In English
Hoppa till sidans innehåll

Tävling från den 1 juli


Riktlinjer för tävlingsverksamhet (uppdaterad 7 sept)

SOFT ser stort värde i att det arrangeras tävlingar och uppmuntrar arrangörer att komma i gång och genomföra tävlingar. Det skapar ett stort värde för våra utövare och Svensk orientering.

Riktlinjerna och restriktionerna är på samma nivå som innan sommaren. Det vill säga FHM klassar fortsatt att pandemin ligger på nivå 2 och vi är på steg 3 i regeringens avvecklingsplan. Skillnaden från innan sommaren är att fler och fler vaccinerar sig. Regeringen har planerat att nästa steg, dvs steg 4, i avvecklingsplanen kommer att kunna tas den 29 september. Steg 4 skulle övergripande innebära att vi inte kommer ha något deltagartak för våra orienteringstävlingar.

Nedan ses först styrande förordningar och föreskrifter från myndigheterna och sedan SOFT:s mer specifika riktlinjer för hur orienteringstävlingar ska arrangeras, givet vilken nivå vi är på i pandemin/smittspridningen, enligt FHM:s klassificering. Från 1 juli är vi på mellannivån, dvs nivå 2. Från den 29 september räknar FHM med att vi når nivå 1 och att begränsningar för orienteringstävlingar då kan tas bort helt. 
 

1.  Styrande förordningar och föreskrifter från myndigheterna  

1.1 Förordningen som styr antal 

I förordningen står följande om motionslopp, som orienteringstävlingar går under:
  
För idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande får antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. 

Länk till nya förordningen kommer så fort regeringen har uppdaterat på sin hemsida. Ovan är taget från regeringens nyhet, länk HÄR

1.2 Folkhälsomyndighetens föreskrifter  

I Folkhälsomyndighetens uppdaterade föreskrifter är det 8 § och 12 § som arrangörer av orienteringstävlingar ska följa.

Följande gäller:

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar  

8 § Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal, på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren disponerar ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19:

 1. informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas,   
 2. erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,  
 3. säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta,   
 4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,   
 5. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och   
 6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.  
Motionslopp och liknande tävlingsform  
12 § För den som anordnar en idrottstävling utomhus i form av ett motionslopp eller liknande gäller utöver 8 § följande bestämmelser:
  
 1. Dela upp idrottsutövarna i mindre startgrupper med olika starttider.   
 2. Start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat.   
 3. Enbart idrottsutövare och funktionärer får befinna sig i start- och målområdet.   
Antalet deltagare får inte vara fler än det som anges i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.  
Nedan ses tabell för olika nivåer av pandemin/smittspridningen och vad det skulle gälla för olika grupper inom allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 
imagemdmrg.png

2.    SOFT:s riktlinjer till arrangörer av orienteringstävlingar  

Nedan ses SOFT:s riktlinjer för orienteringstävlingar. Vi har valt att utgå och använda FHM:s tre nivåer för pandemin (enligt tabellen ovan) och utifrån nivå ta fram riktlinjer för orienteringstävling.
  
Här nedan följer SOFT:s riktlinjer när pandemin är på nivå 2. SOFT kommer också att ta fram riktlinjer som kommer att gälla när FHM bedömer att pandemin ligger på nivå 1. Skillnaderna kommer övergripande att vara deltagarantal men det kommer även att innebära vissa skillnader i våra rekommendationer och hantering av servicefunktioner såsom sportförsäljning, servering och dusch.   

2.1 SOFT:s riktlinjer gällande kommunikation och hantering av covid-19   

(För att följa FHM:s föreskrifter enligt 8 §)  
 1. Arrangören ska göra en riskanalys och utifrån den anpassa arrangemanget för att följa gällande riktlinjer och minska risken för smittspridning.  
 2. Arrangören ska via tävlingens hemsida (Eventor) informera deltagare och ledare vilka åtgärder som vidtagits och vad som gäller för tävlingen. Viktig information som ska ingå och som med fördel inkluderas i inbjudan och/eller PM är följande:   
  1. Tänk på att hålla avstånd till varandra.  
  2. Stanna hemma om du har sjukdomssymptom. 
  3. Tänk på att ha god handhygien. 
  4. Om deltagare eller funktioner i efterhand fått bekräftad covid-19 ska detta hanteras enligt de riktlinjer som FHM har satt upp samt rapporteras till arrangören.  
  5. Arrangemangsspecifik information om hur tävlingsupplägget ser ut med till exempel startgrupper, förlängda startdjup, maxantal och väg till och från mål. Anpassas av varje arrangör.  
 3. Arrangören ska säkerställa att det finns handsprit vid toaletter samt efter behov vid start och mål.  
 4. Arrangören ska säkerställa att alla funktionärer tar del av och följer informationen i punkt 1 och 2 ovan.  
 5. Arrangören ska efter tävlingen göra en utvärdering av tävlingen med avseende på covid-19. Om det framkommer positiva fall av covid-19 och/eller värdefulla lärdomar ska dessa delas med i första hand distriktets tävlingsansvarige som i sin tur informerar SOFT.  
 6. Arrangören ska hålla sig uppdaterad om förändringar från SOFT samt lokala och centrala myndigheter.  

2.2 SOFT:s riktlinjer för tävlingens utformning  (Uppdaterad 7 sept)

(För att följa FHM:s föreskrifter enligt 12 § samt förordningen när pandemin är på nivå 3.) 
 

Övergripande gäller:

1. Att vi får arrangera tävlingar för alla åldersgrupper. En tävling kan totalt sett ha fler än 900 deltagare men det får maximalt vara 900 deltagare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet.  

2. Alla våra tävlingsnivåer (klubb-, när-, distrikts- och nationell tävling) får arrangeras och det finns inga restriktioner för antalet tävlingar som får arrangeras inom en viss region.

3. Att det är tillåtet att ha servicefunktioner såsom speaker, sportförsäljning, servering och dusch. Man får alltså ha en mer ”normal” arena med löpare, ledare och funktionärer som samlas före, under och efter tävlingen. Om man har en tävling där det kan komma fler än 900 deltagare behöver man dock tänka till och säkerställa att det aldrig är mer än 900 personer samtidigt på arenan. Det är stora skillnader i antal på våra tävlingar och därför vill vi ge flexibilitet för arrangören att välja hur den utformar sin tävling.

Specifika riktlinjer för själva tävlingen och tävlingsupplägget   

 1. Arrangören kan ha en mer ”normal” arena där löpare, ledare och funktionärer samlas före, under och efter tävlingen så länge FHM:s allmänna råd och riktlinjer kan efterlevas, såsom maxantal personer och att avstånd kan hållas. OM en arrangör väljer att ha en arena/samlingsplats är det särskilt viktigt att uppmana och informera deltagarna om deras ansvar att följa FHM:s allmänna råd.
 2. Det får maximalt vara 900 deltagare samtidigt på vår arena (start och målpats).  Tävlingsområdet räknas alltså inte in från och med 1 juli. 
 3. Om startplatsen är utbruten, dvs ligger ute i skogen eller på annan plats, och om det är individuell start, ses detta som tävlingsområde och kan då alltså räknas bort. Såklart är det fortfarande givet att trängsel inte får uppstå.
 4. SOFT sätter inget maxtak på totala antalet deltagare som en tävling får ha. Det är upp till arrangören att göra den bedömningen utifrån gällande riktlinjer och förutsättningar som tävlingen har. Har man ett maxtak är tipset att använda funktionen som finns i Eventor för att hantera maxtak på tävlingen.  
 5. För att kunna ha fler än 900 personer totalt på en tävling är det startdjupet och startintervallet som arrangören kan anpassa utifrån förväntad tävlingstid på deltagarna. 
 6. Att använda flera start- och målplatser är bra för att sprida ut deltagare och för att kunna ha fler startande per minut.   
 7. Att dela upp en tävling i olika tävlingsområden är inte aktuellt nu givet att tävlingsområdet inte räknas in från 1 juli. 
 8. Rekommendationen om att enbart tillåta föranmälan tas bort. Arrangören avgör nu om det är lämpligt eller inte utefter förutsättningar och förväntat antal deltagare.
 9. Individuell start är att föredra med minutstart som antingen uppnås genom lottad startordning eller startgrupper med lottad eller fri minutstart. Det går att ha gemensamma starter och stafetter men tänk på att göra start och växlingar smittsäkra genom att hålla nere startgrupperna och att ha stora ytor. Hur många deltagare man kan ha per minut eller inom startgrupperna är upp till arrangören att avgöra givet hur starterna är utformade, totala antalet deltagare mm. 
 10. Start- och målområdet ska vara tydligt avgränsat och det får enbart vara deltagare, ledare och funktionärer inom dessa områden.  
  1. För tävlingar där det normalt rör sig enstaka personer vid start- och målområdet, alltså en normaltävling i skogen, räcker det att ha enklare skyltning med ”Tävling pågår” samt att det finns funktionärer vid start och mål som aktivt säkerställer att det endast är tävlande och ledare inom start- respektive målområdet.  
  2. För tävlingar där det normalt rör sig många personer vid start- och målområdet, såsom ett känt friluftsområde eller i stadsmiljö, rekommenderas att arrangören i första hand försöker lägga start- och målområdet i stråk och ytor där det normalt inte rör sig personer och där det går att avgränsa på ett bra sätt. Avgränsning behöver göras utifrån behov. Det kan vara alltifrån enklare skyltning till snitsling och att ha funktionärer som aktivt säkerställer att det endast är tävlande och ledare inom start- respektive målområdet.   
 11. Rekommendationer kring servicefunktioner när pandemin ligger på nivå 2: 
  1. Toaletter ska erbjudas. Tänk på att hålla en god hygien på dessa, samt att det finns handsprit tillgängligt. 
  2. Servicefunktioner som speaker, sportförsäljning, servering och dusch får erbjudas och det är upp till arrangören att välja vad som ska erbjudas utifrån arrangörens vilja och förutsättningar.
 12. Prisutdelning kan man ha men är upp till arrangören att bestämma om och hur den ska genomföras. 
 13. Behåll normala anmälningsavgifter om tävlingen har normalt klassutbud och normal nivå på karta och banor. Det är alltså OK att ta ut samma anmälningsavgift även om tävlingen inte har normal standard i form av en arena med sportförsäljning, servering och dusch. 
 14. Sverigelistan gäller för tävlingar med åldersklass och minutstart (lottad eller fri). Ranking gäller D/H18-D/H21 endast vid lottad startlista. Under pandemin är även startgrupper med lottade starttider inom resepktive startgrupp rankingmeriterande. 
Tillstånd
Tillstånd söks i normal omfattning. För tävlingar inom detaljplanerat område ska tillstånd sökas till polisen och då behövs även en redogörelse för hur arrangören säkerställer att man håller sig till gällande förordning och föreskrifter med avseende på covid-19.  Vid tveksamhet om vilka tillstånd som krävs, ta kontakt med Länsstyrelsen eller lokal polismyndighet. 
 
SOFT kommer inte själva att ha möjlighet att agera kontrollinstans kopplat till ovanstående utan ansvaret ligger på arrangören att fatta rätt beslut utifrån ovan föreskrifter och riktlinjer, samt arrangörens och tävlingens förutsättningar. Distrikten och SOFT finns som stöd till arrangören.   
Uppdaterad: 29 JUN 2021 13:53 Skribent: Tomas Stenström
E-post: This is a mailto link
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link