In English
Hoppa till sidans innehåll

Information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering


Detta är en samlingssida för information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering. Här hittar du följande:
1) Länkar vidare till olika myndigheter.
2) Riktlinjer och viktig info från Svenska Orienteringsförbundet (SOFT).
3) Kontaktinfo.

1. Viktiga informationskällor

Folkhälsomyndighetens sida för aktuell information. 
Krisinformation.se – relaterad information från flera olika myndigheter. 
Utrikesdepartementets reseinformation, land för land. 
För generella generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13.

När det gäller generella råd och riskbedömningsverktyg för arrangörer hänvisas till Folkhälsomyndigheten sida Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Mycket information finns även på Riksidrottsförbundets samlingssida Coronaviruset och idrottsrörelsen

 

2. SOFT:s tillfälliga ramverk för tävlande från och med 14 juni

(Uppdaterat 10 juli under rubriken "Hur kan vi arrangera tävlingar och för hur många?")

Från och med den 14 juni blev tävlingsidrott återigen tillåten för seniorer. Samma helg blev det även fritt att resa inom landet. Restriktionen om att samla max 50 personer kvarstår dock.
Här har Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) uppdaterat sina råd och riktlinjer till svensk orientering.

(HÄR hittar du riktlinjerna som gällde fram till 13 juni)

Med utgångspunkt i myndigheternas regler, råd och rekommendationer har SOFT, i enlighet med många andra idrottsförbund, upprättat tillfälliga ramar för tävlingsverksamheten vilka är anpassade till den rådande situationen. Fokus ligger här på tävlande, men stora delar kan givetvis överföras på träningsverksamheten.

Precis som tidigare har SOFT samma utgångspunkt som Folkhälsomyndigheten: Vi vill göra allt vi kan för att minska smittspridningen – samtidigt som vi vill att folk fortsätter att leva ett aktivt liv.

Först och främst vill vi trycka på det allra viktigaste: att arrangörer och enskilda medlemmar i alla lägen noga följer de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gällande hur vi minskar smittspridningen.

Generella råd för att minska smittspridning:

 • Hålla avstånd till andra.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel.

Utöver dessa råd har SOFT satt ihop en lista med kompletterande råd och riktlinjer till dig som arrangerar träning eller tävling.

Råd till arrangörer:

 • Informera tydligt innan, under och efter tävling om Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer för hur en deltagare ska agera (håll avstånd, tvätta händerna och så vidare).
 • Undvik omklädning inomhus, dusch, servering och annan typ av försäljning om ni inte kan garantera högsta coronasäkerhet. Ska ni trots allt ha exempelvis försäljning av mat ska högsta graden av hygien hållas och det får på inte förekomma någon som helst trängsel i köer eller runt bord.
 • Sträva alltid efter att ha föranmälan för att förstå hur många som kommer. Undvik alltså direktanmälan.
 • Om det behövs toaletter – se till att ha flera toaletter, att deltagare håller avstånd i eventuella köer, att toaletterna saneras kontinuerligt samt att det alltid finns handsprit tillgängligt.
 • Tänk igenom flödet av aktiviteten för att uppmärksamma om det finns några trånga sektorer där det kan bildas köer eller klungor. Undvik trånga utrymmen/passager där många måste vistas/passera.
 • Mindre kontakt som kan uppstå vid till exempel kontrolltagning är sedan beskedet den 29 maj okej. Självfallet är det dock generellt eftersträvansvärt med så lite kontakt som möjligt, detta i enlighet med de allmänna råden som riktar sig till alla. Ju mindre startgrupper och ju längre avstånd mellan de startande, desto bättre. Ju längre avstånd mellan starttider, desto bättre.

Vilka kan tävla?

Från och med den 14 juni är det tillåtet med tävlingsidrott i alla åldrar. Dock kvarstår Folkhälsomyndighetens rekommendation till medborgare som är 70 år eller äldre; att de begränsar sina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under den rådande pandemin. SOFT rekommenderar därför fortsatt arrangörer att låta klasser D/H70 och uppåt utgå vid sina tävlingar. På samma sätt vill SOFT avråda personer över 70 år att delta vid så kallade veteranorienteringar. Läs mer HÄR.

 

Hur kan vi arrangera tävlingar och för hur många? (Uppdaterat 10 juli)

Eftersom ny information kommit efterhand, både från aktuella myndigheter och RF, har SOFT vid ett par tillfällen uppdaterat vad de allmänna riktlinjerna och reglerna innebär specifikt för svensk orienterings arrangemang. Detta är viktigt inte minst då mycket info gäller samhället eller idrotten i stort; varje idrott har sina speciella förutsättningar varför en anpassning eller ett upprättande av någon form av protokoll blir högst relevant. Här nedan diskuteras hur vi enligt gällande bestämmelser kan arrangera orienteringstävlingar.

Det här säger RF och polismyndigheten
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer. RF och polismyndigheten kom den 1 juli ut med ett förtydligande gällande möjligheterna att dela upp en tävling över tid och även hur man ska tolka ”50 personer samtidigt”.

Nedan följer ett utdrag från RF:s information på denna sida

”RF har i dialog med Polisen fått klargjort att antalet deltagarna ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet.

 • För idrotter som vid tävling har gemensam start innebär det att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för 50 deltagare samma dag eller helg – så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp med deltagare kommer dit.
 • För idrotter som vid tävling har individuell start innebär principen att om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än 50 startande över en dag eller en helg.”

Efter vidare kontakter med RF, som i sin tur konsulterat polismyndigheten, har SOFT fått följande klarlagt:

 • Att polisen definierar begreppet ”tävlingsområde” som hela tävlingsområdet, det vill säga start, bana och mål. Detta gäller oavsett hur stort tävlingsområdet är.
 • Att en tävling som man normalt inte behöver söka polistillstånd för, inte behöver polistillstånd nu heller. Dock kvarstår det faktum att orienteringstävlingar räknas som offentliga tillställningar. Så; även om inget polistillstånd behöver sökas gäller rådande lagar och riktlinjer för offentliga tillställningar.
 • Att funktionärer inte behöver räknas in i deltagarantalet.


SOFT:s tolkning och vägledning för orienteringsarrangemang
Då SOFT vill se så hög aktivitet som möjligt bland våra medlemmar vill vi inte avråda arrangörer från att skapa coronasäkra arrangemang med fler än 50 tävlande. Förutsatt att det är ett coronasäkert arrangemang kan vi tvärtom se ett värde i att många orienterare aktiveras. SOFT vill dock betona att alla arrangörer och orienterare har ett stort ansvar att sätta hygien och fysisk distansering i första rummet.

Efter kunskapsinhämtning och noggrann analys har SOFT landat i slutsatsen att arrangörer inom vår idrott kan engagera fler än 50 deltagare i en tävling. Detta kan uppnås på flera sätt där de två övergripande är följande:

 • Genom att förlänga tävlingen i tid så att det aldrig vistas mer än 50 personer samtidigt i tävlingsområdet.
 • Genom att ett tänkt arrangemang delas upp i flera tävlingar, där alla tävlingar har separata tävlingsområden.
  • Tävlingsområdet i orientering ska ses som start, bana och mål/utläsning.
  • Banorna för respektive tävling ska vara unika vilket tillsammans med egna start och mål gör att det blir separerade tävlingsområden.(Om och hur banor kan korsa varandra är upp till arrangören att besluta om utifrån risken för ”tät trafik” och risken för smittspridning.)

Vägen till start och från mål ingår inte i tävlingsområdet, men självklart ska även dessa sträckor anpassas och coronasäkras.

Tävlingsadministrativt i Eventor rekommenderas att arrangörer håller ihop de olika tävlingarna gällande information, startlistor och resultatlistor.

Exempel – så här arrangeras höstens SM-tävlingar
Ett par halvstora orienteringstävlingar har arrangerats i Sverige sedan coronakrisen blev ett faktum och flera tävlingar är på gång. Många diskuterar självfallet dessa arrangemang och diskussionerna handlar ofta om vad som är rimligt och vad som är coronasäkert. Här avstår vi att analysera enskilda lokala arrangemang. Istället sprider vi hur SOFT planerar att genomföra höstens coronasäkrade SM-tävlingar. Här följer en beskrivning av de arrangemangen, givet att rådande restriktioner ligger fast.

 • Höstens SM-arrangemang kommer att genomföras som tre tävlingar baserade på åldersklasserna, det vill säga egna tävlingar för D/H18, D/H20 respektive D/H21.
 • Varje tävling kommer att ha eget start och mål och en egen avläsning. Vi kommer välja start och målplatser som ligger i närheten av varandra, men samtidigt kommer platserna att vara väl avskilda så att deltagarna kan separeras.
 • Tävlingsområdet är definierat som start, bana och mål. Inom detta område kommer vi att säkerställa att det aldrig samtidigt är mer än 50 personer.
 • Varje klass kommer att ha en unik bana.
 • Vi kommer för varje tävling att ha registrering vid start och vid mål, allt för att ha kontroll på hur många som vistas i tävlingsområdet.
 • Arrangemangen kommer inte ha någon arena i vanlig mening. Samlingsplatser kommer att finnas, men de kommer att vara tydligt avskilda från varandra.
 • Teknisk administration, information och resultatredovisning i Eventor kommer att samköras för samtliga tre tävlingar.
 • Vi kommer tydligt informera deltagare och funktionärer före, under och efter tävlingen om covid-19 och om de anpassningar och förhållningssätt som gäller; om vikten av fysisk distansering, att stanna hemma om man är sjuk, god hygien och så vidare.
 • Med upplägget ovan kommer en tävling med löptider på cirka 50 minuter och med ungefär 200 deltagare att kunna genomföras på cirka fyra timmar, det vill säga med ett flöde på ungefär 50 stycken i timmen.

Råd för coronasäkrade tävlingar
Utöver våra vanliga ”råd till arrangören” följer här några särskilda rekommendationer, vilka syftar till att coronasäkra tävlingar med fler än 50 deltagare. 

 • Öka tävlingsdjupet från det normala. Tävlingen kan delas upp i förmiddag och eftermiddag eller till och med över flera dagar.
 • Dela upp arrangemanget i flera tävlingar, såsom beskrivs här ovan.
 • Underlätta för deltagarna att agera coronasäkert genom att anordna så att klubbar och/eller familjer får starta ihop. Då kan de enklare kan ta sig till och från tävlingen utan att vara i tävlingen under så lång tid.
 • Undvik arena i normal mening och ha start och mål separerade från varandra. Om ni ändå vill ha arena – skapa en arena utan trånga sektorer där folk riskerar att mötas eller komma nära varandra.
 • Samlingsplats/parkering kan helt uteslutas om arrangören istället tydligt instruerar var start och målgång ligger i förhållande samlingsplatsen/parkeringen. Skapa förutsättningar så att samlingsplats/parkering inte ingår i tävlingsområdet.
 • Generellt rekommenderar SOFT arrangörer att under pandemin välja arenor där det vanligen är folktomt. Detta för att minimera risken att utomstående ”dyker upp” och försvårar den fysiska distanseringen. Undvik exempelvis att lägga er arena i närheten av populära badplatser och parker eller i närheten av vägar där många passerar.

 

SOFT kommer inte och ska inte agera kontrollinstans kopplat till ovanstående, utan här ligger ansvaret på respektive förening/arrangör. Om ni vill bolla ett upplägg på er tävling så ber vi er att ta hjälp av tävlingsansvarig i distriktet eller fråga lokal polis om ert arrangemang är godkänt enligt gällande regelverk.

Det kan närsomhelst komma uppdateringar från FHM, polismyndigheten eller RF. SOFT följer noggrant utvecklingen och anpassar våra riktlinjer efter de uppdateringar som görs. 

 

Vilka tävlingar kan vi åka på?

Den 13 juni hävs reserestriktionerna för inrikesresor, vilket innebär att alla symptomfria medborgare kan resa fritt i landet. Således kan vem som helst tävla var som helst i Sverige. Dock kvarstår rekommendationerna om fysisk distansering; alla ska alltså fortsätta hålla avstånd till andra människor, även på resande fot. 

Hur gör vi med anmälningsavgifter och arrangemangsavgiften?

Klasser och kvalitet på karta och terräng styr nivån på tävling och därmed avgifterna. Det vill säga att ge arrangören möjlighet att välja bort delar av tävlingen som kan öka risken för smittspridning (såsom dusch, servering, speaker med mera) och ändå behålla gällande anmälningsavgift.

Redan planerade tävlingar ligger kvar på den nivå av tävling man tänkt och därmed behåller gällande avgifter.

Arrangemangsavgiften utgår som vanligt. Det betyder att den baseras på totala intäkterna från anmälningsavgifterna och beror alltså inte på tävlingstyp.

Hur ska vi tänka kring våra DM-tävlingar?

Här är det svårt med en nationell samsyn utan enklare att respektive distrikt bestämmer utifrån sina förutsättningar. Det kan gälla frågor om DM-status, om att spara ett område till kommande år, om att ge lokal dispens för att inte normal lottning kan ske och istället ha ett utdraget startdjup klubbvis, om att tillåta deltagarbegränsning och hur den i så fall ska se ut osv.

Riskbedömningsverktyg för arrangörer

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mycket bra information. Utöver all info som riktar sig till den enskilde finns där en särskild sida gällande idrott. Där finns även ett riskbedömningsverktyg som arrangörer bör utgå ifrån när de planerar. Verktyget hjälper arrangören att utvärdera eventuella risker så att riskreducerande åtgärder kan vidtas.

Frågor och svar

SOFT kommer inte att kunna svara på alla detaljfrågor kopplade till specifika, eventuella arrangemang. Vanliga och mer generella frågor försöker vi besvara på den här sidan, men juridiska spörsmål gällande regeringens förordning hänvisas till polismyndigheten.

 

3. Kontaktinformation

Föreningar och medlemmar som har frågor kopplade till ovanstående hör av sig på följande sätt:
Allmänna mindre akuta frågor - This is a mailto link
Frågor gällande arrangemang – This is a mailto link alternativt This is a mailto link

Uppdaterad: 10 JUL 2020 15:37
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons