In English
Hoppa till sidans innehåll

Barnkonventionen


Vad är Barnkonventionen?

Barnkonventionen är en definition av de rättigheter som gäller för barn i hela världen. Konventionen antogs av FN:s generalförsamling i november 1989. Konventionen täcker både barnets rätt till skydd mot uttnyttjande, övergrepp, diskriminering och dess rätt till utveckling, inflytande och delaktighet. I konventionen definieras barn som personer upp till och med 18 år. Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige.

Vad säger Barnkonventionen?

Barnkonventionen består av 54 artiklar som slår fast barns rättigheter inom olika områden. Fyra av artiklarna är vägledande för hur helheten ska tolkas och bruka kallas för konventionens grundprinciper.

Artikel 2
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Inge får diskrimineras.

Artikel 3
Barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Här finns en översikt över Banrkonventionens fyra grundprinciper.

Vad innebär det att Barnkonventionen blivit lag?

Konventionen är i första hand skriven för offentlig verksamhet, stat, landsting och kommun. Utöver det är konventionen vägledande för alla verksamhetsområden i samhället. Att göra Barnkonventionen till lag bidrar till att synliggöra barnets rättigheter och det är ett sätt att skapa en grund ett mer barnrättsbaserat synsätt i all verksamhet. Innan Barnkonventionen har prövats i domstol finns ingen praxis att utgå ifrån för att veta hur lagen ska tillämpas.

Vad innebär Barnkonventionen för idrottsföreningen?

För en idrottsförening innebär det faktum att Barnkonventionen blir lag inte några egentliga förändringar jämfört med tidigare. I maj 2009 beslutade Riksidrottsförbundets stämma att landets alla idrottsföreningar ska följa Barnkonvetionen och att all organiserad barn- och ungdomsverksamhet inom idrottsrörelsen ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. Samtidigt beslutade Sveriges riksdag att all idrottsverksamhet som får statligt stöd, exempelvis LOK-stöd och Idrottslyft, ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv. Barnkonventionen har varit en viktig del i svensk idrotts gemensama värdegrund sen 2009.

Den svenska idrottsrörelsens gemensamma värdegrund

Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån.

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar för vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och spykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramar och överenskommelser och en god etik och moral. Att motverka fusk, doping och en osund ekonomi, mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Svensk orienterings gemensamma värdegrund

Svensk orientering ska erbjuda en idrott där alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar och villkor. Svensk orientering står för lika behandling oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.

Därför arbetar vi aktivt med:

  • Trivsle, glädje och gemenskap
  • Lika behandling och jämställdhet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel och antidoping
  • Miljömedvetenhet och hållbarhet
  • Demokrati, delaktighet och mångfald

Länkar

Bildspel som beskriver Barnkonventionen och utdrag ur belstningsregistret
Barnkonventionen och föreningsidrotten, handbok för idrottsledare
Idrotten vill
Anvisningar för barn och ungdomsidrott
Skapa trygga idrottsmiljöer
Svensk orienterings verksamhetsinriktning
Tre tips till föreningen när Barnkonventionen blir lag (idrottsforskning.se)

Kontakt

Lasse Greilert, This is a mailto link
Moa Olsson, This is a mailto link

Uppdaterad: 14 NOV 2019 14:23 Skribent: Lars Greilert
E-post: Adressen Gömd
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link