In English
Hoppa till sidans innehåll

Information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering


Detta är en samlingssida för information om coronaviruset och dess påverkan på svensk orientering. Här hittar du följande:
1) Länkar vidare till olika myndigheter.
2) Riktlinjer och viktig info från Svenska Orienteringsförbundet (SOFT).
3) Nyheter med koppling till coronakrisen.
4) Kontaktinfo.

1. Viktiga informationskällor

Folkhälsomyndighetens sida för aktuell information. 
Krisinformation.se – relaterad information från flera olika myndigheter. 
Utrikesdepartementets reseinformation, land för land. 
För generella generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom, ring 113 13.

När det gäller generella råd och riskbedömningsverktyg för arrangörer hänvisas till Folkhälsomyndigheten sida Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Mycket information finns även på Riksidrottsförbundets samlingssida Coronaviruset och idrottsrörelsen

 

2. SOFT:s tillfälliga ramverk för tävlande från och med 14 juni

Från och med den 14 juni blir tävlingsidrott återigen tillåten för seniorer. Samma helg blir det även fritt att resa inom landet. Restriktionen om att samla max 50 personer kvarstår dock.
Nu har Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) uppdaterat sina råd och riktlinjer till svensk orientering.

(HÄR hittar du riktlinjerna som gäller fram till 13 juni)

Med utgångspunkt i myndigheternas regler, råd och rekommendationer har SOFT, i enlighet med många andra idrottsförbund, upprättat tillfälliga ramar för tävlingsverksamheten vilka är anpassade till den rådande situationen. Fokus ligger här på tävlande, men stora delar kan givetvis överföras på träningsverksamheten.

Precis som tidigare har SOFT samma utgångspunkt som Folkhälsomyndigheten: Vi vill göra allt vi kan för att minska smittspridningen – samtidigt som vi vill att folk fortsätter att leva ett aktivt liv.

Först och främst vill vi trycka på det allra viktigaste: att arrangörer och enskilda medlemmar i alla lägen noga följer de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gällande hur vi minskar smittspridningen.

Generella råd för att minska smittspridning:

 • Hålla avstånd till andra.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel.

Utöver dessa råd har SOFT satt ihop en lista med kompletterande råd och riktlinjer till dig som arrangerar träning eller tävling.

Råd till arrangörer:

 • Informera tydligt innan, under och efter tävling om Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer för hur en deltagare ska agera (håll avstånd, tvätta händerna och så vidare).
 • Undvik omklädning inomhus, dusch, servering och annan typ av försäljning om ni inte kan garantera högsta coronasäkerhet. Ska ni trots allt ha exempelvis försäljning av mat ska högsta graden av hygien hållas och det får på inte förekomma någon som helst trängsel i köer eller runt bord.
 • Sträva alltid efter att ha föranmälan för att förstå hur många som kommer. Undvik alltså direktanmälan.
 • Om det behövs toaletter – se till att ha flera toaletter, att deltagare håller avstånd i eventuella köer, att toaletterna saneras kontinuerligt samt att det alltid finns handsprit tillgängligt.
 • Tänk igenom flödet av aktiviteten för att uppmärksamma om det finns några trånga sektorer där det kan bildas köer eller klungor. Undvik trånga utrymmen/passager där många måste vistas/passera.
 • Mindre kontakt som kan uppstå vid till exempel kontrolltagning är sedan beskedet den 29 maj okej. Självfallet är det dock generellt eftersträvansvärt med så lite kontakt som möjligt, detta i enlighet med de allmänna råden som riktar sig till alla. Ju mindre startgrupper och ju längre avstånd mellan de startande, desto bättre. Ju längre avstånd mellan starttider, desto bättre.

 

Vilka kan tävla?

Från och med den 14 juni är det tillåtet med tävlingsidrott i alla åldrar. Dock kvarstår Folkhälsomyndighetens rekommendation till medborgare som är 70 år eller äldre; att de begränsar sina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under den rådande pandemin. SOFT rekommenderar därför fortsatt arrangörer att låta klasser D/H70 och uppåt utgå vid sina tävlingar. På samma sätt vill SOFT avråda personer över 70 år att delta vid så kallade veteranorienteringar. Läs mer HÄR.

 

Hur många kan tävla?

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer. När SOFT uttolkar vad detta betyder för vår tävlingsverksamhet är det viktigt att titta på andemeningen: fler än 50 personer får inte samtidigt befinna sig på en begränsad yta.

Efter kunskapsinhämtning och noggrann analys har SOFT landat i slutsatsen att arrangörer inom vår idrott kan engagera fler än 50 aktiva i en tävling. Detta förutsätter dock noggranna förberedelser samt att fysisk distansering skapas genom tidsmässigt utdragna tävlingar och/eller genom välplanerat nyttjande av stora områden. (Lite längre ned i texten kan ni se att SOFT:s tolkning stämmer väl överens med de besked som kommit från polismyndigheten via RF.)

Då SOFT vill se så hög aktivitet som möjligt bland våra medlemmar vill vi inte avråda arrangörer från att skapa coronasäkra arrangemang med fler än 50 tävlande. Förutsatt att det är ett coronasäkert arrangemang kan vi tvärtom se ett värde i att många orienterare aktiveras. SOFT vill dock betona att alla arrangörer och orienterare har ett stort ansvar att sätta hygien och fysisk distansering i första rummet.

Eftersom många föreningar hör av sig med frågor vill vi här tipsa om hur man kan tänka generellt för att skapa fysisk distansering inom orienteringen. Lite längre ned ges exempel på hur aktiviteter kan delas upp och dessa metoder kan med fördel också kombineras efter behov och förutsättningar. Används en eller flera av dessa metoder, samtidigt som de allmänna råden följs, är det SOFT:s uppfattning att det totalt sett kan delta fler än 50 personer på en tävling eller träning.

En orienteringsbana kan nyttjas av långt fler än 50 personer, förutsatt att tiden tillåter. Om 50 personer springer en bana en lördag, så kan självfallet 50 andra personer göra det på söndagen utan att detta medför någon ökad smittorisk.

På samma vis kan en förening vid exakt samma tillfälle arrangera en träning eller en tävling för fler än 50 orienterare förutsatt att rummet tillåter. Om aktiviteten delas upp på flera olika banor, med olika start- och målplatser, så kan fysisk distans hållas trots att fler än 50 personer engageras.

Riksidrottsförbundet har i sin dialog med polismyndigheten ställt frågan om en offentlig tillställning kan tillåtas ha fler än 50 deltagare om arrangemanget delas upp exempelvis över flera dagar. Den 11 juni hade RF fått återkoppling och skickade då ut följande information till specialidrottsförbunden:

"RF har i dialog med Polismyndigheten fått klargjort att antalet deltagare ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet. För idrotter som vid tävling tillämpar gemensam start innebär detta att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för 50 deltagare samma dag eller helg så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp deltagare kommer till tävlingsområdet. För idrotter som vid tävling tillämpar individuell start innebär principen att om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än 50 startande över en dag eller en helg."

Den 1 juli kom ytterligare information till flertalet specialidrottsförbund, där RF utifrån kontakt med Polismyndigheten vidareutvecklar vad som gäller för motionstävlingar av olika slag:

"Avseende motionstävlingar har Polismyndigheten gjort följande bedömning vad gäller begreppet 50 deltagare. Ett motionslopp kan delas upp i flera starter så att det är maximalt 50 deltagare samtidigt men fler deltagare under dagen/tävlingen. Hur detta ska lösas praktiskt är upp till anordnaren."

 

I det här sammanhanget vill vi även framhålla betydelsen av att arrangörer beaktar att vårdatumstoppet nu har börjat gälla i hela landet. Nu är det extra viktigt att ta hänsyn till växt- och djurlivet, både på träningar och tävlingar – läs mer HÄR.

 

Uppdelning i tid kan göras på många olika sätt. Här följer några exempel som även kan kombineras efter behov och förutsättningar:

 • Klubbar eller klasser startar vid olika tidpunkter. Starttider ska då sättas på ett sådant vis att dessa grupper varken på arenan eller på tävlingsbanan riskerar att hamna i närheten av varandra.
 • Aktiviteten kan delas upp i förmiddag och eftermiddag.
 • Aktiviteten kan delas upp över flera dagar.

Uppdelning genom distansering kan ske om arenan tillåter och kan då gå till så här:

 • Arrangören kan tillhandahålla flera olika banor, med olika start- och målplatser.
 • Arrangören skapar en arena där inga trånga sektorer finns där folk riskerar att mötas eller komma nära varandra.
 • Starten kan vara väl avskild från arenan.
 • Målgången kan hållas skild från arenan.
 • Samlingsplats kan även helt uteslutas om arrangören istället tydligt instruerar var start och målgång är i förhållande till parkeringen.
 • Generellt rekommenderar SOFT arrangörer att under pandemin välja arenor där det vanligen är folktomt. Det för att minimera risken att utomstående ”dyker upp” och försvårar den fysiska distanseringen. Undvik exempelvis att lägga er arena i närheten av populära badplatser och parker eller i närheten av en väg där många passerar.

 

SOFT kommer inte att ha möjlighet att agera kontrollinstans kopplat till ovanstående, utan här ligger ansvaret på respektive förening/arrangör. Ta gärna hjälp av tävlingsansvarig i distriktet eller fråga lokal polis om ert arrangemang är godkänt enligt gällande regelverk.

SOFT och tävlingsansvariga i distrikten har ett möte den 9 juni. Efter detta möte kommer mer information för arrangörer om exempelvis tävlingsavgifter och ansökningstider samt mer information om markperspektivet.

 

Vilka tävlingar kan vi åka på?

Den 13 juni hävs reserestriktionerna för inrikesresor, vilket innebär att alla symptomfria medborgare kan resa fritt i landet. Således kan vem som helst tävla var som helst i Sverige. Dock kvarstår rekommendationerna om fysisk distansering; alla ska alltså fortsätta hålla avstånd till andra människor, även på resande fot. 

 

Hur gör vi med anmälningsavgifter och arrangemangsavgiften?

Klasser och kvalitet på karta och terräng styr nivån på tävling och därmed avgifterna. Det vill säga att ge arrangören möjlighet att välja bort delar av tävlingen som kan öka risken för smittspridning (såsom dusch, servering, speaker med mera) och ändå behålla gällande anmälningsavgift.

Redan planerade tävlingar ligger kvar på den nivå av tävling man tänkt och därmed behåller gällande avgifter.

Arrangemangsavgiften utgår som vanligt. Det betyder att den baseras på totala intäkterna från anmälningsavgifterna och beror alltså inte på tävlingstyp.

 

Hur ska vi tänka kring våra DM-tävlingar?

Här är det svårt med en nationell samsyn utan enklare att respektive distrikt bestämmer utifrån sina förutsättningar. Det kan gälla frågor om DM-status, om att spara ett område till kommande år, om att ge lokal dispens för att inte normal lottning kan ske och istället ha ett utdraget startdjup klubbvis, om att tillåta deltagarbegränsning och hur den i så fall ska se ut osv.

 

Riskbedömningsverktyg för arrangörer

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns mycket bra information. Utöver all info som riktar sig till den enskilde finns där en särskild sida gällande idrott. Där finns även ett riskbedömningsverktyg som arrangörer bör utgå ifrån när de planerar. Verktyget hjälper arrangören att utvärdera eventuella risker så att riskreducerande åtgärder kan vidtas.

 

Frågor och svar

SOFT kommer inte att kunna svara på alla detaljfrågor kopplade till specifika, eventuella arrangemang. Vanliga och mer generella frågor försöker vi besvara på den här sidan, men juridiska spörsmål gällande regeringens förordning hänvisas till polismyndigheten.

 

 

3. Nyheter med koppling till coronakrisen

Tävlingsidrott tillåts för seniorer

"Rädda de stora motionsarrangemangen – för folkhälsans skull"

Succé för hittaut – rekordmånga väljer coronasäker motion med karta

Nytt nationellt tävlingsprogram klart för 2020

Inget VM 2020

Planen: Tiomila på Idre Fjäll i slutet av september

Jukola flyttas till 2021

VM 2020 skjuts upp – EM och världscupen ställs in

SOFT uppmanar till aktivitet, men med försiktighet

SOFT avråder från tävlingsverksamhet för personer över 70 år

Vässa orienteringstekniken på ett säkert sätt under coronakrisen – tips och råd

Coronakrisens påverkan på större tävlingar – här är senaste nytt

500 miljoner i krisstöd till idrotten

Tiomila skjuts på framtiden eller ställs in

Så påverkas landslagsverksamheten av coronaviruset

Världscuppremiären flyttas – inga internationella tävlingar före sommaren

Sverigelistan pausas

4. Kontaktinformation

Föreningar och medlemmar som har frågor kopplade till ovanstående hör av sig på följande sätt:
Allmänna mindre akuta frågor - This is a mailto link
Frågor gällande arrangemang – This is a mailto link alternativt This is a mailto link

Uppdaterad: 01 JUL 2020 15:49
Partners
 Våra partners
Länkar
Ut i det fria
full koll

Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765360
E-post: This is a mailto link

 

Manage Preferences

Annons