In English
Hoppa till sidans innehåll

Information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering


Detta är en samlingssida för information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering. Här hittar du följande:
1) Länkar vidare till olika myndigheter.
2) SOFT:s tillfälliga ramverk för tävlande från och med 14 juni.
3) Lokala allmänna råd och konsekvenser för orienteringen.
4) Kontaktinfo.

1. Viktiga informationskällor

Folkhälsomyndighetens sida för aktuell information. 
Krisinformation.se – relaterad information från flera olika myndigheter. 
Utrikesdepartementets reseinformation, land för land. 
För generella generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13.

När det gäller generella råd och riskbedömningsverktyg för arrangörer hänvisas till Folkhälsomyndigheten sida Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Mycket information finns även på Riksidrottsförbundets samlingssida Coronaviruset och idrottsrörelsen

Obs! Skärpta lokala allmänna råd gäller nu i ett flertal av Sveriges regioner. Läs mer här på Folkhälsomyndighetens hemsida samt under punkt 3 nedan. (Uppdatering den 12 november) 

 

2. SOFT:s tillfälliga ramverk för tävlande från och med 14 juni

Uppdaterat 22 oktober under rubriken ” Vilka kan tävla?”
Uppdaterat 16 oktober under rubriken ”SOFT:s tolkning och vägledning för orienteringsarrangemang med fler än 50 deltagare”
Från och med den 14 juni blev tävlingsidrott återigen tillåten för seniorer. Samma helg blev det även fritt att resa inom landet. Restriktionen om att samla max 50 personer kvarstår dock.
Här har Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) uppdaterat sina råd och riktlinjer till svensk orientering.

Med utgångspunkt i myndigheternas regler, råd och rekommendationer har SOFT, i enlighet med många andra idrottsförbund, upprättat tillfälliga ramar för tävlingsverksamheten vilka är anpassade till den rådande situationen. Fokus ligger här på tävlande, men stora delar kan givetvis överföras på träningsverksamheten.

Precis som tidigare har SOFT samma utgångspunkt som Folkhälsomyndigheten: Vi vill göra allt vi kan för att minska smittspridningen – samtidigt som vi vill att folk fortsätter att leva ett aktivt liv.

Först och främst vill vi trycka på det allra viktigaste: att arrangörer och enskilda medlemmar i alla lägen noga följer de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gällande hur vi minskar smittspridningen.

Generella råd från Folkhälsomyndighten för att minska smittspridning:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
 • Håll en armlängds avstånd till andra, både inom- och utomhus
 • Om det är möjligt gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum

 

Utöver dessa råd har SOFT satt ihop en lista med kompletterande råd och riktlinjer till dig som arrangerar träning eller tävling.

Generell råd från SOFT till arrangörer:

 • Informera tydligt innan, under och efter tävling om Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer för hur en deltagare ska agera (håll avstånd, tvätta händerna och så vidare).
 • Undvik omklädning inomhus, dusch, servering och annan typ av försäljning om ni inte kan garantera högsta coronasäkerhet. Ska ni trots allt ha exempelvis försäljning av mat ska högsta graden av hygien hållas och det får på inte förekomma någon som helst trängsel i köer eller runt bord.
 • Sträva alltid efter att ha föranmälan för att förstå hur många som kommer. Undvik alltså direktanmälan.
 • Om det behövs toaletter – se till att ha flera toaletter, att deltagare håller avstånd i eventuella köer, att toaletterna saneras kontinuerligt samt att det alltid finns handsprit tillgängligt.
 • Tänk igenom flödet av aktiviteten för att uppmärksamma om det finns några trånga sektorer där det kan bildas köer eller klungor. Undvik trånga utrymmen/passager där många måste vistas/passera.
 • Mindre kontakt som kan uppstå vid till exempel kontrolltagning är sedan beskedet den 29 maj okej. Självfallet är det dock generellt eftersträvansvärt med så lite kontakt som möjligt, detta i enlighet med de allmänna råden som riktar sig till alla. Ju mindre startgrupper och ju längre avstånd mellan de startande, desto bättre. Ju längre avstånd mellan starttider, desto bättre.
 • Gör en riskbedömning för arrangörer. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mycket bra information. Utöver all info som riktar sig till den enskilde finns där en särskild sida gällande idrott. Där finns även ett riskbedömningsverktyg som arrangörer bör utgå ifrån när de planerar. Verktyget hjälper arrangören att utvärdera eventuella risker så att riskreducerande åtgärder kan vidtas.

 

Vilka kan tävla?

Från och med den 14 juni är det tillåtet med tävlingsidrott i alla åldrar.

Från och med 22 oktober häver Folkhälsomyndigheten de tidigare allmänna råden för personer över 70. Numera gäller samma råd för äldre personer som för resten av befolkningen. SOFT uppdaterar därmed sitt tillfälliga ramverk för tävlande så att det harmonierar med FHM:s riktlinjer.

Därmed hävs även SOFT:s tidigare särskilda rekommendationer: att personer som är 70 år och äldre inte rekommenderas att delta på tävlingar samt att arrangörer inte ska ha klasser för 70 år och äldre.
 

Hur kan vi arrangera tävlingar och för hur många?

Eftersom ny information kommit efterhand, både från aktuella myndigheter och RF, har SOFT vid ett par tillfällen uppdaterat vad de allmänna riktlinjerna och reglerna innebär specifikt för svensk orienterings arrangemang. Detta är viktigt inte minst då mycket info gäller samhället eller idrotten i stort; varje idrott har sina speciella förutsättningar varför en anpassning eller ett upprättande av någon form av protokoll blir högst relevant. Här nedan diskuteras hur vi enligt gällande bestämmelser kan arrangera orienteringstävlingar.

Det här säger RF och polismyndigheten
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer. RF och polismyndigheten kom den 1 juli ut med ett förtydligande gällande möjligheterna att dela upp en tävling över tid och även hur man ska tolka ”50 personer samtidigt”.

Nedan följer ett utdrag från RF:s information på denna sida

”RF har i dialog med Polisen fått klargjort att antalet deltagarna ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet.

 • För idrotter som vid tävling har gemensam start innebär det att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för 50 deltagare samma dag eller helg – så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp med deltagare kommer dit.
 • För idrotter som vid tävling har individuell start innebär principen att om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än 50 startande över en dag eller en helg.”

Efter vidare kontakter med RF, som i sin tur konsulterat polismyndigheten, har SOFT fått följande klarlagt:

 • Att polisen definierar begreppet ”tävlingsområde” som hela tävlingsområdet, det vill säga start, bana och mål. Detta gäller oavsett hur stort tävlingsområdet är.
 • Att en tävling som man normalt inte behöver söka polistillstånd för, inte behöver polistillstånd nu heller. Dock kvarstår det faktum att orienteringstävlingar räknas som offentliga tillställningar. Så; även om inget polistillstånd behöver sökas gäller rådande lagar och riktlinjer för offentliga tillställningar.
 • Att funktionärer inte behöver räknas in i deltagarantalet.


SOFT:s tolkning och vägledning för orienteringsarrangemang
Då SOFT vill se så hög aktivitet som möjligt bland våra medlemmar vill vi inte avråda arrangörer från att skapa coronasäkra arrangemang med fler än 50 tävlande. Förutsatt att det är ett coronasäkert arrangemang kan vi tvärtom se ett värde i att många orienterare aktiveras. SOFT vill dock betona att alla arrangörer och orienterare har ett stort ansvar att sätta hygien och fysisk distansering i första rummet.

Efter kunskapsinhämtning, erfarenheter under sommarens och höstens tävlingar samt noggrann analys har SOFT landat i slutsatsen att arrangörer inom vår idrott kan engagera fler än 50 deltagare i en tävling. Detta kan uppnås på flera sätt där de två övergripande är följande:

 • Genom att förlänga tävlingen i tid så att det aldrig vistas mer än 50 personer samtidigt i tävlingsområdet.
 • Genom att dela upp tävlingen i flera separata tävlingsområden där man lägger x antal klasser/banor i respektive område. För att vara på den säkra sidan behöver respektive tävlingsområde (start, banor och mål) ligga helt separat från andra tävlingsområden. Då blir arrangemanget garanterat i linje med Polismyndighetens tolkning av ordningslagen. SOFT kommer att fortsätta diskutera detta med berörda myndigheter, allt för att få till en så bra och hållbar lösning som möjligt för orienteringen.

Vägen till start och från mål ingår inte i tävlingsområdet, men självklart ska även dessa sträckor anpassas och coronasäkras.

Råd för coronasäkrade tävlingar
Utöver våra vanliga ”råd till arrangören” följer här några särskilda rekommendationer, vilka syftar till att coronasäkra tävlingar med fler än 50 deltagare. 

 • Öka tävlingsdjupet från det normala. Tävlingen kan delas upp i förmiddag och eftermiddag eller till och med över flera dagar.
 • Dela upp arrangemanget i flera tävlingsområden, såsom beskrivs här ovan.
 • Underlätta för deltagarna att agera coronasäkert genom att anordna så att klubbar och/eller familjer får starta ihop. Då kan de enklare kan ta sig till och från tävlingen utan att vara i tävlingen under så lång tid.
 • Undvik arena i normal mening och ha start och mål separerade från varandra. Om ni ändå vill ha arena – skapa en arena utan trånga sektorer där folk riskerar att mötas eller komma nära varandra.
 • Samlingsplats/parkering kan helt uteslutas om arrangören istället tydligt instruerar var start och målgång ligger i förhållande samlingsplatsen/parkeringen. Skapa förutsättningar så att samlingsplats/parkering inte ingår i tävlingsområdet.
 • Generellt rekommenderar SOFT arrangörer att under pandemin välja arenor där det vanligen är folktomt. Detta för att minimera risken att utomstående ”dyker upp” och försvårar den fysiska distanseringen. Undvik exempelvis att lägga er arena i närheten av populära badplatser och parker eller i närheten av vägar där många passerar.

 

SOFT kommer inte och ska inte agera kontrollinstans kopplat till ovanstående, utan här ligger ansvaret på respektive förening/arrangör. Om ni vill bolla ett upplägg på er tävling så ber vi er att ta hjälp av tävlingsansvarig i distriktet eller fråga lokal polis om ert arrangemang är godkänt enligt gällande regelverk.

Det kan närsomhelst komma uppdateringar från FHM, polismyndigheten eller RF. SOFT följer noggrant utvecklingen och anpassar våra riktlinjer efter de uppdateringar som görs. 

 

Vilka tävlingar kan vi åka på?

Den 13 juni hävdes reserestriktionerna för inrikesresor, vilket innebär att alla symptomfria medborgare kan resa fritt i landet. Således kan vem som helst tävla var som helst i Sverige. Dock kvarstår rekommendationerna om fysisk distansering; alla ska alltså fortsätta hålla avstånd till andra människor, även på resande fot. 

Hur gör vi med anmälningsavgifter och arrangemangsavgiften?

Klasser och kvalitet på karta och terräng styr nivån på tävling och därmed avgifterna. Det vill säga att ge arrangören möjlighet att välja bort delar av tävlingen som kan öka risken för smittspridning (såsom dusch, servering, speaker med mera) och ändå behålla gällande anmälningsavgift.

Redan planerade tävlingar ligger kvar på den nivå av tävling man tänkt och därmed behåller gällande avgifter.

Arrangemangsavgiften utgår som vanligt. Det betyder att den baseras på totala intäkterna från anmälningsavgifterna och beror alltså inte på tävlingstyp.

Hur ska vi tänka kring våra DM-tävlingar?

Här är det svårt med en nationell samsyn utan enklare att respektive distrikt bestämmer utifrån sina förutsättningar. Det kan gälla frågor om DM-status, om att spara ett område till kommande år, om att ge lokal dispens för att inte normal lottning kan ske och istället ha ett utdraget startdjup klubbvis, om att tillåta deltagarbegränsning och hur den i så fall ska se ut osv.

 

3. Lokala allmänna råd och konsevenser för orienteringen (uppdaterat 12/11)

Vid lokala utbrott av covid-19 kan Folkhälsomyndigheten besluta att ett eller flera skärpta allmänna råd ska gälla i en region eller i en del av en region under en begränsad tid. Nu finns skärpta råd i flera av Sveriges regioner och givetvis påverkas även orienteringen. Håll dig uppdaterad om vad som gäller i just din region.

Nedan listas de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har utformat och SOFT:s rekommendationer för hur orienteringsverksamhet bör utformas under den tid då skärpta allmänna råd föreligger.


a) Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel

För orienteringen innebär detta:

 • Undvik att resa med kollektivtrafik eller allmänna färdmedel till och från orienteringsaktiviteter.
 • Samåkning är möjlig om det sker med familjemedlemmar eller andra människor som annars träffas ofta.

 

b) Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen

För orienteringen innebär detta:

 • Träning och tävling utanför regionen är i grunden inte en nödvändig resa, om inte orientering är din huvudsakliga sysselsättning/ditt yrke.
 • Resor till träning och tävling inom regionen kan göras men undvik kollektivtrafik.

 

c) Avstå från att besöka personer i riskgrupper och personer som bor i särskilda boendeformer för äldre

Inga särskilda/andra rekommendationer för idrotten.

 

d) Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus, och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek

För orienteringen innebär detta:

 • Avstå helt från att ha orienteringsaktiviteter inomhus såsom träning i idrottshallar, styrelsemöten och andra träffar som sker inomhus. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd.
 • Omklädningsrum ska ej användas vid träning och tävling och dusch sker hemma.

 

e) Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar (med undantag att idrottsträningar kan genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare samt för de professionella utövare som har idrotten som yrke)

För orienteringen innebär detta:

Ungdomar och vuxna födda 2004 och tidigare
Avstå från organiserade orienteringsaktiviteter inomhus och utomhus vilka samlar flera personer samtidigt. Arrangera träningar som går att genomföra individuellt och håll möten och träffar digitalt.

Personer födda 2005 och senare samt landslagsutövare på seniornivå i alla våra fyra grenar (SOFT tolkar ”professionella utövare” som orienterare som i dag är aktiva i något av våra seniorlandslag)

 • Träningar får genomföras med flera personer samtidigt men det måste ske smittsäkert. Utformningen på träningen ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att minska risken för smittspridning.
 • Träning utomhus, i små grupper och där dusch och omklädning sker hemma är att rekommendera.
 • Träning inomhus får ske för dessa grupper men den ska då vara nödvändig. Exempel på nödvändig träning är medicinskt motiverad träning såsom ordinerad rehabiliteringsträning som inte går att genomföra utomhus eller hemma.
 • Håll nere antalet ledare och vuxna så långt det är möjligt. Medföljande vuxna bör endast lämna och hämta vid träning och alltså inte i onödan involvera sig i träningen.

 

f) Avstå från att besöka serveringsställen som barer, restauranger och caféer

För orienteringen innebär detta:

Avstå från all form av servering vid orienteringsaktiviteter.

 

g) Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med

För orienteringen innebär detta:

 • Rådet innebär en kontakt som är närmre än 1,5 meters avstånd. Avstå från att träffa andra människor som du inte bor med.
 • Vid alla orienteringsaktiviteter ska utrymme finnas så att deltagare kan hålla avstånd på minst 1,5 meter.

 

Samtliga punkter ovan, a-g, gäller inte i alla regioner. På Folkhälsomyndighetens sida finns de lokala allmänna råden för respektive region - klicka HÄR.

För regioner utan skärpta allmänna råd finns inget förbud mot att arrangera tävlingar. Dock ska det inte bjudas in tävlande från regioner med lokala allmänna råd.


 

4. Kontaktinformation

Föreningar och medlemmar som har frågor kopplade till ovanstående hör av sig på följande sätt:
Allmänna mindre akuta frågor - This is a mailto link
Frågor gällande arrangemang – This is a mailto link alternativt This is a mailto link

Uppdaterad: 12 NOV 2020 19:54
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons