det antal övriga styrelseledamöter som föreskrivs i 18 §.

18. Val av en revisor och en revisorssuppleant för tiden till och med nästkommande ordinarie OF-möte.

19. Beslut om val av ombud till DF-mötet.

20. Beslut om val av ombud till SOFT:s förbundsmöte.

21. Val av valberedning.

22. Mötets avslutande.

Ärende av ekonomisk natur får inte avgöras om det inte i förväg finns upptaget på föredragningslistan.

Protokolljusterare väljs bland ombuden. Valbar vid valen enligt punkterna 16-21 är varje i Sverige permanent bosatt person, som är medlem i en till OF ansluten förening. För valbarheten gäller dessutom följande särskilda bestämmelser. Ledamot i SOFT:s styrelse eller OF-styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. Om valberedningens sammansättning stadgas i 16 §. Om arbetstagares valbarhet stadgas i 8 § SOFT:s stadgar.

12 §
Förslags avgivande

Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie OF-möte skall skriftligen vara OF-styrelsen tillhanda senast tre veckor före mötet.

Inom OF röstberättigad förening samt medlem i sådan förening har rätt att inge förslag. Förslag från föreningsmedlem skall först behandlas av dennes förening, som med eget yttrande sänder förslaget vidare inom angiven tid.

13 §
Yttrande- och förslagsrätt

Yttrande- och förslagsrätt vid OF-möte tillkommer förutom ombuden även ledamot i OF-styrelsen, OF:s revisorer, valberedningens ledamöter i fråga om val samt förslagsställare i fråga om eget förslag.

Yttranderätt tillkommer representant för RF, SOFT eller DF, ständig eller adjungerad ledamot i OF-styrelsen, kommittéledamot i OF, arbetstagare i OF samt person som särskilt kallats av OF-styrelsen.

14 §
Beslut

OF-möte är beslutsmässigt med det antal röster som företräds av de ombud som deltar i mötets beslut.

Vid omröstning, som inte avser val eller stadgeändring, erfordras absolut majoritet, varmed menas mer än hälften av antalet avgivna röster.

Före varje val skall nominering av kandidater äga rum. Om antalet nominerade kandidater är större än det antal som skall väljas, avgörs valet genom relativ majoritet, vilket innebär att den (de) som erhållit flest röster är vald (valda).

Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta flera namn än det antal som skall väljas, och endast namn på nominerade personer.

Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

15 §
Protokoll

Kopia av justerat protokoll från OF-möte utsänds till OF:s föreningar och till SOFT senast en månad efter mötet.

16 §
Valberedning

För beredning av valen vid nästkommande ordinarie OF-möte utses en valbe-
redning bestående av ordförande och ytterligare två ledamöter.

Minst en ledamot av vardera könet skall ingå i valberedningen.

Valberedningen skall fråga OF-styrelsens ledamöter och revisorerna om de är beredda att kandidera för kommande period. Valberedningen skall senast den 1 december meddela OF:s föreningar vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur samt anmoda föreningarna att senast den 31 december föreslå namn på kandidater enligt 11 § punkterna 16 - 18.

Med ledning av de förslag som inkommit från föreningarna och förslag som väckts inom valberedningen skall valberedningen föreslå namn på kandidater till var och en av de i 11 §, punkterna 5 - 7 och 16 - 20, nämnda posterna. Förslaget för punkterna 16 - 20 skall översändas till föreningarna senast två veckor före mötet.

Vid OF-mötet får såväl ombud som valberedning föreslå ytterligare kandidater.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad vederbörande i denna egenskap fått kännedom om.

17 §
Extra OF-möte

Extra OF-möte utlyses av OF-styrelsen, då den finner erforderligt, eller då revisorerna eller minst 1/5 av OF:s röstberättigade föreningar i angivet ärende kräver detta. Sådant möte får inte hållas då DF-mötet eller SOFT:s förbundsmöte pågår.

Kallelse till extra OF-möte utfärdas senast två veckor före mötet genom brev till föreningarna. Brevet skall även innehålla förslag till föredragningslista för mötet.

Vid extra OF-möte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas.

III OF-STYRELSEN 

18 §
Sammansättning

OF-styrelsen består av OF-ordföranden och minst fyra övriga ledamöter. Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga ledamöter för en tid av två år. Av de övriga ledamöterna väljs varje år hälften. Härutöver får, om OF-möte så beslutar, den hos OF anställda personalen inom sig utse en ledamot. Med anställd avses i detta sammanhang även person som har sin tjänstgöring hos OF men formellt är anställd av annan organisation eller myndighet.

Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser bland de av OF-mötet valda ledamöterna vice ordförande och tillsätter vid behov sekreterare och kassör.

Styrelsen har rätt att vid behov adjungera ledamöter.

Person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat OF:s verksamhet, får på styrelsens enhälliga förslag av OF-möte utses till ständig ledamot av styrelsen.

Adjungerad eller ständig ledamot har vid styrelsens sammanträden yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

19 §
Arbetsutskott, kommittéer

Styrelsen har rätt att bland de av OF-mötet valda styrelseledamöterna utse ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter.

Styrelsen har rätt att tillsätta de funktionärer, kommittéer och arbetsgrupper som erfordras för verksamhetens bedrivande.

20 §
Sammanträden

Styrelsen sammanträder då ordföranden finner erforderligt eller då minst halva antalet ledamöter så begär.

Kallelse till styrelsesammanträde tillställs samtliga ledamöter senast fyra dagar före sammanträdet. Styrelseledamot skall omedelbart anmäla eventuellt förhinder.

Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden i ordförandens ställe. Vid förfall även för vice ordföranden öppnas sammanträdet av den till tjänsteåren äldste styrelseledamoten, som leder val av ordförande för sammanträdet.

21 §
Beslut

Styrelsen är beslutsmässig, då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelseledamot får inte rösta genom fullmakt.

Om ordföranden finner nödvändigt kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller omröstning per telefon. Sådant beslut anmäls och protokollförs vid nästkommande styrelsesammanträde.

Styrelsen har rätt att delegera sin beslutanderätt till arbetsutskott, styrelseledamot, verksamhetsledare, kommitté eller arbetstagare. För varje beslut om delegering skall omfattningen anges i protokollet från sammanträdet.

22 §
Uppgift

OF-styrelsen är OF:s verkställande organ med befogenheter och åligganden enligt särskilt av SOFT:s förbundsmöte fastställt reglemente.

23 §
Prövningsrätt

OF-styrelsen utövar prövningsrätt enligt 13 och 14 kap RF:s stadgar. Beträffande tillämpningen av 14 kap 8 § RF:s stadgar se 27 § SOFT:s stadgar.

24 §
Revision

Styrelsens räkenskaper och förvaltning skall granskas av minst en av OF-mötet utsedd revisor med personlig ersättare. SF har rätt att efter anmälan till OF utse ytterligare en revisor till OF.

Styrelsens räkenskaper, protokoll och övriga erforderliga handlingar skall överlämnas till revisorerna senast en månad före ordinarie OF-möte.

Revisorerna skall avge en av dem undertecknad revisionsberättelse som skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie OF-möte.

   (24 § ändrad enligt årsmötesbeslut 2009-03-05)

 

 

REGLEMENTE FÖR OF-STYRELSE

Utöver vad som föreskrivs i Västmanlands OF:s stadgar åligger det OF-styrelsen att


1. verkställa OF-mötes beslut,
2. utfärda instruktioner för funktionärer och kommittéer

3. avge rapporter och yttranden, som begärs av SOFT eller DF,

4. hålla sig underrättad om verksamheten i OF:s föreningar,

5. svara för erforderlig information till föreningar,myndigheter och massmedia,

6. föreslå namn på styrelseledamöter och revisorer i DF,

7. föreslå SOFT:s valberedning namn på styrelseledamöter och revisorer i SOFT,

8. besluta om rätt att teckna OF:s firma

9. förvalta OF:s tillgångar på betryggande sätt,

10. föra fullständiga räkenskaper,

11. i förekommande fall leda OF:s kansli, inrätta och indra tjänster vid kansliet, besluta i anställningsärenden samt fastställa tjänstemännens löner,

12. tillse, att OF:s arkiv, samlingar och övriga egendom vårdas och underhålls samt att förteckning förs över OF:s egendom,

13. årligen avge verksamhetsberättelse och förvaltningsbeättelse,

14. årligen upprätta bokslut,

15. upprätta och för ordinarie OF-möte framlägga förslag till arbetsplan samt inkomst- och utgiftsstat för innevarande verksamhets- och räkenskapsår,

16. bereda övriga ärenden, som skall behandlas av OF-möte,

17. utse arrangörer för DM-tävlingar,

18. i förekommande fall besluta om OF:s utmärkelser,

19. föra protokoll vid sina sammanträden, samt

20. besluta i övriga ärenden rörande orienteringsidrotten i distriktet, där inte annat organ har beslutanderätten.

Uppdaterad: 20 NOV 2013 00:15 Skribent: Johan Källman
E-post: This is a mailto link

 


FB-VOF-Right

Postadress:
Västmanlands Orienteringsförbund
Åke Larsson, Diktäppevägen 13
734 36 Hallstahammar

Kontakt:
Tel: +46705882733
E-post: kontakt@vastmanlands...

Se all info