In English
Hoppa till sidans innehåll

Nyheter och uppdateringar


Uppdateringar i senaste versionen  

Regelverket består av tävlingsregler och anvisningar. Följande större uppdateringar är gjorda i versionen som trädde i kraft 1 juli 2022:

 • TR 3.4.1, sida 10: Tydliggjort representation och deltagande i åldersklass vid tävling som ej är närtävling.
 • TR 4.20.4–9, sida 18 och 19: Mästerskapstecken och värdighet
  • Infört eget avsnitt om RF:s och SOFT:s mästerskapstecken, Mästerskapstecken och värdighet, under huvudavsnittet 4.20 Särskilt vid mästerskap. Dessa låg tidigare under respektive typ av mästerskap.
  • SOFT:s mästerskapstecken eller -plakett delas ut enligt OF:s anvisningar vid DM efter ett förbundsmötesbeslut 2022.
 • TR 8.1.2 resp. TA 14.18, Maxtid och tid för regelanmälan, sida 32 resp. 72:
  • Tydliggjort rekommenderad maxtid vid sprintstafett.
  • Tydliggjort sista tid för inlämnande av regelanmälan. Anmälan ska göras snarast möjligt, dock senast två timmar efter tävlingens avslutande, vilket motsvarar maxtiden för den sist startande och inget annat (stod felaktigt på ett ställe tidigare).
 • TR 8.4, sida 33: Kompletterat kommentaren om påföljd med att diskvalifikation eller, i lindrigare fall, att löpningen förklaras ogiltig (jämför ”ogiltigt hopp” i friidrott), normalt bör tillämpas vid beträdande av tomtmark eller förbjudet område, oavsett om regelbrottet är avsiktligt eller inte och oavsett om den tävlande förlorat tid på överträdelsen eller inte. Som det står i 6.3.1: Tävlande är skyldig att iaktta alla de begränsningar av möjligt vägval som följer av kartnormen för den aktuella tävlingskartan och banpåtrycket.
 • TA 14.3 Tävlingsområde och arenaområde, sida 47: Kompletterat avsnittet om dusch med att om dusch erbjuds på längre än gångavstånd från arenan bör ombytesskynken sättas upp och rekommenderas att byta om bakom för allas trevnad.
 • TA 14.5 Banläggning, sida 50: Infört att elljusspår bör vara tänt vid nattävling med ungdomsklasser som en extra hjälp och trygghet. Om spåret är tänt ska det vara det för alla klasser genom hela tävlingen.
 • TA 16.5 Hänsynstagande, sida 83: Kompletterat avsnittet om hänsynstagande med att nedskräpning i naturen är förbjudet och kan medföra både böter och avstängning. Använda förpackningar av energitillskott får endast slängas i behållare vid vätskekontroller längs banan eller ska tas med av den tävlande in i mål.

Övergångsperiod till den 1 januari 2023

De nya uppdateringarna trädde i kraft den 1 juli 2022. I de fall dessa ännu inte är praktiskt möjliga att följa får föregående version av regelverket tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2023.   

 

Tidigare uppdateringar

Uppdateringar i version 1 mars 2022  

Regelverket består av tävlingsregler och anvisningar. Följande större uppdateringar är gjorda i versionen som trädde i kraft 1 mars 2022:

 • Regleringar efter nya rekommenderade segrartider
  Flera uppdateringar har gjorts efter införande av nya rekommenderade segrartider för åldersklasserna D/H18 och äldre, se nyhet på SOFT:s hemsida
  • Sidan 35. Kommentaren bortplockad: "Idag har alla klasser förutom 35 år och uppåt lika beräknade segrartider som komplement till angivna banlängder. Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att lika beräknade segrartider även ska gälla för D/H35 och uppåt och träda i kraft senast den 1 januari 2022."
  • Begreppet ”segrartid” utbytt mot ”beräknad segrartid” på flera ställen.
 • Regleringar efter nivåöversyn
  Flera uppdateringar har gjorts efter den nivåöversyn som pågått mellan 2018-2021, där förbundsstyrelsen beslöt om uppdateringar av regelverket 9 januari 2022, se nyhet på SOFT:s hemsida.
  • Sidan 8, TR 3.2 Tävlingsnivåer. Dessa har fått nya definitioner och beskrivningar. Ytterligare justering är gjord 2022-03-09.
  • Sidan 21, TR 5.1.2-5.1.4. Tidigare fanns endast klassutbud för nivå 2, nationella tävlingar, reglerat. Nu är även nivå 3, distrikstävlingar, reglerat. Ytterligare justering är gjord 2022-03-09.
  • Sidorna 46-48, TA 14.3 Tävlingsområde och arenaområde. Hela avsnittet är uppdaterat. Bland annat är en tabell över deltagar- och publikservice införd. Även regleringen av vätska är bättre strukturerad.
  • Begreppet "tävlingstyp" utgår ur regelverket. Mästerskapstävling har ersatts med mästerskap, eller bara mästerskapsklasser. Regionsmästerskap förkortas RM. Då riksmästerskap inte arrangeras inom svensk orientering längre är begreppet bortplockat ur regelverket (stod endast nämnt i samband med rätt att delta).
 • Avlysning och sekretess
  Flera uppdateringar har gjorts för att strukturera upp och tydliggöra skrivningar om avlysning och terrängkännedom, både för arrangör och tävlande. Ytterligare justering är gjord 2022-03-09. 
 • Kontrollbeskrivningens storlek
  • Sidorna 44 och 54. Kontrollbeskrivningens storlek är reglerad, både för banläggare och bankontrollant.
 • Övriga mindre uppdateringar
  • Sidan 20, TR 4.21. Tydliggjort skrivning om världsrankingtävling efter tidigare vägledande beslut.
  • Sidorna 56-57. Banpåtryckssymboler är uppdaterade efter senaste versionen av kartnormen (ISOM 2017-2).
  • Begreppet ”svårighetsnivå” används genom hela dokumentet. En uppdatering gjordes till förra versionen av regelverket, men ”svårighetsgrad” stod kvar på två ställen och ”svårighet” på ett ställe.

Övergångsperiod till den 1 januari 2023

De nya uppdateringarna trädde i kraft den 1 mars 2022. I de fall dessa ännu inte är praktiskt möjliga att följa får föregående version av regelverket tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 januari 2023.   

Uppdateringar i version 1 juli 2021

Tävlingsregler

 • Sidan 5, paragraf TR 2.1.3: Kompletterad med skrivning om likvärdigt tävlande.
 • Sidan 11, sist i paragraf TR 3.4.5: Åldersbundna klasser vid SM.
  • Vid SM-tävling ska deltagare i åldersgrupperna 18, 20 och 21 år under tävlingsåret fylla lägst 17 år. Undantag är SM i disciplinen stafett (skog) där deltagare i åldersgruppen 20 under tävlingsåret ska fylla lägst 15 år.
  • Vid USM-tävling ska deltagare i åldersgruppen 15 under tävlingsåret fylla 15 år, respektive deltagare i åldersgruppen 16 under tävlingsåret fylla 16 år.
  • Vid USM:s distriktsstafett ska deltagare under tävlingsåret fylla minst 13 år.
  • Om det vid få anmälda i SM- eller USM-tävling flyttas anmälda till annan klass – och ursprungsklass därmed utgår – får deltagare som under tävlingsåret fyller minst 15 år tävla i äldre klass.
 • Sidan 11, paragraf TR 3.4.6: Rätt att delta i elittävling arrangerad på uppdrag av SOFT.
  • Vid individuell elittävling arrangerad på uppdrag av SOFT, exempelvis Swedish League och testtävlingar till internationella mästerskap, ska deltagare under tävlingsåret fylla lägst 17 år.

Tävlingsanvisningar

 • Sidan 35, avsnitt TA 12.1: Nya anvisningar om likvärdigt tävlande.
 • Sidan 41-42: Kartkontrollantens uppgifter, samt vad som ingår i terrängkontrollen och den tekniska kontrollen för en karta, har tydliggjorts och förenklats.
 • Sidan 43: Bankontroll och val av kontrollpunkter där bankontrollanten ska kontrollera att kontroller inte ligger för nära varandra.
 • Sidan 49: Banläggning och val av kontrollpunkter där banläggare har ett ansvar att inte lägga kontroller för nära varandra.
 • Sidan 61, avsnitt TA 14.11: Arrangemangets omfattning och klassgrupper. Avsnittet om patrullklasser berörde endast ungdomar. Det har skrivits om att gälla patrullklasser för alla åldrar.
 • Sidan 63: Tydligare rubrik för förtydligande om arrangemangsavgiften.
 • Hela dokumentet:
  • Begreppet svårighetsnivå används genom hela dokumentet för att beskriva tävlingsmomentets nivå av svårighet, t ex gul nivå. Tidigare förekom olika begrepp, såsom svårighetsgrad och teknisk nivå.
  • Mindre redaktionella ändringar och förtydliganden.

Uppdateringar till 2020 års version  

Regelverket består av tävlingsregler och anvisningar. Följande större uppdateringar är gjorda i anvisningarna inför 2020 års säsong:

 • Ny klassindelning och alla de förändringar det medfört.
 • Ny tydligare text för dusch och komplettering med att dusch ska ha bra avrinning och aldrig får ersättas av bad.
 • Mindre redaktionella ändringar och förtydliganden.

Mer information om den nya klassindelningen finns i egen nyhet

Uppdateringar till 2019 års version  

Regelverket består av tävlingsregler och anvisningar. Följande större uppdateringar är gjorda i anvisningarna inför 2019 års säsong:

 • Nya anmälningsavgifter
 • Arrangemangsavgift, ersätter SOFT- och tävlingsavgift (OF-avgift)
 • Större kartskalor för D/H16, för D/H45 och äldre, samt i öppna klasser
 • Jaktstart i D/H12-klasserna ej längre tillåtet
 • Nya bantryckssymboler (efter nya kartnormen)
 • Avlysning av tävling görs numera i Eventor

Flera av uppdateringarna är utförda enligt förbundsmötesbeslut och styrelsebeslut. I övrigt har en del mindre redaktionella uppdateringar gjorts i den här versionen.

En annan större nyhet är att det är infört referenslänkar från tävlingsreglernas paragrafer till olika avsnitt i anvisningarna. Genom ett klick nås rätt avsnitt (och för att komma tillbaka, ett tryck på tangentbordets "Alt" ihop med "vänsterpil" i Windows och "Option" ihop med "vänsterpil" i MacOS).

 

 

SM-värdighet infört i regelverket

I regelverket har det tidigare saknats vad som krävs för att dela ut medaljer i SM, USM och Veteran-SM. Efter beslut på förbundsstyrelsens möte den 11 juni 2018 är det nu infört under 4.21 Mästerskap.

Förändringen innebär också att flera paragrafer i 4.21 får nya nummer.

Nya versionen av regelverket träder i kraft 1 juli 2018.

 

Ny förenklad struktur av regelverket 2018

En ny version av regelverket för orienteringlöpning trädde i kraft 2018-05-01.

Följande är nytt i den versionen:

 • Det består nu av ett enda dokument som innehåller både tävlingsregler och tävlingsanvisningar.
 • Ordet "sjukvård" är ersatt med annan vokabulär efter FM-beslut 2018.
 • I övrigt är ett antal mindre redaktionella ändringar gjorda.

Motsvarande dokument kommer att tas fram för SkidO, MTBO och PreO under 2018.

Ladda ner en presentation om nya regelverket

Den nya strukturen, samt vad som är nytt i övrigt, går att läsa om i det beslutsunderlag förbundsstyrelsen fick inför sitt möte i april 2018 (välj antingen ppt- eller pdf-format):

Ladda ner nya regelverket

Regelverket laddas ner från startsidan för tävlingsregler och anvisningar, se menyn. 

 

Nya tävlingsregler och tävlingsanvisningar 2016

Nya tävlingsregler trädde i kraft 2016-03-01.

Nya tävlingsanvisningar trädde i kraft 2016-05-02. De senaste nyheterna och förändringarna i anvisningarna går att läsa om i följande Powerpoint-presentation:
Nya anvisningar för orienteringslöpning 2016 (v. 2016-05-02, pptx-format)

Det finns även en pdf-version för den som inte har Microsoft Powerpoint:
Nya anvisningar för orienteringslöpning 2016 (v. 2016-05-02, pdf-format)  

 

Nya tävlingsregler och tävlingsanvisningar 2015

De senaste nyheterna och förändringarna i regelverket går att läsa om i följande Powerpoint-presentation:
Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (v. 2015-01-29, pptx-format)

Det finns även en pdf-version för den som inte har Microsoft Powerpoint:
Nyheter och förändringar i regelverket 2015 (v. 2015-01-29, pdf-format)

I ovanstående presentation nämns två nya regelparagrafer med ikraftträdande 1 april 2014 som tillkom efter förbundsmötet 2014 samt ett antal nyheter och förändringar i tävlingsanvisningarna, med ikraftträdande 1 januari 2015, som tillkom efter förbundsstyrelsens möte i december 2014.  

 

Förenklade anvisningar till 2014

Nya anvisningar träder i kraft 1 januari 2014 efter beslut taget vid styrelsens möte i december 2013.

Nedan följer en sammafattning som i sin helhet gavs åt styrelsen som beslutsunderlag till mötet. Även en presentation gjordes under mötet.

Bakgrund

Regelverket för grenen orientering har tillämpats sedan 2011. I samband med arbetet att ta fram ett antal Värt att veta-dokument för en ny digital arrangörshandbok föreslogs det att antalet tävlingsanvisningar i regelverket kraftigt redocerades.

Det skulle bland annat innebära följande:

 • Anvisningar slås samman - 22 anvisningar blir 14 stycken.
 • Flera anvisningar hade inte karaktären anvisning utan mer information. Detta innehåll har flyttats till orientering.se.
 • Delar av karaktären tips och erfarenheter har flyttats till:
  - Digitala arrangörshandboken
  - Orientering.se  

Största nyheterna och förändringarna i anvisningarna till 2014 

I samband med reduceringen av antalet anvisningar uppdaterades anvisningarna med ett antal nyheter och förändringar. Dessa följde med beslutsunderlaget till styrelsens möte och gicks igenom under mötet.

 • TA 301 Tävling, klasser och deltagande: Ny tydligare tävlingsindelning i internationella värdetävlingar (nivå 1) och nationella värdetävlingar (nivå 2). Påverkar inte regelverket i övrigt.
 • TA 403 Tävlingsadministration: Ett avsnitt om teknik och resursplanering är nytt.
 • TA 403 Tävlingsadministration: En standardisering av stoppdatum för anmälan till tävlingar har införts. Detta för att underlätta för deltagaren, vilket förhoppningsvis leder till mindre missade anmälningar.
 • TA 403 Tävlingsadministration: Tävlande som saknar registrering i brickan kan vid tekniska fel bli godkända ändå. Ett tydliggörande är infört.
 • TA 502 Karta och banläggning: En ny central teknisk kontroll av kartor inom nivå 1 och 2 införs.
 • TA 603 Anvisning för rankade. Tuffare villkor för att få subjektiv ranking införs.

Sista datum för ansökan av nya nationella tävlingar och distriktstävlingar ligger numera utanför regelverket. För nationella tävlingar innebär sista datum numera den 31 mars året innan.

 

Övergångsperiod fram till den 1 juli 2014

De nya anvisningarna, beslutade av förbundsstyrelsen vid sitt möte den 9 december 2013, träder i kraft den 1 januari 2014. I de fall de nya anvisningarna ännu inte är praktiskt möjliga att följa får de tidigare anvisningarna tillämpas under en övergångsperiod fram till den 1 juli 2014.  

Största förändringarna, anvisning för anvisning

TA 301 Tävling, klasser och deltagande

 • Ny tydligare tävlingsindelning i internationella värdetävlingar (nivå 1) och nationella värdetävlingar (nivå 2). Påverkar inte regelverket i övrigt.
 • Alla distanser är numera med under förutsättningar för tävlingsorientering respektive motionsorientering.
 • Tydligare och mer omfattande kring klasser, banlängder och nivåer. Bland annat har SM-klasser och segrartider flyttats hit (låg tidigare i TA 502).
 • Elitserien och Silva Junior Cup har ersatts av ”Serie arrangerad på uppdrag av SOFT”
 • Mer fria exempel på öppna motionsklasser, ”Poängorientering” och ”GPS-klassen”.
 • Kortare banlängder för 85+ infört efter förslag från Göteborg.
(TA 302 Distansernas särarter utgår. Bakgrund och generella beskrivningar flyttas till orientering.se. Kartskala, samt beskrivningar utifrån ett banläggarperspektiv, flyttas till nya TA 502 Karta och banläggning).


TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling

(tidigare TA 501 Teknisk anvisning för tävling och TA 502 Teknisk anvisning för tävling inom nivå 1 och 2)

 • Allt är hitflyttat som i första hand rör tävlingsledningen. Den är också avsedd för arenafunktionen och startfunktionen.
 • Anvisningen följer regelbokens kapitel 4, Allmänna villkor för tävlingar, samt 5, Tekniska regler för tävlingar.
 • Mycket är plockat från TA 502 Teknisk anvisning för tävling inom nivå 1 och 2 som utgår. Delen med särskilda anvisningar för SM, respektive särskilda anvisningar för Silva League, flyttas till Arrangör >> Stöddokument och övrig litteratur.
 • Kapitlet om kvalitetssäkring är hitflyttat från TA 401 Kvalitetssäkring och kontroll som bytt namn till TA 501 Kvalitetskontroll.
 • Eftersom framtagande av inbjudan och tävlings-PM är främst avsett för tävlingsledningen är det hitflyttat från TA 404 Tävlingsadministration som bytt till TA 403 Tävlingsadministration (för att följa ordningen i regelboken).
 • Delarna för arenafunktionen och startfunktionen är lagda på egna sidor så de enkelt kan skrivas ut för arenaansvariga och startansvariga.
 • Bilagor tävlingsledarrapport, samt checklista för tävlingskontrollant, hänvisas till på orientering.se.


TA 402 Samråd och hänsyn

(tidigare TA 401 Samråd och hänsyn)

Endast redaktionella förändringar.


TA 403 Tävlingsadministration 

(tidigare TA 404 Tävlingsadministration)

Allt som berör funktionen tävlingsadministration är hitflyttat från övriga anvisningar.

 • Det framgår tydligare vad som ska göras i Eventor, svensk orienterings centrala IT-system.
 • Ett avsnitt om teknik och resursplanering är nytt.
 • En standardisering av anmälningsdatum till tävlingar införs. Detta för att underlätta för deltagaren, vilket förhoppningsvis leder till mindre missade anmälningar.
 • Startordning och startmellanrum är hitflyttat från gamla TA 302 Distansernas särarter.
 • Tävlande som saknar registrering i brickan kan vid tekniska fel bli godkända ändå. Ett tydliggörande är infört.


(TA 402 Tävlingsansökan utgår. Innehåll flyttas till orientering.se under Arrangör >> Tävlingsregler och anvisningar >> Tävlingsansökan samt till Arrangör >> Att arrangera tävling >> 1. Planera >>Tävlingsansökan. Ändrat är ansökan för SM: 5 år innan tävlingsåret till 4 år.)


TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring 

 (ny)

 • Allt som berör funktionen kommunikation och marknadsföring är hitflyttat från övriga anvisningar.
 • Innehåller bland annat ett avsnitt om terrängbeskrivning (TA 507 Terrängbeskrivning utgår)


TA 405 Riksmästerskap för veteraner

 (tidigare TA 509 Anvisning för Veteranmästerskap

Inga förändringar, mer än att mästerskapet i tävlingsreglerna benämns Riksmästerskap för veteraner och anvisningen nu också följer detta.


TA 501 Kvalitetskontroll

(tidigare TA 401 Kvalitetssäkring och kontroll)

 • Allt som berör tävlingskontroll, bankontroll och kartkontroll.
 • Finns även en del om SOFTs arrangörscoacher.


TA 502 Karta och banläggning

 (tidigare TA 503 Banläggning)

 • Komplettering med information om vad som gäller för godkänd karta, godkänt karttryck samt en sammanfattning av kartskala.
 • En ny central teknisk kontroll av kartor inom nivå 1 och 2 införs.
 • Delar om orienteringsbanan, t ex kontrollutsättning, vätska, förbudsområden mm ingår.
 • Distansernas särarter ur ett banläggarperspektiv ingår.
 • Ett avsnitt om kontrollbeskrivning ingår.


TA 503 Teknisk anvisning för sprinttävling

(tidigare TA 506 Teknisk anvisning för sprinttävling)

 • Sprintnormen utgår och hittas på orientering.se.
 • Avsnitt om banläggning flyttas till TA 502 Karta och banläggning.


(TA 504 Terrängbeskrivning utgår. Flyttas till TA 404 Kommunikation, media och marknadsföring.)

(TA 505 Kartnormen utgår. Flyttas till orientering.se.)

(TA 506 Anvisning för sprinttävlingar >> TA 503 Teknisk anvisning för sprinttävling)

(TA 507 Kontrollbeskrivning utgår. Står ett avsnitt i TA 502 Karta och banläggning. Själva IOF:s kontrollbeskrivning finns på orientering.se.)

(TA 508 Stämplingssystem utgår. Flyttas till orientering.se och hänvisas till från TA 403 Tävlingsadministration.)

(TA 509 Anvisning för veteranmästerskap utgår. Flyttas till orientering.se och läggs in under Tävlande/Arrangör >> Stöddokument och övrig litteratur.)


TA 601 Tävlande på lika villkor

 (tidigare TA 603 Tävlande på lika villkor)

Innehåller numera TA 604 Antidoping och TA 605 Tekniska hjälpmedel.


TA 602 Anvisning för deltagare i sprinttävling

Är omgjord och kompletterad med mer information om vad som gäller vid sprinttävling, mer än bara särskilda karttecken som inte får passeras.


TA 603 Anvisning för rankade 

 (tidigare TA 601 Anvisningar för rankade)

Tuffare villkor för att få subjektiv ranking införs. I övrigt många redaktionella ändringar.


(TA 604 Antidoping. Har lagts in under TA 601 Tävlande på lika villkor.)

(TA 605 Tekniska hjälpmedel. Har lagts in under TA 601 Tävlande på lika villkor.)


TA 801 Handläggning av protest

Inga ändringar.

 

Förändringar 2012

 

TA 301 Tävling, klasser och deltagande v 20120701

- Svårighetsgraderna för ultralång distans följer övriga distanser
- Klassindelning vid sprintdistans har kompletterats med att även utvecklingsklass alltd ska erbjudas (tidigare endast motionsklass)
- Diverse redaktionella ändringar

TA 302 Distansernas särarter v 20120701

- Texten om kartskala är tydliggjord, samtidigt som det för långdistans har kompletterats med att 1:10 000-del får erbjudas i D/H16-21, dock ej i elitklasser. Enligt TR 5.3.1 får fortfarande tävling inom nivåerna 1-4 endast arrangeras på karta godkänd av SOFT, dvs kartan ska följa kartnormen.
- Skala framgår numera även för D/H16 Kort och D/H17-20.

TA 402 Tävlingsansökan v 20120701

- Mindre redaktionella förändringar.

TA 403 Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll v 20120701

- Mindre redaktionella förändringar.

TA 404 Tävlingsadministration v 20120701

- Hela anvisningen är redaktionellt omskriven. Observera att några delar träder i kraft först 2013-01-01.
- Inga centrala direktiv finns längre på hur arrangörer tar betalt av sina deltagares föreningar. Om arrangören ställer särskilda krav på ränta och förfallodatum ska dock dessa villkor anges i inbjudan.

TA 501 Teknisk anvisning för tävling v 20120701

- Grön snitsel säljs inte längre. Om snitsel används att markera vägen till start ska snitselfärg till start 3 numera vara orange/gul.
- Vid jaktstart på tävling inom nivå 1 och 2 ska samtidigt startande klasser ha skilda startfållor.

TA 502 Teknisk anvisning för tävling inom nivå 1 och 2 v 20120701

- Elitserien/Silva Junior Cup/Silva League är ersatt med "på uppdrag av SOFT arrangerad serie".
- Vid jaktstart på tävling inom nivå 1 och 2 ska samtidigt startande klasser ha skilda startfållor. Står även i TA 501.
- Nytt avsnitt för medieservice.
- Överlämningsmöte vid SM ersätter tidigare SM-seminarium.
- Startnummer för oseedade lag i SM-stafetten lottas.
- Diverse redaktionella förändringar.

TA 503 Banläggning v 20120701

- Mindre redaktionella förändringar.

TA 601 Anvisning för rankade v 20120701

- Mindre redaktionella förändringar.

 

Förändringar 2011

 

TA 301 Tävling, klasser och deltagande v 20110426

En hel del har uppdaterats i denna, bland annat:
- Begreppet huvudklasser har plockats bort
- Skiljer tydligare på vilka klasser som ska ingå vid lång- resp. medeldistans
- Fri intervallstart förklaras
- Begreppet "Par" är borta och är ersatt med "Patrull" (som kan springas i par)
- Bättre förklaring av fri starttid
- Rekommenderade banlängder vid nattävlingar infört
- Tydliggjord kommentar till patrullmöjligheten i D/H 12-16 Kort
- Tydligare vad gäller klasser vid sprintdistans

TA 302 Distansernas särarter v 20110426

Vid uppförstoring av kartskala till 1:7500 inkluderas även uppskalning av banpåtrycket.

TA 402 Tävlingsansökan v 20110426

- Tydligare uppdelning vad som söks via Eventor och vad som söks via e-post
- Tydligare vem som godkänner distriktstävlingar

TA 404 Tävlingsadministration v 20110426

Förutom diverse redaktionella förändringar har följande uppdaterats:
- Inledande stycke om Eventor
- Nya Sverigelistan och gallringsfilter
- Resultatredovisning då tävlande utanför distriktet går och belägger platser för mästerskaptecken
- Tävlingsrapport via Eventor
- Tydligare vad gäller redovisning vid "två tävlingar i tävlingen"

TA 501 Teknisk anvisning för tävling v 20110426

- Tydligare vad som gäller för godkännande av kontrollställningar och reflexstavar
- Tydligare vad som gäller för sifferkoden på kontrollställningen

TA 502 Teknisk anvisning för tävling inom nivå 1 och 2 v 20110426

- Uppmaning om provkarta på väg till start
- Tydligare anvisningar om karantän
- Budget från SM-arrangör till SOFT
- Uppdaterad text om medievård
- Rejält uppdaterade anvisningar för Elitserien och Silva Junior Cup

TA 503 Banläggning v 20110426

- En text om motsvarande kompetens för banläggarkort har införts

TA 601 Anvisning för rankade v 20110426

Har gjorts om helt och anpassats efter nya Sverigelistan med tillhörande gallringsfilter för meritering till rankingtävlingar.

Uppdaterad: 01 JUL 2022 19:03 Skribent: Niklas Wrane
E-post: This is a mailto link
.
World Orienteering Day
.
Partners
Banner_bagheera_22.jpg
 Våra partners
Länkar


Postadress:
Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0104765363
E-post: This is a mailto link