In English
Hoppa till sidans innehåll

Var är vi och vart ska vi?


Inledning

Ideellt engagemang bygger på lust. Engagemanget kommer och går och det är viktigt att inte bränna ut de mest drivande krafterna. En del av er är rutinerade, har själva varit aktiva och/eller kanske varit med i många år. En del av er har varit drivande i den process som finns beskriven nedan. Ni kanske också har synpunkter på den historieskrivningen.

Några av er är däremot nya i sammanhanget och känner kanske behov av att få tillgång till den gemensamma plattform på vilken verksamheten inom Elitmiljö Stockholm-Södertälje bygger - det som inom idrotten traditionellt sett kallas ”talangutveckling”. Därför följer här en översiktlig definition och en kort historik.

Vad är syftet med Elitmiljö Stockholm-Södertälje (EMSS)

Elitmiljön innebär en bred satsning som syftar till att skapa förutsättningar för fler att kunna utvecklas optimalt som orienterare, orienteringsledare och i sina civila karriärer. Vi vill säkerställa att möjligheterna finns för enskilda löpare - oavsett klubbtillhörighet - att kunna utvecklas optimalt inom Stockholm-Södertäljeregionen. Det ska alltså inte finnas några yttre förutsättningar som begränsar dessa möjligheter utan tvärt om vill vi kunna locka de ambitiösa att stanna kvar i hemmiljön och även locka studenter utifrån att välja Stockholm-Södertälje som studieort.

De många klubbarna med olika träningskvällar är en av fördelarna med Stockholm. Andra fördelar är möjligheterna till studier och arbetstillfällen, förutom den fina och tekniskt krävande terrängen.

Vi strävar mot att klubbarnas träningar ska vara öppna för alla, utan krav på klubbyte och att de ska hålla god kvalitet. Därför kommer utbildning att vara prioriterat inom Elitmiljö Stockholm-Södertälje. Gemensamma aktiviteter som exempelvis Mila Stockholm By Night tjänar som sparringträning. Utöver träningsverksamheten behöver vi också utveckla det sociala nätverket inom regionen – då med fokus på äldre ungdom och junior.

Historik

2011 togs de första spadtagen till det som kan kallas Elitmiljö version 1.0. I centrum stod och ska stå klubbarna med sin verksamhet. Det är klubbarna som bedriver verksamheten och det är klubbarna som ska bestämma hur Elitmiljö Stockholm-Södertälje (EMSS) ska fungera utifrån de önskemål som finns från Svensk Orientering och de aktiva.

Elitmiljö ver 1.0 kom fram till följande:

 • Träningsmöjligheterna hos de många klubbarnas ska utgöra resurser för Elitmiljön och vara öppna för alla deltagare utan krav på klubbyte. Även extraträningar planerades.
 • Studier vid OL-gymnasierna och på KI, IH, KTH och SU med stöd av Sport Campus Sweden ska möjliggöra dubbla karriärer för talangerna inom regionen
 • Information på Stockholms OF/Elitmiljöns hemsida
 • Planer på ett nätverk av sjuk- och rehabvård samt tränare.
 • Fortlöpande utbildning ska säkerställa kvaliteten på de träningar som erbjuds

Under åren fram till idag är det dessa visioner som väglett arbetet inom EMSS. Ytterligare önskemål som under resans gång framförts från Håkan Carlsson och SOFT har handlat om

 • skapande av kompetensnätverk genom utbyte med expertis och andra elitmiljöer,
 • att säkra tillgången på medicinsk expertis och möjlighet till relevanta tester
 • att hitta flexibla lösningar med avseende på studier/jobb
 • hjälp med boende samt
 • möjlighet till Elitidrottsförsäkring

Nuläge

Under våren har arbetet inriktats på att läsa historiken och hitta kontinuitet utifrån det som har fungerat bra och utifrån det försöka kartlägga hur verksamheten ser ut i regionen och vilka som egentligen omfattas av EMSS. Därutöver har kontakt tagits med elitmiljön i Göteborgs distrikt och en hel det funderingar har ägnats åt praktiska kommunikationslösningar – hur man på ett enkelt sätt för ut information om tränings- och annan verksamhet till de som ska ha informationen och ingen annan. Det finns ett problem med att begränsa tillgången till den gemensamma träningsverksamheten. Men det ska gå att lösa.

Utveckling är en fråga om samarbete och kommunikation

Arbetet med Elitmiljö Stockholm-Södertälje version 2.0 måste göras på bred front. Intressenterna i elitmiljön är dels på mycket olika skeden i livet och i sina respektive karriärer – några går i grundskolan, många studerar eller arbetar och många jobbar ideellt. Uppdraget att samordna elitmiljön för allas bästa är demokratiskt och makten utgår från klubbarna i regionen. I sann svensk demokratisk anda bör man jobba konsensusinriktat och säkerställa att de allra flesta blir nöjda. Men det kräver, precis som inom politiken, ett deltagande engagemang från alla oss som vill se en blomstrande verksamhet inom regionen – en verksamhet som på ett gediget sätt och utan floskler kan sägas vara ”världens bästa”. Därmed kan denna text ses som ett uttryck för en önskan om öppenhet och transparens, samarbete och kommunikation för att ta EMSS till nästa nivå som innefattar stärkta klubbar med högre kompetens hos ledare och aktiva samt ökad attraktionskraft som region inom världsorienteringen.

Agenda för den närmaste tiden – förslag vi diskuterat

 • Gemensam träningsplanering – en kvalitativ träningsverksamhet bör planeras med framförhållning och ta hänsyn till årstid och kommande värdetävlingar men också till att bygga upp förmågor långsiktigt. Det är önskvärt att en planeringsgrupp med representanter från de olika klubbarna i regionen lägger upp en sådan plan som fungerar tillsammans med de aktivas individuella planeringar
 • Träningsverksamheten – träningar tillgängliga för elitmiljön ska samlas i en ”träningsportal”, förslagsvis med utgångspunkt i StOF-webbens Elitmiljösida. Därifrån kan det puffas på Facebook (StOF, EMSS, Landslaget Sthlm) och Twitter. Viktigt att hitta rätt former och att nå ”rätt” personer.
 • Definiera vilka som ingår i EMSS. Initialt enades man om att OL-gymnasiets elever var en kategori och att det i övrigt sas det att: ”Elitgrupp A och B består av orienterare som har gått ut gymnasiet. För A-gruppen gäller att man är antagen på SCS, är med i landslaget eller håller nivå som motsvarar rankingpoäng <10 (<20 för junior). För B-gruppen gäller nivå <20 för senior (< 40 för junior)”. Hur ska vi definiera vilka som ingår i EMSS? Hur gör vi så att inte fel kategori utnyttjar möjligheterna och det blir för många på träningarna?
 • Förutom att öka kursutbudet som riktar sig direkt och specifikt till de aktiva inom EMSS måste det också finnas en plan för utbildning av de ledare inom klubbarna som skapar och genomför den träningsverksamhet som EMSS bygger på. Vi har också planer på ”övningsskaparkvällar” där vi samlas och lägger teknikövningar som vi kvalitetssäkrar tillsammans. Dylika satsningar kan göras och finansieras i samarbete med SISU.

Vad är din vision som kan hjälpa oss att gemensamt utveckla EMSS?

Som nämnts är arbetet med att organisera en elitmiljö beroende av allas våra gemensamma ansträngningar. Bredden och ambitionen i satsningen kräver att vi inte förhastar oss utan tar ett rejält gemensamt grepp – StOF, SOFT, Landslaget Stockholm, Sport Campus Sweden, Orienteringsakademin Haninge och inte minst alla klubbar i regionen. Allt som beskrivits ovan är StOFs ensidiga bild av bara en del av vad som är EMSS och vi är behov av en så komplett bild som möjligt.

Därför vore det bra om du till mötet den 17 maj kan du fundera på och ta med dig, beroende på vilken roll du har inom EMSS:

 • Vad kan och vill jag och min klubb bidra med? Möjligheter? Problem?
 • Vad vill jag få ut av EMSS? Möjligheter? Problem?
Uppdaterad: 04 MAJ 2017 13:35 Skribent: Per Forsberg
E-post: Adressen Gömd

Kontaktinfo

 

Samarbetspartners

 

OL-specialisten
Stockholms bästa butik

MILA 2012
Tillverkar pannlampor som lyser upp stockholmshimlen

25manna
Världens bästa klubb vinner


10MILA är vårens kraftmätning för alla klubbar